Paziņojums par lokālplānojuma atcelšanu  

Ar Līvānu novada domes 27.01.2022. lēmumu Nr. 2-11 ir apstiprināti Līvānu novada domes saistošie noteikumi Nr.2 “Par Līvānu novada domes 2021. gada 5. jūlija saistošo noteikumu Nr. 13 “Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritorijas, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu” un uzsākta jaunas lokālplānojuma redakcijas izstrāde.

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19989) un tiesību aktu vietnē likumi.lv (https://likumi.lv/ta/id/329804-par-livanu-novada-domes-2021-gada-5-julija-saistoso-noteikumu-nr-13-livanu-pilsetas-sabiedriska-centra-teritorijas-kura).

(09.02.2022.)

27.01.2022. DOMES SĒDĒ APSTIPRINĀTIE DOKUMENTI

 
2022.gada 27.janvāra domes sēdes lēmums Nr. 2-11  (04.02.2022.)
2022.gada 27.janvāra Līvānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2 (04.02.2022.)
2022.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 paskaidrojuma raksts (04.02.2022.)
Darba uzdevums lokālplānojumam (04.02.2022.)

05.07.2021. ĀRKĀRTAS DOMES SĒDĒ APSTIPRINĀTIE DOKUMENTI

 

2021.gada 5.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmums Nr. 11-3 (12.07.2021.)
2021.gada 5.jūlija Saistošie noteikumi Nr.13 (12.07.2021.)
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (12.07.2021.)
Funkcionālais zonējums un galvenie izmantošanas aprobežojumi  (12.07.2021.)
Paskaidrojuma raksts (12.07.2021.)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā saņemts juridiskas personas 2021.gada 14.septembra iesniegums, kurā lūgts apturēt apstiprināto lokālplānojumu Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritorijai, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas. Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta regulējumam,  Lokālplānojums pēc apstrīdēšanas termiņa beigām tiks izvērtēts. Līdz turpmākam ministrijas lēmumam Lokālplānojums nav īstenojams. (23.09.2021.)
PAPILDUS MATERIĀLI  
Prezentācija (12.07.2021.)
Paziņojums par “Par Lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas apstiprināšanu” (12.07.2021.)

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS MATERIĀLI

 
Ziņojums par publiskās apspriešanas norisi: EDOC;PDF (22.06.2021.)
2. pielikums. Pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem (21.06.2021.)
Publiskās apspriešanas sanāksmes protokols: EDOCPDF (18.06.2021.
Publiskās apspriešanas sapulces 08.06.2021. prezentācija  (14.06.2021.)
Publiskās apspriešanas sanāksme  (01.06.2021.)
Lokālplānojuma izstrādes informācija (13.05.2021.)
PAZIŅOJUMS par Lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai (06.05.2021.)
Iesniegums par lokālplānojuma pilnveidoto redakciju  (06.05.2021.)
29.04.2021. DOMES SĒDĒ APSTIPRINĀTIE DOKUMENTI  
2021.gada 29.aprīļa domes sēdes lēmums Nr. 7-12 (06.05.2021.)
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi  (06.05.2021.)
Funkcionālais zonējums un galvenie izmantošanas aprobežojumi (06.05.2021.)
Paskaidrojuma raksts (06.05.2021.)
Oficiālā publikācija Latvijas Vēstnesī Nr.: 2021/63.TP1 Paziņojums par lokālplānojuma atcelšanu  (31.03.2021)

Paziņojums par lokālplānojuma atcelšanu un pilnveidošanu

 

Ar Līvānu novada domes 23.03.2021. ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 4-1 ir apstiprināti Līvānu novada domes saistošie noteikumi Nr.7  “Par Līvānu novada domes 2020.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritorijas, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” atcelšanu”, kā arī ar Līvānu novada domes 23.03.2021. ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 4-2 ir uzsākta jaunas pilnveidotas lokālplānojuma redakcijas izstrāde.

Ar lokālplānojuma izstrādēs procesu un saistošajiem noteikumiem var iepazīties arī Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18938).

(24.03.2021)

23.03.2021. ĀRKĀRTAS DOMES SĒDĒ APSTIPRINĀTIE DOKUMENTI

 
Līvānu novada domes ārkārtas sēdes lēmums Nr.4-1 par Līvānu novada domes 2020.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritorijas, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” atcelšanu  (24.03.2021.)

2021.gada 23.marta ārkārtas sēdes lēmuma Nr. 4-1 pielikumi:

 
2021.gada 23.marta saistošie noteikumi Nr. 7 “Par Līvānu novada domes 2020.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritorijas, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” atcelšanu” un paskaidrojuma raksts  (24.03.2021.)
Līvānu novada domes ārkārtas sēdes lēmums Nr.4-2 par lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, pilnveidošanu  (24.03.2021.)

26.11.2020. DOMES SĒDĒ APSTIPRINĀTAIS DOKUMENTS (atcelts saskaņā ar 23.03.2021. ārkārtas domes sēdes lēmumu Nr.4-1)

 

Lēmums 

(26.11.2020)

Izstrādes vadītāja pamatojums redakcionālu kļūdu labošanai 

(26.11.2020.)

Līvānu novada domes saistošie noteikumi Nr.14 "Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritorijas, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" 

(26.11.2020.)

Paskaidrojuma raksts 

(26.11.2020.)

Lokālplānojums Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024. gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

(26.11.2020.)

Funkcionālais zonējums un galvenie izmantošanas aprobežojumi 

(26.11.2020.)

(09.10.2020.)
(30.07.2020.)
Lokālplānojuma 1. redakcija  (07.08.2020.)
(07.08.2020.)
(07.08.2020.)
(2018.12.05)
(2018.12.05)
(2018.10.26)
(2018.10.26)
(2018.10.09)
1.REDAKCIJA. Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programma 2019.-2025.gadam (2018.08.24)
(2018.08.23)
(2018.08.23)
(2018.07.13)
(2018.07.12)
(2018.07.03)
(2018.04.17)
(2018.03.23)
(2018.03.22)
(2018.03.12)
(2018.02.22)
(2018.02.22)