No 2023. gada, kad spēkā stājas jaunais Pašvaldību likums, iedzīvotāji var pašvaldībā iesniegt kolektīvo iesniegumu. Tas nozīmē, ka vismaz 100 iedzīvotāju, kuri parakstījuši kolektīvo iesniegumu, var Līvānu novada pašvaldībai iesniegt priekšlikumu par jebkuru pašvaldības kompetencē esošu jautājumu, kas saistīts ar konkrētas teritorijas attīstību un sabiedrības interesēm kopumā.

Kolektīvo iesniegumu par jebkuru Līvānu novada pašvaldības kompetencē esošu jautājumu tiesīgi iesniegt:

 • Latvijas Republikas pilsoņi;
 • iesnieguma iesniegšanas dienā sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu;
 • deklarētā dzīvesvieta pašvaldības administratīvā teritorija vai likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums;
 • iesniegumu parakstījuši vismaz 100 iedzīvotāju (minimālo iesniedzēju skaitu atbilstoši iedzīvotāju skaitam pašvaldībā nosaka Pašvaldības likums) Parakstus iespējams vākt arī elektroniski, piemēram, portālā ManaBalss.lv.

Gan rakstveidā, gan elektroniski apkopotajiem parakstiem – abos gadījumos jānodrošina, lai dati ļauj pārliecināties par parakstītāju skaitu, katra parakstītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu, ievērojot fizisko personu datu aizsardzību. Rakstveidā iesniegtajiem datiem jābūt salasāmiem.

Visiem iesniegtajiem parakstiem ir jābūt vāktiem par vienu pašvaldībai adresētu iniciatīvu.

Kolektīvā iesnieguma saturā jābūt:

 • norādītam, ka tas ir kolektīvais iesniegums;
 • prasījumam pašvaldībai un īss tā pamatojums;
 • norādītai fiziskai personai, kas pilnvarota pārstāvēt iesniedzējus, tās adrese un kontaktinformācija.

Kolektīvais iesniegums nedrīkst ietvert tādu prasījumu, kurš ir acīmredzami nepieņemams demokrātiskā sabiedrībā vai klaji aizskarošs, nedrīkst pārkāpt vērtības, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības.

Pēc kolektīvā iesnieguma saņemšanas pašvaldība:

 1. Septiņu darbdienu laikā izvērtē tā atbilstību Pašvaldību likuma prasībām;
 2. Ja nepieciešams, trīs darbdienu laikā pēc kolektīvā iesnieguma saņemšanas parakstītāju datus elektroniski nodod pārbaudei Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei;
 3. Ja iesniegums atbilst prasībām – domes priekšsēdētājs nodrošina tā iekļaušanu domes nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā un izskatīšanu;
 4. Uz attiecīgo domes sēdi uzaicināma fiziskā persona, kas pilnvarota pārstāvēt kolektīvā iesnieguma iesniedzējus, un pārstāvji no institūcijām, kuras skar kolektīvajā iesniegumā ietvertais prasījums;
 5. Dome lemj par iesnieguma turpmāko virzību, nosakot par to atbildīgo pašvaldības institūciju;
 6. Atbildīgajai pašvaldības institūcija trīs mēnešu laikā no domes lēmuma pieņemšanas dienas sniedz domes sēdē pārskatu par kolektīvā iesnieguma virzību;
 7. Pašvaldībai ne retāk kā reizi trīs mēnešos jāapkopo un jāpublicē tīmekļvietnē aktuālā informācija par kolektīvā iesnieguma virzību un tā izskatīšanas rezultātiem, kā arī par to jāinformē pilnvarotā persona.

Personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt kolektīvā iesnieguma iesniedzējus, ir tiesības domes noteiktajā kārtībā ziņot par kolektīvo iesniegumu domes sēdē, kā arī piedalīties tā apspriešanā (debatēs).

Pašvaldība pilnvaroto personu kolektīvā iesnieguma izskatīšanas gaitā var iesaistīt arī citu pašvaldības institūciju darbā. Skatīt: Pašvaldību likums

 

1. Par Rudzātu vidusskolas izglītības pakāpes saglabāšanu.

Līvānu novada pašvaldībā 2024. gada 17.janvārī saņemts kolektīvais iesniegums saistībā ar Rudzātu vidusskolas izglītības pakāpes maiņu.

 

 

2. Par Rudzātu vidusskolas izglītības pakāpes saglabāšanu.

Līvānu novada pašvaldībā 2024. gada 22.janvārī saņemts kolektīvais iesniegums par 2024. gada 19. janvārī platformā ManaBalss.lv uzsākto Latvijas pilsoņu parakstu vākšanu iniciatīvas “Pieprasām nesamazināt Rudzātu vidusskolas izglītības pakāpi uz pamatskolu” atbalstam.

 

3. Par Rožupes pamatskolas saglabāšanu

Līvānu novada pašvaldībā 2024. gada 25.janvārī saņemts kolektīvais iesniegums par 2024. gada 17. janvārī platformā ManaBalss.lv uzsākto Latvijas pilsoņu parakstu vākšanu iniciatīvas “Kopā – par Rožupes pamatskolas saglabāšanu” atbalstam.