Pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemes gabala izsole

Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, pamatojoties uz 2022.gada 26.maija Līvānu novada domes sēdes lēmumu Nr.9-28 “Par zemes vienības atkārtotu nomas tiesību izsoli”, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma, kurš atrodas  Jersikas pagastā, Līvānu novadā atkārtotu (otro) nomas tiesību izsoli.

Nomas objekts ir neapbūvēta zemes vienība 0,9253 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0169, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā.

Nomas objekta izmantošanas mērķis ir lauksaimnieciskā darbība.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa, kas ir arī izsoles sākuma nomas maksa, saskaņā ar 2019.gada 19.decembra Līvānu novada domes lēmumu Nr.16-26 “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” ir 40,00 EUR gadā bez pievienotā vērtības nodokļa par vienu hektāru.

Nomas objekta nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi.

Izsole notiks 2022.gada 29.jūnijā, plkst. 14.00 Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, sēžu zālē (1.stāvā). Izsoles veids – atklātā, mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Reģistrācijas nauda izsolei ir EUR 20,00.

Izsoles solis ir EUR 5,00 (pieci euro un 00 centi).

Izsoles norises kārība izklāstīta nomas tiesību izsoles noteikumu IV daļā.

Pieteikumu dalībai izsolē iesniedz Līvānu novada pašvaldībā, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads vai iesūta elektroniski uz elektronisko e-pasta adresi pasts@livani.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, līdz 2022. gada 22.jūnija plkst. 12.00.

Kontaktpersonas jautājumos par izsoles norisi ir Antra Vilcāne, tel. 65307261, e-pasts: antra.vilcane@livani.lv vai Ligita Ancāne, tel. 65307262, e-pasts: ligita.ancane@livani.lv

Nomas objektu var apskatīt dabā, iepriekš piezvanot pa tālruni – 29550782, 65329542 un vienojoties par apskates laiku ar Jersikas pagasta pārvaldes vadītāju Anitu Lietaunieci.

 

Neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsole

Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, pamatojoties uz 2022.gada 31.marta Līvānu novada domes sēdes lēmumu Nr.6-29 “Par zemes vienības nomas tiesību izsoli”, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma, kurš atrodas  Jersikas pagastā, Līvānu novadā nomas tiesību izsoli.

Nomas objekts ir neapbūvēta zemes vienība 0,9253 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0169, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā.

Nomas objekta izmantošanas mērķis ir lauksaimnieciskā darbība.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa, kas ir arī izsoles sākuma nomas maksa, saskaņā ar 2019.gada 19.decembra Līvānu novada domes lēmumu Nr.16-26 “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” ir 40,00 EUR gadā bez pievienotā vērtības nodokļa par vienu hektāru.

Nomas objekta nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi.

Izsole notiks 2022.gada 17.maijā, plkst. 14.30 Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, sēžu zālē (1.stāvā). Izsoles veids – atklātā, mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Reģistrācijas nauda izsolei ir EUR 20,00.

Izsoles solis ir EUR 5,00 (pieci euro un 00 centi).

Izsoles norises kārība izklāstīta nomas tiesību izsoles noteikumu noteikumu IV daļā.

Pieteikumu dalībai izsolē iesniedz Līvānu novada pašvaldībā, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads vai iesūta elektroniski uz elektronisko e-pasta adresi pasts@livani.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, līdz 2022. gada 09.maija plkst. 13.00.

Kontaktpersonas jautājumos par izsoles norisi ir Antra Vilcāne, tel. 65307261, e-pasts: antra.vilcane@livani.lv vai Ligita Ancāne, tel. 65307262, e-pasts: ligita.ancane@livani.lv

Nomas objektu var apskatīt dabā, iepriekš piezvanot pa tālruni – 29550782, 65329542 un vienojoties par apskates laiku ar Jersikas pagasta pārvaldes vadītāju Anitu Lietaunieci.

