Vienlaicīgi ar Līvānu novadu, 2000.gadā tika izveidots arī Līvānu novada Kultūras centrs, kas apvienoja 4 kultūras iestādes: bijušo pilsētas kultūras namu (tagad Līvānu novada Kultūras centrs), Rožupes kultūras namu, Zundānu Tautas namu un Turku tautas namu. 2009.gadā, pēc administratīvi teritoriālās reformas un, attiecīgi, Līvānu novada paplašināšanās, tika pievienots Jersikas Tautas nams, Sutru Kultūras nams un Rudzātu Saieta nams.

Līvānu novada Kultūras centrs (KC) ir Līvānu novada domes iestāde, kas koordinē pašdarbības kolektīvu darbību, rūpējas par kultūras mantojuma saglabāšanu un tradicionālo svētku norisi Līvānu novadā, rīko pilsētas un valsts svētkus, kā arī nodrošina profesionālās mākslas pieejamību visiem kultūras iestādes apmeklētājiem.

Līvānu novada KC darbojas dažādu paaudžu deju kolektīvi, kori, ansambļi, vokālās grupas. Iestāde organizē un atbalsta tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbību, saglabā un aizsargā tautas tradicionālo kultūru, veicina tās līdzsvarotu attīstību, prezentē savu darbu ārpus savas valsts robežām, organizē teātru izrādes un koncertus, valsts svētku, kultūrvēsturisko un sadzīves tradīciju, kā arī izklaides pasākumus.

Līvānu novada KC darbojas 12 mākslinieciskās darbības  kolektīvi :

 • TDA “Silava”
 • VPDK “Daugavieši” (Andrejs Usārs)
 • Senioru paaudzes tautas deju kolektīvs “Dubnava” (Skaidrīte Šķimele)
 • Jauktais koris “Rubus” (Daiga Koļesničenko)
 • Folkloras kopa “Ceiruleits” (vecākā grupa) (Anna Kārkle)
 • Amatierteātris (Ilze Kārkle)
 • Pūtēju orķestris (Harijs Zdanovskis)
 • Sieviešu senioru vokālais ansamblis “Līvas” (Ilona Balaško)
 • Eiropas deju kopa “Rūžeņas” (Anita Vucina)
 • Līnijdeju grupa “Black coffe” (Inese Valtere)
 • Slāvu kultūras ansamblis “Uzori” (Janīna Juzefoviča)
 • Slāvu kultūras ansamblis "Razdoļje" (Jeļena Barel)

Jersikas tautas namā  darbojas 3 mākslinieciskās darbības  kolektīvi :

 • senioru deju kolektīvs „Jersikietis” (Anita Vucina)
 • vidējās paaudzes deju kolektīvs “Latiņš” (Rasa Deksne)
 • Jauktais koris „Jersika” (Rita Semeiko)

Rožupes kultūras namā darbojas 3 mākslinieciskās darbības  kolektīvi :

 • Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Rožupe” (Andrejs Usārs)
 • Folkloras kopa “Rūžupis veiri” (Dainis Paeglis)
 • Līnijdeju grupa “Rose river” (Elita Kārkle)
 • Jauniešu deju kolektīvs "Daidala" (Elīna Dūda - Veigule)

Rudzātu saieta namā darbojas 4  mākslinieciskās darbības kolektīvi :

 • Līnijdeju grupa “Avenes” (Jolanta Ļubka – Tarasova)
 • Bērnu deju kolektīvs (Ilga Bernāne)
 • Vīru vokālais ansamblis (Ansis Brūvers)
 • Teātra kopa “Okūts” (Saiva Ķuzule – Jansone)
 • Sieviešu vokālais ansamblis (Kristīne Čevere)

Sutru kultūras namā darbojas 1 mākslinieciskās darbības kolektīvs:

 • Sieviešu vokālais ansamblis "Varavīksne"

Turku  saieta namā darbojas 3 mākslinieciskās darbības kolektīvi :

 • Folkloras kopa “Turki” (Terēzija Rubene)
 • Teātra kopa “Maskas” (Sandra Mukāne)
 • Bērnu vokālais ansamblis (Aīda Bikauniece)