Pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu vienotā reģistrā attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašums atrodas Līvānu pilsētā un/vai ciemos – Jersikā, Upeniekos, Rožupē, Rudzātos, Sutros, Jaunsilavās un Turkos un tas nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku iespēju to izdarīt.

Par decentralizētām kanalizācijas sistēmām MK noteikumu izpratnē saprot:

 • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
 • septiķus – rūpnieciski ražota vai individuāli izgatavota tvertne ar divām vai vairākām kamerām cilvēka radīto notekūdeņu un fekālo nogulšņu nostādināšanai ar pārplūdi vidē pēc nostādināšanas;
 • notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi.

KĀ REĢISTRĒT DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU?

1. Nekustamā īpašuma  īpašnieks  vai  valdītājs, iesniedz  Līvānu novada domē  pirmreizējo  decentralizētās  kanalizācijas  sistēmas  reģistrācijas apliecinājumu.

Iedzīvotāju ērtībām ir izveidota elektroniskā pieteikuma forma: ej.uz/dksregistresana

vai

aizpildītu decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu:

iespējams iesniegt:

 • klātienē Līvānu novada domē, Rīgas ielā 77, Līvānos,
 • atsūtīt pa pastu (Līvānu novada dome, Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316),
 • atsūtīt pa e-pastu: pasts@livani.lv vai iesniegt, izmantojot e-adresi.

2. Pēc apliecinājuma iesniegšanas ar jums sazināsies pašvaldības speciālists, lai vienotos par īpašuma decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsekošanu. Attiecīgajā laikā Līvānu novada domes un SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” speciālisti apsekos jūsu decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstību iesniegtajām ziņām un tās tehnisko stāvokli, sastādot apsekošanas aktu.

3. Viena mēneša laikā no visu dokumentu un informācijas iesniegšanas īpašnieks saņems sava īpašuma decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas paziņojumu vai arī atteikumu ar informāciju, kādi pasākumi vēl jāveic, lai decentralizētā kanalizācijas sistēma atbilstu MK noteikumu prasībām un to varētu iekļaut vienotajā reģistrā. 

4. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākumos ietilpst nodrošināt vidē novadīto notekūdeņu kvalitātes atbilstību vides aizsardzības prasībām. Fiziskām un juridiskām personām, kuras kā decentralizētās kanalizācijas sistēmas risinājumu izmanto krājtvertni vai septiķi, ir jānodrošina uzkrāto notekūdeņu regulāra izvešana. Notekūdeņu un nosēdumu nodošanas regularitāte tiek noteikta, ņemot vērā ūdens patēriņu konkrētajā nekustamajā īpašumā, decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtas tilpumu. Minimālais izvešanas biežums – 1 reize gadā. 

Saņemot decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vismaz divus gadus jāglabā pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošo dokumentu, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un decentralizēto pakalpojumu sniedzēja (asenizatora) rekvizīti.

Papildus informāciju var saņemt:

 

KĀDĒĻ LABĀK PIEVIENOTIES CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI, NEVIS UZTURĒT SAVU DECENTRALIZĒTO SISTĒMU?

Ieguvumi pievienojoties centralizētajai kanalizācijas sistēmai:

 1. izbūvējot centralizētās kanalizācijas sistēmu vienreiz, par to vairāk nav jāuztraucas, ja tā tiek atbilstoši lietota;
 2. izbūvēt pieslēgumu centralizētās kanalizācijas sistēmai var būt lētāk, nekā veidot jaunu vai pārbūvēt esošu  decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kad tā ir nolietojusies vai nedarbojas;
 3. ilgtermiņā  (līdz  20  gadiem)  kopējās  izmaksas  centralizētas kanalizācijas  sistēmas  izbūvē  un  lietošanā  var  būt  mazākas,  nekā decentralizēto kanalizācijas  sistēmu  uzturēšanā  un lietošanā.  Katrā konkrētā gadījumā ir jāveic aprēķini, lai to noskaidrotu;
 4. uz Jums neattieksies prasības un noteikumi, ko nosaka MK  noteikumi Nr.384., kā arī  pašvaldības  saistošie  noteikumi  par  decentralizētas kanalizācijas sistēmas sniegšanas un uzskaites kārtību;
 5. notekūdeņu, kas  nonāk pilsētas un ciemu centralizēto  kanalizācijas sistēmu  notekūdeņu  attīrīšanas  iekārtās, attīrīšanas  kvalitāte  ir augstāka nekā  decentralizētajiem  kanalizācijas risinājumiem, kā rezultātā vidē nonāk mazāks piesārņojuma apjoms.

Izmaksas pievienojoties centralizētajai kanalizācijas sistēmai:

 • pieslēguma ierīkošanas izmaksas – vienreizējas;
 • ikmēneša maksa  par novadīto  notekūdeņu  apjomu  saskaņā  ar apstiprināto tarifu.