Pielikumi:


Lauksaimniecībā izmantojamas zemes vienības noma

Saskaņā ar 2022.gada 31.marta domes sēdes lēmumu Nr.6-31, Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, nodod nomā lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 1,35 ha platībā no Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 003 0287 Līvānu novada Sutru pagastā.

Nomas objekta izmantošanas mērķis ir lauksaimnieciskā darbība.

Nomas objekta nomas maksa, kas izsoles gadījumā ir izsoles sākuma cena, saskaņā ar 2019. gada 19. decembra Līvānu novada domes lēmumu Nr. 16-26 “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” ir 40,00 EUR gadā bez pievienotā vērtības nodokļa par vienu hektāru.

Nomas objekta nomas līguma termiņš 1 (viens) gads.

Pieteikumu iesniedz Līvānu novada domē, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads vai iesūta elektroniski uz elektronisko e-pasta adresi pasts@livani.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, līdz 2022. gada 26. aprīlim.

Nomas objektu var apskatīt dabā, iepriekš piezvanot pa tālruni – 2630920, 65329150 un vienojoties par apskates laiku ar Sutru pagasta pārvaldes vadītāju Paulīnu Zariņu.

 


Nedzīvojamu telpu nomas tiesību izsole

Līvānu novada pašvaldība rīko pirmo mutisko nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam īpašumam – nedzīvojamām telpām ar literu Nr. 28 un Nr. 29 (Sutru pagasta pārvaldes ēkā) Uzvaras ielā 5, Sutros, Sutru  pagastā, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7682 002 0096 001.

Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa, kas ir arī izsoles sākuma nomas maksa  cena par kopējās platības 1 (vienu) m2 – EUR 1,09 ( viens euro un 09 centi ) bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī.

Nomas līgums tiks slēgts uz desmit gadiem no līguma noslēgšanas dienas.

Nomas objekts tiek iznomāts ar mērķi – komercdarbība.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Sutru pagasta pārvaldē Uzvaras ielā 5, Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā, 16. kabinetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00  un no plkst.13.00-15.00. vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: pasts@livani.lv līdz 2022.gada 8.februārim (ieskaitot) plkst. 12.00.

Telpu nomas tiesību izsole notiks 2022.gada 8.februārī plkst. 14.00 Līvānu novada domes sēžu zālē, 102.telpā,  Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā.

Izsoles solis - EUR 0,05 (nulle euro 5 centi ) par 1 (vienu) m2.

Izsoles norises kārtība

Pirms izsoles sākuma izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas izsoles telpās Komisijas sekretāram uzrāda personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotās personas papildus uzrāda pilnvaru, reģistrācijas apliecību, uz kā pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.

Nomas tiesību pretendenti pirms mutiskās izsoles sākuma ar parakstu apliecina, ka iepazinušies ar izsoles norises kārtību. Nomas tiesību pretendentu sarakstā ieraksta katra pretendenta vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī pretendenta pārstāvja vārdu un uzvārdu.

Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisiju, īsi raksturo Nomas objektu, paziņo Nomas objekta izsoles sākuma nomas maksu un izsoles soli.

Pēc Komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.

Komisijas priekšsēdētājs nosauc Nomas objekta sākuma nomas maksu, piedāvājot izsoles dalībniekiem veikt izsoles soli.

Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir izsoles dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsoles Nomas objekta nomas maksu par vienu izsoles soli.

Atsakoties no turpmākas solīšanas, katrs izsoles dalībnieks nomas tiesību pretendentu sarakstā ar parakstu apliecina savu pēdējo solīto nomas maksas summu.

Ja neviens no izsoles dalībniekiem pēdējo augstāko nomas maksu nepārsola, Komisijas priekšsēdētājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko nomas maksu un to fiksē ar āmura piesitienu.

Pēc āmura piesitiena izsoles Nomas objektu ir nosolījusi persona, kas nosolījusi pēdējo augstāko nomas maksu.

Katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto maksu.

