Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2022.gada 4 ceturksnī

Līvānu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļa saskaņā ar 2023.gada 30. marta Līvānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 4-10 un Nr. 4-26 ir veikusi Līvānu novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu 2023.gada 1. ceturksnī summā EUR 253,34


Informācija par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu 2022.gada 1.ceturksnī.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.pantu noteiktajos gadījumos  pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas  dzēš attiecīgās pašvaldības.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu,  4. un 5.punktu Līvānu novada pašvaldība 2022.gada 31.martā ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus un nokavējuma naudas desmit fiziskām personām kopsummā 174,60 (viens simts septiņdesmit četri euro un 60 centi)

(2022.gada 31.marta Līvānu novada domes  lēmumi Nr.6-25,  Nr.6-26,  Nr.6-27).


Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (2021.04.09.)

1. Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6.daļai nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājums, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro, un, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

Ņemot vērā, ka ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu apgrūtinātie īpašumi vairāk kā trīs gadus atrodas citu personu īpašumā, tiek secināts, ka piedzenamie nekustamā īpašuma nodokļa parādi uz 2021.gada 25.martu ir parādi, kas nepārsniedz 15 euro, par kuriem nav pieņemti lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās, un parādi ir objektīvi neatgūstami un dzēšami, kas uz 2021.gada 25.martu ir 41,73 EUR apmērā, sekojošām personām:

1. I.B., par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra numurs (kadastra numurs), parāda summu 0,53 EUR, tai skaitā pamatparāds 0,38 EUR un nokavējuma nauda 0,15 EUR par 2016.gada 4.cet. un 2017. gada 1. un 2.cet.;

2. S.K., par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra numurs (kadastra numurs), parāda summu 11,30 EUR, tai skaitā pamatparāds 8,07 EUR un nokavējuma nauda 3,23 EUR par 2015.gada 4.cet. un 2016.gada 1. un 2. cet.;

3. L.V., par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra numurs (kadastra numurs), parāda summu 8,14 EUR, tai skaitā pamatparāds 5,81 EUR un nokavējuma nauda 2,33 EUR par 2016.gada 2.,3. un 4.cet.

4. SIA “OTARDS”, par nekustamo īpašumu Smagari, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, kadastra numurs 7652 005 0195, parāda summu 11,11 EUR, tai skaitā pamatparāds 7,94 EUR un nokavējuma nauda 3,17 EUR par 2016.gada 2. un 3. cet.;

5. K.P., par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra numurs (kadastra numurs), parāda summu 0,31 EUR, tai skaitā pamatparāds 0,22 EUR un nokavējuma nauda 0,09 EUR par 2017.gada 2.cet.

6. Ļ.K., par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra numurs (kadastra numurs), parāda summu 7,70 EUR, tai skaitā pamatparāds 5,50 EUR un nokavējuma nauda 2,20 EUR par 2017.gadā neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

7. Garāžu kooperatīvam Nr.1, par nekustamo īpašumu Meža ielā 11A, Līvānos, Līvānu novadā kadastra numurs 7611 003 0509, parāda summu 2,64 EUR, tai skaitā pamatparāds 1,32 EUR un nokavējuma nauda 1,32 EUR par 2010. gada 2. cet.

2. Atbilstoši uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktam un trešajai daļu, nodokļu parādi dzēšami fiziskajai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas, tie dzēsti mirušo personu nekustamā īpašuma nodokļa parādi:

K.O., personas kods (personas kods), nekustamā īpašuma nodokļa parāds 3,64 EUR par nekustamo īpašumu (adrese) ar kadastra numuru (kadastra numurs);

E.S., personas kods (personas kods), nekustamā īpašuma nodokļa parāds 96,96 EUR par nekustamo īpašumu (adrese) ar kadastra numuru (kadastra numurs);

F.K., personas kods (personas kods), nekustamā īpašuma nodokļa parāds 211,26 EUR par nekustamo īpašumu (adrese) ar kadastra numuru (kadastra numurs);

A.V., personas kods (personas kods), nekustamā īpašuma nodokļa parāds 29,76 EUR par nekustamo īpašumu (adrese) ar kadastra numuru (kadastra numurs).

3. Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktam – valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas dzēš Valsts ieņēmumu dienests nodokļu maksātājam – ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem. Kā arī minētā panta trešajai daļai, kur noteikts, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības, tāpēc tiek dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas uz 2021.gada 25.martu ir 0,82 EUR, tai skaitā pamatparāds 0,66 EUR un nokavējuma nauda 0,16 EUR, no komercreģistra izslēgtajai SIA “RUNCIS” reģ. nr. 41503014323 par nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 26, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7611 503 1001 par 2021.gada 4.ceturksni.


Par kļūdaini aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu (2021.04.09.)

Tiek dzēsts mirušā P.I., personas kods (personas kods), nekustamā īpašuma nodokļa parādu 212,97 EUR apmērā par nekustamo īpašumu (adrese) ar kadastra numuru (kadastra numurs) un L.Ķ., personas kods (personas kods), nekustamā īpašuma nodokļa parādu 44,57 EUR apmērā par nekustamo īpašumu (adrese) ar kadastra numuru (kadastra numurs).


Informācija par nekustamā īpašuma nodokļu parāda dzēšanu 2020.gada martā

Pamatojoties uz  likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu un 20.panta pirmās daļas 3.punktu,  Līvānu novada dome veic Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.

2020.gada 26.martā Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Nr.19-1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu no komercreģistra izslēgtajai SIA “ABMARK”:

  • par izsolē pārdoto nekustamo īpašumu.
  • par nomā bijušo nekustamo īpašumu.

