Vienlaicīgi ar Līvānu novadu, 2000.gadā tika izveidots arī Līvānu novada Kultūras centrs, kas apvienoja 4 kultūras iestādes: bijušo pilsētas kultūras namu (tagad Līvānu novada Kultūras centrs), Rožupes kultūras namu, Zundānu Tautas namu un Turku tautas namu. 2009.gadā, pēc administratīvi teritoriālās reformas un, attiecīgi, Līvānu novada paplašināšanās, tika pievienots Jersikas Tautas nams, Sutru Kultūras nams un Rudzātu Saieta nams.

Līvānu novada Kultūras centrs (KC) ir Līvānu novada domes iestāde, kas koordinē pašdarbības kolektīvu darbību, rūpējas par kultūras mantojuma saglabāšanu un tradicionālo svētku norisi Līvānu novadā, rīko pilsētas un valsts svētkus, kā arī nodrošina profesionālās mākslas pieejamību visiem kultūras iestādes apmeklētājiem.

Līvānu novada KC darbojas dažādu paaudžu deju kolektīvi, kori, ansambļi, vokālās grupas. Iestāde organizē un atbalsta tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbību, saglabā un aizsargā tautas tradicionālo kultūru, veicina tās līdzsvarotu attīstību, prezentē savu darbu ārpus savas valsts robežām, organizē teātru izrādes un koncertus, valsts svētku, kultūrvēsturisko un sadzīves tradīciju, kā arī izklaides pasākumus.

Amatiermākslas kolektīvi Līvānu novadā 2022. gadā

Nosaukums

Grupa

Vadītāja Vārds/ Uzvārds

Kontakttālr.

E- pasts

LNKC  Amatierteātris 

 

Ilze Kārkle

26340953

 

LNKC Līnijdeju grupa  “Black coffee”

 

Inese Valtere

28362886

inese_valtere@inbox.lv

LNKC Folkloras kopa “Ceiruleits”

 

Anna Kārkle

29969943

ceiruleits@inbox.lv

LNKC VPDK “Daugavieši”

D

Andrejs Usārs

26120434

shefs7@inbox.lv

LNKC SDK “Dubnava”

F

Skaidrīte Šķimele

29448439

skimele@inbox.lv

LNKC Senioru vokālais ansamblis “Līvas”

 

Ilona Balaško

29513622

-

LNKC Pūtēju orķestris

 

Harijs Zdanovskis

29453960

harijs.zdanovskis@gmail.com

LNKC Jauktais koris “Rubus”

 

Oļegs Kolesņičenko

22306946

oleg_ko@inbox.lv

LNKC Eiropas senioru deju kopa “Rūžeņas”

 

Anita Vucina

28605184

anita5768@inbox.lv

LNKC Slāvu kultūras ansamblis “Uzori”

 

Lidija Znotiņa

26895250

eepik@inbox.lv

LNKC Slāvu kultūras  vokālais ansamblis “Razdoļje”

 

Jeļena Borele

29551425

alise_mail@inbox.lv

Rudzātu SN Bērnu tautas deju kolektīvs

 

Ilga Bernāne

Aizvieto Grigorijs Eniņš

26576970

ilga67@inbox.lv

grigorijsenins@gmail.com

Rudzātu SN Līnijdeju kolektīvs “Avenes”

 

Jolanta Ļubka- Tarasova

26348732

jolanta_lubka@inbox.lv

Rudzātu SN Teātra kolektīvs “Okūts”

 

Saiva Ķuzule- Jansone

28396321

saivaj@inbox.lv

Rudzātu SN Vīru vokālais ansamblis

 

Ansis Brūvers

26230761

rizkins@inbox.lv

Rudzātu SN Sieviešu vokālais ansamblis

 

Kristīne Čevere

26341296

kristine.slava@inbox.lv

Turku SN Bērnu muzikālā apvienība “Ozoliņi”

 

Aīda Bikauniece

26189430

-

Turku SN Teātra kolektīvs “Maskas ”

 

 

Sandra Mukāne

28709991

sandramukane@inbox.lv

Turku SN  Folkloras kopa “Turki”

 

Terēzija Rubene

26386404

rubene.terezija@inbox.lv

Jersikas TN Senioru jauktais koris “Jersika”

 

Aizvieto koncertmeistere /Maija Kleščevska/

 

-

Jersikas TN SDK “Jersikietis”

F

Anita Vucina

28605184

anita5768@inbox.lv

Jersikas TN VPDK “Upenieki”

E1

Rasa Deksne

26119030

rasadeksne@inbox.lv

Rožupes KN Folkloras kopa “Rūžupis veiri”

 

Mairis Iesalnieks

 

mairis225@gmail.com

Rožupes KN VPDK “Rožupe”

E

Andrejs Usārs

26120434

shefs7@inbox.lv

Rožupes KN Līnijdeju grupa  “Rose River”

 

Elita Kārkle

26263867

elitak31@inbox.lv

Rožupes KN JDK “Daidala”

B

Grigorijs Eniņš

22162290

grigorijsenins@gmail.com