Ja mutiskai izsolei piesakās tikai viens nomas tiesību pretendents, izsoli atzīst par notikušu. Iznomātājs ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav zemāka par izsoles sākumcenu.

Izsoles gaita tiek protokolēta. Protokolē Komisijas sekretārs. Izsolei noslēdzoties, protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un sekretārs

Ja nepieciešams papildu laiks, lai izvērtētu pieteikumu un nomas tiesību pretendentu atbilstību noteikumu prasībām un publicētajiem iznomāšanas nosacījumiem, mutiskās izsoles beigās paziņo laiku un vietu, kad tiks paziņoti mutiskās izsoles rezultāti. Ja papildu izvērtējums nav nepieciešams, mutiskās izsoles beigās paziņo, ka izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko nosolīto nomas maksu un nomas tiesību pretendentu, kas to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu. Mutiskās izsoles rezultātu paziņošanu protokolē.

Ar Nomas objektu var iepazīties dabā iepriekš sazinoties ar Sutru pagasta pārvaldes vadītāju Paulīnu Zariņu, tālruņa Nr. 26360920

Domes lēmums, izsoles noteikumi un pieteikuma anketa:

Informāciju par izsoli var saņemt pa tālruni 26360920.

 Apbūves tiesības izsole - NOSLĒGUSIES

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Saskaņā ar 2022.gada 31.marta Līvānu novada domes lēmumu Nr. 6-23 “Par apbūves tiesības uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 daļu ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 8001 Mehanizatoru ielā 5, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu”,  2022.gada 18.marta apbūves tiesību uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 daļu ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 8001 Mehanizatoru ielā 5, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā atzīta par nenotikušu, jo sludinājumā un izsoles noteikumos norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens pretendents nebija iesniedzis pieteikumu.

Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, pamatojoties uz 2022.gada 24.februāra Līvānu novada domes sēdes lēmumu Nr.4-26 “Par apbūves tiesības izsoli”, rīko apbūves tiesības izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam -  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 daļai, ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 8001, Mehanizatoru ielā 5, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā

Izsoles objekts ir pašvaldībai piederoša zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 daļas ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 8001 Mehanizatoru ielā 5, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā ar platību 0,3563 ha apbūves tiesība.

Izsoles objekta lietošanas mērķis ir sportam, atpūtai aprīkotās dabas teritorijas. Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 plānotā (atļautā) izmantošana ir Ciemu centra apbūves teritorija (C2), kur viens no galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem ir Sporta ēku un būvju apbūve, t.i., teritorija, ko izmanto sporta spēļu, fiziskām nodarbībām, sporta pasākumiem vai aktīvai atpūtai.

Objektu drīkst izmantot Līvānu novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajiem papildus izmantošanas veidiem, bet ne tādiem mērķiem, kas neatbilst Līvānu novada teritorijas plānojumam un apbūves noteikumiem.

Izsoles sākumcena, pamatojoties uz sertificēta vērtētāja vērtējumu, tiek noteikta 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi) un PVN gadā.

Apbūves tiesību ilgums – 30 gadi. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6. 1 panta pirmo daļu, līgums par apbūves tiesību piešķiršanu pēc līguma termiņa beigām nav pagarināms.

Pieteikumu atvēršana norisināsies 2022. gada 18. martā, plkst. 13.00, domes sēžu zālē, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā.

Izsoles veids – rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli. Dalības maksa izsolei ir EUR 10,00.

Izsoles norises kārība izklāstīta nomas tiesību izsoles noteikumu 8.punktā.

Izsoles dalībnieku pieteikumi tiks pieņemti līdz 2022. gada 15. martam plkst. 15.00, Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā 1. stāvā Klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pieteikumu, Komisijas sekretārs to reģistrē izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, uz aploksnes norādot tā reģistrācijas numuru, saņemšanas datumu un laiku, apliecinot ar parakstu.

