2019. gada 1. maijā spēkā stājās Trauksmes celšanas likums ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju (ziņo) par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, un par šo pārkāpumu persona uzzinājusi, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes cēlējs nav juridiska persona vai persona, kura informē par pārkāpumu anonīmi vai izmantojot pseidonīmu.

2019.gada 26.septembrī Līvānu novada domes sēdē (protokols Nr. 13) pieņēma Līvānu novada domes iekšējos noteikumus Nr. 2:

Noteikumi attiecas uz Līvānu novada domes administrāciju un Līvānu novada domes pakļautībā esošo iestāžu, struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem.

Noteikumi nosaka trauksmes cēlēja ziņojuma formu, kārtību, kādā tiek celta trauksme par pārkāpumiem un izskatīts trauksmes cēlēja ziņojums.

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt:

  • ievietojot slēgtā aploksnē (ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”) un iemetot pastkastītē, kas atrodas Līvānu novada domes ēkas Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, 1. stāva foajē vai nosūtot to pa pastu uz adresi Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316;
  • mutiski, vēršoties pie atbildīgās personas (pēc tam iesniegums tiek noformēts rakstveidā);
  • elektroniski, nosūtot trauksmes cēlēja ziņojumu uz oficiālo pašvaldības e-adresi vai e-pasta adresi trauksme@livani.lv.;
  • aizpildot tiešsaistes veidlapu vietnē www.trauksmescelejs.lv

Ja, izlasot iesniegto trauksmes cēlēja ziņojumu, tiks secināts, ka ziņojums iesniegts nepareizajā iestādē, tad trauksmes cēlēja ziņojums, izmantojot drošus saziņas kanālus, tiks pārsūtīts kompetentās iestādes trauksmes cēlēju kontaktpersonai, par to informējot ziņojuma iesniedzēju.

Skatīt: plašāka informācija par trauksmes celšanu www.trauksmescelejs.lv.