Nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, nomas tiesību izsole - NOSLĒGUSIES

Līvānu novada pašvaldības izsludina nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 9, Līvānos, nomas tiesību izsoli.

Iznomātājs – Līvānu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000065595, juridiskā adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads.

Nomas objekts ir zemes gabals  6680 m2 platībā, kas atrodas Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, un ir daļa no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7652 001 0125 ar kopplatību 3,07 ha. Šajā zemes gabalā tiek izvietotas sekojošas būves un teritorijas:

  • Noliktavas angārs ar inženierkomunikācijām (ūdensvads, kanalizācija, elektroapgāde, gāzes apgāde, apkure, ventilācija, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija, apsardzes signalizācija, dūmu aizsardzības sistēma, elektronisko sakaru sistēma) – kopplatība 1122,62m2, apbūves laukums 1048m2, būvtilpums 9168m3; 
  • Nožogota un apgaismota noliktavas angāra teritorija 4742 m2 platībā.

Nomas objekts tiek būvēts, īstenojot Eiropas savienības līdzfinansēto projektu „Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 2.kārta”.

Nomas objekts tiks izsolīts atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsoles pretendentu pieteikumi līdz 2021.gada 7.jūnijam plkst. 14.00 iesniedzami  slēgtā aploksnē, norādot, ka pieteikums tiek iesniegts “Līvānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, nomas tiesību izsolei” un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsole notiek 2021. gada 15.jūnijā, plkst. 14.00 Līvānu novada Kultūras centra telpās – Rīgas ielā 105, Līvānos, Līvānu novadā, 1.stāvā,  lielajā zālē.

Nomas tiesību izsoles noteikumi

Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem (26.07.2021.)


Zemes vienības nomas tiesību izsole - NOSLĒGUSIES

Līvānu novada dome 2020.gada 14.jūlijā plkst. 15.00 Līvānu novada domes sēžu zālē, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, notiks zemes vienības, kas atrodas Rudzātu pagastā Līvānu novadā, kadastra apzīmējums 7668 005 0128, kopējā zemes platība – 27,5864 ha, nomas tiesību izsole.

Nomas objekta sākotnējā izsoles sākumcena 40 EUR (četrdesmit euro) gadā par hektāru un PVN. Nomas tiesību izsoles solis ir 5 EUR (pieci euro) no objekta sākotnējās nomas maksas.

Zemes vienība ir piekritīga pašvaldībai, lietošanas mērķis – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi. Zemes vienība tiek iznomāta bez apbūves tiesībām.

Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas Līvānu novada interneta mājas lapā – www.livani.lv.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties zemāk redzamajā dokumentā un Rudzātu pagasta pārvaldē (Miera iela 1, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads). Izsoles dalībniekus reģistrē Līvānu novada Rudzātu pagasta pārvaldē (Miera iela 1, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads) līdz 2020. gada 13. jūlijam plkst. 15.00. Reģistrācijas laiks – darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00  un no plkst.13.00 līdz plkst. 16.30 (piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00).

Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni – 65326333.


Nomas tiesību izsole - NOSLĒGUSIES

Līvānu novada dome 2020.gada 14.jūlijā plkst. 14.00 Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrā konferenču zālē, 206.telpā, Domes ielā 3, Līvānos, rīko nomas ar apbūves tiesībām mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam īpašumam “Alejas”, ar kadastra numuru 7652 001 0086, kas sastāv no diviem zemesgabaliem 2,1648 ha kopplatībā: neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0041, 1,2361 ha platībā,  Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, un apbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0086, 0,9287 ha platībā, uz kura atrodas piecas nedzīvojamās ēkas, Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa -  82,33 EUR mēnesī ( astoņdesmit divi euro 33 centi ) + 21% PVN. Izsoles solis 5,00 ( pieci euro 00 centi ) no mēneša maksas.

Nomas līgums ar apbūves tiesībām tiek slēgts uz trīsdesmit gadiem. Nomas objekta lietošanas mērķis – sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (0503). Nomas objekta izmantošanas mērķis – nomnieka komercdarbības veikšana, kas saistīta ar iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanu un sportiskajām aktivitātēm.

Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas Līvānu novada interneta mājas lapā – www.livani.lv. Pieteikumus līdz 2020.gada 10.jūlijam var sūtīt Līvānu novada domei elektroniski uz elektroniskā pasta adresi pasts@livani.lv , pa pastu, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, vai iesniegt Līvānu novada domē Rīgas ielā 77, Līvānos, 210. kabinetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00 un no plkst.13.00-15.00 līdz 2020. gada 10.jūlijam plkst. 12.00, iepriekš sazinoties pa tālruni 65307251.  Informāciju par izsoli var saņemt pa tālruni 65307271.

Nomas objektu var apskatīt darbdienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot pa tālruni 29163871 ar Līvānu novada domes izpilddirektora vietnieci Aiju Usāni.

Iepazīties ar nomas līguma projektu un izsoles norises kārtību var 210.kabinetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00 un no plkst. 13.00-15.00 līdz 2020.gada 10.jūlijam. Informāciju par izsoli var saņemt pa tālruni 65307261 vai 65307271.