Kontaktpersonas jautājumos par izsoles norisi ir Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja Ruta Klibiķe, tālr. 65326333, e-pasts: rudzati@livani.lv; Līvānu novada pašvaldības nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne, tālr. 656307261

Pielikumos:

 


Neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsole - NOSLĒGUSIES

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

2022.gada 10.martā notika Līvānu novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7682 005 0181 Sutru pagastā, Līvānu novadā nomas tiesību izsole. 2022.gada 31.martā Līvāni novada dome (lēmums Nr. 6-24) apstiprināja izsoles rezultātu - iznomāt zemes vienību 0,83 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 005 0181 Sutru pagastā, Līvānu novadā, par nomas maksu  40,00 EUR gadā un PVN par vienu hektāru uz desmit gadiem Sandim Upeniekam, dzīvesvieta: “Lupstāji”, Lipuški, Sutru pagasts, Līvānu novads.

Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, pamatojoties uz 2022.gada 27.janvāra Līvānu novada domes sēdes lēmumu Nr.2-12 “Par zemes vienības nomas tiesību izsoli”, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma, kurš atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā nomas tiesību izsoli.

Nomas objekts ir neapbūvēta zemes vienība 0,83 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 005 0181, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā.

Nomas objekta izmantošanas mērķis ir lauksaimnieciskā darbība.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa, kas ir arī izsoles sākuma nomas maksa, saskaņā ar 2019.gada 19.decembra Līvānu novada domes lēmumu Nr.16-26 “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” ir 40,00 EUR gadā bez pievienotā vērtības nodokļa par vienu hektāru.

Nomas objekta nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi.

Izsole notiks 2022.gada 10.martā, plkst. 1000 Līvānu novada kultūras centrā, Rīgas ielā 105, Līvānos, Līvānu novadā. Izsoles veids – atklātā, mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Reģistrācijas nauda izsolei ir EUR 20,00.

Izsoles solis ir EUR 5,00 (pieci euro un 00 centi).

Izsoles norises kārība izklāstīta nomas tiesību izsoles noteikumu noteikumu IV daļā.

Pieteikumu dalībai izsolē iesniedz Līvānu novada domē, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads vai iesūta elektroniski uz elektronisko e-pasta adresi pasts@livani.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, līdz 2022. gada 25.februāra plkst. 1300.

Kontaktpersonas jautājumos par izsoles norisi ir Antra Vilcāne, tel. 65307261, e-pasts: antra.vilcane@livani.lv vai Ligita Ancāne, tel. 65307262, e-pasts: ligita.ancane@livani.lv

Nomas objektu var apskatīt dabā, iepriekš piezvanot pa tālruni – 2630920, 65329150 un vienojoties par apskates laiku ar Sutru pagasta pārvaldes vadītāju Paulīnu Zariņu.

 

 


 Zemes vienības nomas tiesību izsole - NOSLĒGUSIES

 

Izsoles rezultāts:

2022.gada 12.janvārī notika Līvānu novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0093 Jersikas pagastā, Līvānu novadā nomas tiesību izsole. Zemes gabala nomas tiesības ir ieguvusi SIA “Kundziņu Dārzi”, reģ. nr. 45403052823 par nosolīto summu 40,00 EUR gadā un PVN par vienu hektāru uz desmit gadiem.

 

Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, pamatojoties uz 2021.gada 25.novembra Līvānu novada domes sēdes lēmumu Nr.18-22 “Par zemes vienības nomas tiesību izsoli”, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma, kurš atrodas  Jersikas pagastā, Līvānu novadā nomas tiesību izsoli.

Nomas objekts ir neapbūvēta zemes vienība 3,41 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0093, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā.

Nomas objekta izmantošanas mērķis ir lauksaimnieciskā darbība.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa, kas ir arī izsoles sākuma nomas maksa, saskaņā ar 2019.gada 19.decembra Līvānu novada domes lēmumu Nr.16-26 “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” ir 40,00 EUR gadā bez pievienotā vērtības nodokļa par vienu hektāru.