2020.gada 26.martā Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Nr.19-2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un ir dzēsusi [Vārds Uzvārds], personas kods [-], nekustamā īpašuma nodokļa parādu.

2020.gada 26.martā Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Nr.19-3 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu:

  • [Vārds Uzvārds], par nekustamo īpašumu [adrese, kadastra numurs];
  • [Vārds Uzvārds], par nekustamo īpašumu [adrese, kadastra numurs];
  • [Vārds Uzvārds], par nekustamo īpašumu [adrese, kadastra numurs].

2020.gada 26.martā Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Nr.19-4 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un ir dzēsusi [Vārds Uzvārds] nekustamā īpašuma nodokļa parādu, par nekustamo īpašumu, kas atrodas [adrese, kadastra numurs].

2020.gada 26.martā Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Nr.19-5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un ir dzēsusi [Vārds Uzvārds] nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu, kas atrodas [adrese, kadastra numurs].

2020.gada 26.martā Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Nr.19-6 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un ir dzēsusi mirušā [Vārds Uzvārds] nekustamā īpašuma nodokļa parādu, par nekustamo īpašumu, kas atrodas [adrese, kadastra numurs].


Informācija par nekustamā īpašuma nodokļu parāda dzēšanu 2018.gada novembrī

Pamatojoties uz  likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu un 20.panta pirmās daļas 3.punktu,  Līvānu novada dome veic Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.

2018.gada 29.novembrī Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Nr.19-13 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus un ar tiem saistītās nokavējuma naudas no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra reģistriem izslēgtam  uzņēmumam  SIA ”Līvānu karbons”.


Informācija par nekustamā īpašuma nodokļu parāda dzēšanu 2018.gada 8 mēnešos

Pamatojoties uz  likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto  daļu un 20.panta 3.punktu, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos  noteiktajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistriem un, ja to paredz Komerclikums, iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums, un  pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas  šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.

Līvānu novada dome  2018.gada 30.augustā pieņēma lēmumus Nr.14-15(1), Nr.14-15(2), Nr.14-15(3) un Nr.14-15(4) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus un nokavējuma naudas sekojošām personām:

 

Nosaukums/Vārds, uzvārds

Reģ.Nr.

1.

Staņislavs Lubgāns

-

2.

Ivanas Doroščenskis

-

3.

Edgars Muktupāvels

-

4.

Romāns Davidovs

-

 


Informācija par nekustamā īpašuma nodokļu parāda dzēšanu 2017. gada 4. ceturksnī

Pamatojoties uz  likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas  3.punktu, šī paša panta trešo un ceturto daļu, pirmās daļas 7.punktu  un  ņemot vērā, ka ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu apgrūtinātie īpašumi vairāk kā trīs gadus atrodas citu personu īpašumā, un, ka piedzenamie nekustamā īpašuma nodokļa parādi nepārsniedz 15 euro, par kuriem nav pieņemti lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās, parādi ir objektīvi neatgūstami un dzēšami.

Līvānu novada dome  2017.gada 30.novembrī pieņēma lēmumu Nr.19-23(1), Nr.19-23(2) Nr.19-23(3) Nr.19-23(4) Nr.19-23(5) Nr.19-23(6) Nr.19-23(7) Nr.19-23(8) Nr.19-23(9) Nr.19-23(10) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus un nokavējuma naudas sekojošām fiziskām un juridiskām personām:

 

Nosaukums/Vārds, uzvārds

Reģ.Nr.

1.

Vladimirs  Suhanovs

-

2.

Aleksandrs Kazakovs

-

3.

SIA „GLASKEK LATGALE”

41503031770

4.

SIA „ILANDE”

45402006884

5.

SIA „Latgeo Invest”

41503044718

6.

Vladimirs Vasiļjevs

-

7.

Monika Garkina

-

8.

Bronislva Leonova

-

9.

Daina Grūbe

-

10.

SIA „Žēlsirdības centrs”

40008048306

11.

Jānis Urbanovičs

-

12.

Antons Brūvers

-

13.

SIA „VELKME”

41503014728

14.

Garāžu kooperatīvai sabiedrībai „Zemgale-2”

51503023281


Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa

 

Informācija publicēta saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu.

2017. gada 4. augustā

 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Līvānu novada dome ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Līvānu novada domes lēmums Nr. 13-24(3) “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu”.

Dokumenta izdošanas datums

2017.gada 27.jūlijs

Parādnieka vārds, uzvārds,

īpašuma adrese

Schauman Inger Gunn-Lis Helena,

Jersikas pagastā, Līvānu novadā

Labprātīgas samaksas termiņš

30 dienu laikā no informācijas ievietošanas Līvānu novada domes mājas lapā, 02.09.2017.

Ar minēto lēmumu Schauman Inger Gunn-Lis Helena var iepazīties Līvānu novada domē, Rīgas ielā 77, Līvānos, 211.kabinetā.

Kontakttālrunis 65307262, kontaktpersona L. Ancāne

 

2017. gada 4. augustā

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Līvānu novada dome ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Līvānu novada domes lēmums Nr. 13-24(4) “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu”.

Dokumenta izdošanas datums

2017.gada 27.jūlijs

Parādnieka vārds, uzvārds,

 īpašuma adrese

Black Seija Marja-Riitta,

Jersikas pagastā, Līvānu novadā

Labprātīgas samaksas termiņš

30 dienu laikā no informācijas ievietošanas Līvānu novada domes mājas lapā, 02.09.2017.

Ar minēto lēmumu Black Seija Marja-Riitta var iepazīties Līvānu novada domē, Rīgas ielā 77, Līvānos, 211.kabinetā.

Kontakttālrunis 65307262, kontaktpersona L. Ancāne