Nomas objekta nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi.

Izsole notiks 2022.gada 12.janvārī, plkst. 1400 Līvānu novada kultūras centrā, Rīgas ielā 105, Līvānos, Līvānu novadā. Izsoles veids – atklātā, mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Reģistrācijas nauda izsolei ir EUR 20,00.

Izsoles solis ir EUR 5,00 (pieci euro un 00 centi).

Izsoles norises kārība izklāstīta nomas tiesību izsoles noteikumu noteikumu IV daļā.

Pieteikumu dalībai izsolē iesniedz Līvānu novada domē, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads vai iesūta elektroniski uz elektronisko e-pasta adresi pasts@livani.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, līdz 2021. gada 30. decembra plkst. 1300.

Kontaktpersonas jautājumos par izsoles norisi ir Antra Vilcāne, tel. 65307261, e-pasts: antra.vilcane@livani.lv vai Ligita Ancāne, tel. 65307262, e-pasts: ligita.ancane@livani.lv

Nomas objektu var apskatīt dabā, iepriekš piezvanot pa tālruni – 29550782, 65329542 un vienojoties par apskates laiku ar Jersikas pagasta pārvaldes vadītāju Anitu Lietaunieci.

Pielikumi:

 


Nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, nomas tiesību izsole - NOSLĒGUSIES

Līvānu novada pašvaldības izsludina nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 9, Līvānos, nomas tiesību izsoli.

Iznomātājs – Līvānu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000065595, juridiskā adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads.

Nomas objekts ir zemes gabals  6680 m2 platībā, kas atrodas Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, un ir daļa no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7652 001 0125 ar kopplatību 3,07 ha. Šajā zemes gabalā tiek izvietotas sekojošas būves un teritorijas:

  • Noliktavas angārs ar inženierkomunikācijām (ūdensvads, kanalizācija, elektroapgāde, gāzes apgāde, apkure, ventilācija, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija, apsardzes signalizācija, dūmu aizsardzības sistēma, elektronisko sakaru sistēma) – kopplatība 1122,62m2, apbūves laukums 1048m2, būvtilpums 9168m3; 
  • Nožogota un apgaismota noliktavas angāra teritorija 4742 m2 platībā.

Nomas objekts tiek būvēts, īstenojot Eiropas savienības līdzfinansēto projektu „Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 2.kārta”.

Nomas objekts tiks izsolīts atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsoles pretendentu pieteikumi līdz 2021.gada 7.jūnijam plkst. 14.00 iesniedzami  slēgtā aploksnē, norādot, ka pieteikums tiek iesniegts “Līvānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, nomas tiesību izsolei” un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsole notiek 2021. gada 15.jūnijā, plkst. 14.00 Līvānu novada Kultūras centra telpās – Rīgas ielā 105, Līvānos, Līvānu novadā, 1.stāvā,  lielajā zālē.

Nomas tiesību izsoles noteikumi

Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem (26.07.2021.)


Zemes vienības nomas tiesību izsole - NOSLĒGUSIES

Līvānu novada dome 2020.gada 14.jūlijā plkst. 15.00 Līvānu novada domes sēžu zālē, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, notiks zemes vienības, kas atrodas Rudzātu pagastā Līvānu novadā, kadastra apzīmējums 7668 005 0128, kopējā zemes platība – 27,5864 ha, nomas tiesību izsole.

Nomas objekta sākotnējā izsoles sākumcena 40 EUR (četrdesmit euro) gadā par hektāru un PVN. Nomas tiesību izsoles solis ir 5 EUR (pieci euro) no objekta sākotnējās nomas maksas.

Zemes vienība ir piekritīga pašvaldībai, lietošanas mērķis – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi. Zemes vienība tiek iznomāta bez apbūves tiesībām.

Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas Līvānu novada interneta mājas lapā – www.livani.lv.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties zemāk redzamajā dokumentā un Rudzātu pagasta pārvaldē (Miera iela 1, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads). Izsoles dalībniekus reģistrē Līvānu novada Rudzātu pagasta pārvaldē (Miera iela 1, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads) līdz 2020. gada 13. jūlijam plkst. 15.00. Reģistrācijas laiks – darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00  un no plkst.13.00 līdz plkst. 16.30 (piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00).

Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni – 65326333.


Nomas tiesību izsole - NOSLĒGUSIES

Līvānu novada dome 2020.gada 14.jūlijā plkst. 14.00 Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrā konferenču zālē, 206.telpā, Domes ielā 3, Līvānos, rīko nomas ar apbūves tiesībām mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam īpašumam “Alejas”, ar kadastra numuru 7652 001 0086, kas sastāv no diviem zemesgabaliem 2,1648 ha kopplatībā: neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0041, 1,2361 ha platībā,  Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, un apbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0086, 0,9287 ha platībā, uz kura atrodas piecas nedzīvojamās ēkas, Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa -  82,33 EUR mēnesī ( astoņdesmit divi euro 33 centi ) + 21% PVN. Izsoles solis 5,00 ( pieci euro 00 centi ) no mēneša maksas.

Nomas līgums ar apbūves tiesībām tiek slēgts uz trīsdesmit gadiem. Nomas objekta lietošanas mērķis – sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (0503). Nomas objekta izmantošanas mērķis – nomnieka komercdarbības veikšana, kas saistīta ar iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanu un sportiskajām aktivitātēm.

Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas Līvānu novada interneta mājas lapā – www.livani.lv. Pieteikumus līdz 2020.gada 10.jūlijam var sūtīt Līvānu novada domei elektroniski uz elektroniskā pasta adresi pasts@livani.lv , pa pastu, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, vai iesniegt Līvānu novada domē Rīgas ielā 77, Līvānos, 210. kabinetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00 un no plkst.13.00-15.00 līdz 2020. gada 10.jūlijam plkst. 12.00, iepriekš sazinoties pa tālruni 65307251.  Informāciju par izsoli var saņemt pa tālruni 65307271.

Nomas objektu var apskatīt darbdienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot pa tālruni 29163871 ar Līvānu novada domes izpilddirektora vietnieci Aiju Usāni.

Iepazīties ar nomas līguma projektu un izsoles norises kārtību var 210.kabinetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00 un no plkst. 13.00-15.00 līdz 2020.gada 10.jūlijam. Informāciju par izsoli var saņemt pa tālruni 65307261 vai 65307271.

Medību tiesību noma Līvānu novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās

Saskaņā ar 2020.gada 30.janvārī Līvānu novada domes sēdē apstiprinātajiem Līvānu novada domes noteikumiem “Medību tiesību piešķiršanas kārtība Līvānu novada pašvaldībā” informējam, ka ir saņemts medību kluba “Ašinieki” vadītāja Andra Pūgas iesniegums par sekojošu pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem: 76860060407, 76860060206, 76860060071, medību tiesību nomu.

76820020492; 76820020294; 76820020086; 76820020187; 76820020345; 76820020350; 76820020271; 76820020352; 76820020250; 76820020250; 76820050181; 76820020501; 76820020605; 76820030224; 76820030249; 76820030218; 76820030315; 76820020338; 76820050116; 76820050120; 76820050162; 76820050217.

Līdz 2022.gada 20. aprīlim iespējamie pretendenti uz šīm medību platībām, kas atbilst minēto noteikumu prasībām, var iesniegt iesniegumu, pievienojot noteikumos noteiktos dokumentus, Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Rīgas iela 77, Līvāni).

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Līvānu novada pašvaldības iestādes "Līvānu novada pašvaldības administrācija" Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas Nekustamo īpašumu speciālistu Jāni Pastaru pa tālr. 65307254 vai 29498317, e-pastu: janis.pastars@livani.lv.