Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, nodod nomā zemes vienības 0,0791 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0277, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, daļu 0,0771 ha platībā.

Nomas objekta izmantošanas mērķis ir mazdārziņa ierīkošana.

Nomas objekta nomas maksa, kas izsoles gadījumā ir izsoles sākuma cena, saskaņā ar Līvānu novada domes 2022. gada 24. novembra lēmumu Nr. 21-29 „Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” ir 69,00 EUR gadā bez pievienotā vērtības nodokļa par vienu hektāru, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā bez pievienotā vērtības nodokļa.

Nomas objekta nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi.

Pieteikumu iesniedz Līvānu novada pašvaldībā, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads vai iesūta elektroniski uz elektronisko e-pasta adresi pasts@livani.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, līdz 2024. gada 20.jūnijam.

Nomas objektu var apskatīt dabā, iepriekš piezvanot pa tālruni – 29550782, 65329542 un vienojoties par apskates laiku ar Jersikas pagasta pārvaldes vadītāju Anitu Lietaunieci.

Pielikumā: 

 

 

Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, nodod nomā zemes vienības 0,0861 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0353, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, daļu 0,0832 ha platībā.

Nomas objekta izmantošanas mērķis ir mazdārziņa ierīkošana.

Nomas objekta nomas maksa, kas izsoles gadījumā ir izsoles sākuma cena, saskaņā ar Līvānu novada domes 2022. gada 24. novembra lēmumu Nr. 21-29 „Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” ir 69,00 EUR gadā bez pievienotā vērtības nodokļa par vienu hektāru, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā bez pievienotā vērtības nodokļa.

Nomas objekta nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi.

Pieteikumu iesniedz Līvānu novada pašvaldībā, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads vai iesūta elektroniski uz elektronisko e-pasta adresi pasts@livani.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, līdz 2024. gada 20.jūnijam.

Nomas objektu var apskatīt dabā, iepriekš piezvanot pa tālruni – 29550782, 65329542 un vienojoties par apskates laiku ar Jersikas pagasta pārvaldes vadītāju Anitu Lietaunieci.

Pielikumā: 

 Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, pamatojoties uz 2024. gada 28. marta Līvānu novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr. 3-46 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā atkārtoto nomas tiesību izsoli”, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā atkārtoto nomas tiesību izsoli.

Nomas objekts - nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7652 001 0206, kas atrodas Celtniecības ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0023 daļa 1,822 ha platībā ar inženierbūvi – noliktavas asfalta laukums (kadastra apzīmējums 7652 001 0023 004).

Nomas objekts tiks izsolīts atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsole notiks 2024. gada 7. maijā, plkst.10.00 Līvānu novada pašvaldības domes sēžu zālē 1. stāvā Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā.

Nomas līgums tiks slēgts uz 30 (trīsdesmit) gadiem.

Izsoles pretendentu pieteikumi līdz 2024. gada 30. aprīļa plkst.12.00 iesniedzami klātienē Pirmdien - Ceturtdien no plkst.8.00 līdz plkst.17.00; Piektdien no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30 Līvānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, 1.stāvā, Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@livani.lv un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, vai sūtot pa pastu un nodrošinot, ka pieteikums tiek saņemts ne vēlāk kā līdz 2024. gada 30. aprīļa plkst. 12.00.

Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti. Izziņas pa tālr. 65307261, 65307262.

Izsoles sākumcena par objektu tiek noteikta 265,00 EUR (divi simti sešdesmit pieci eiro) mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis tiek noteikts 50 EUR (piecdesmit eiro).

Dalības maksa 100,00 EUR (viens simts eiro).

Drošības naudas maksa 300,00 EUR (trīs simti eiro).

Nomas objekts tiek iznomāts Nomniekam biznesa plānā paredzētās komercdarbības veikšanai, kas nedrīkst būt saistīta ar šādām tautsaimniecības nozarēm (nepārsniedzot 50% no neto apgrozījuma komersanta pamatdarbībā projekta īstenošanas vietā): elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde, izņemot gaisa kondicionēšanu (NACE kods: D), ūdensapgāde, kā arī notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, izņemot otrreizējo pārstrādi (NACE kods: E), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, izņemot automobiļu un motociklu remontu (NACE kods: G), finanšu un apdrošināšanas darbības (NACE kods: K), operācijas ar nekustamo īpašumu (NACE kods: L), valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana (NACE kods: O), azartspēles un derības (NACE kods: R92), tabakas audzēšana (NACE kods: A01.15) un tabakas izstrādājumu ražošana (NACE kods: C12), ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (NACE kods: U).

Nomnieks apņemas patstāvīgi saņemt visus nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas, citus nepieciešamos dokumentus, ja tādi ir nepieciešami, lai izmantotu Nomas objektu nomas līgumā norādītajam mērķim.

Ar Iznomātāja rakstveida piekrišanu Nomniekam ir tiesības nodot Nomas objektu vai tā daļu apakšnomā.

Nomniekam ir pienākums normatīvajos aktos un nomas līgumā noteiktajā kārtībā līdz 2028. gada 31. decembrim nomas objekta teritorijā veikt investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos – ne mazāk par 459 220 EUR (četri simti piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti divdesmit eiro un 00 centi) un jaunradīt ne mazāk kā 3 (trīs) jaunas darba vietas.

Sasniedzamo rezultatīvo rādītāju vērtības ir attiecināmas, ja tās atbilst Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 645 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot

degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” un it īpaši izsoles noteikumu 10. punktam.

Izsoles norises kārtība atrunāta izsoles noteikumu 8. daļā.

Kontaktpersona jautājumos par izsoles norisi ir Ligita Ancāne, tel. 65307262, e-pasts: ligita.ancane@livani.lv.

Pretendenti var apskatīt Nomas objektu dabā, vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Līvānu novada pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja vietnieku infrastruktūras jomā Andri Naidovski, tel. 28025024, e-pasts: andris.naidovskis@livani.lv.

Pielikumā:

 

 

Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, pamatojoties uz 2024.gada 25.janvāra Līvānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.1-9 “Par apbūves tiesības izsoli”, rīko apbūves tiesības izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam - zemes vienības Rīgas ielā 105, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7611 005 2410 daļai 92 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 7611 005 2410 8001.

Izsoles objekts ir pašvaldībai piederoša zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7611 005 2410 daļas ar kadastra apzīmējumu 7611 005 2410 8001 Rīgas ielā 105, Līvānos, Līvānu novadā ar platību 92 m2 apbūves tiesība. Zemes gabala apbūves tiesības maksa tiek izsolīta mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Tiek izsolīta apbūves tiesība izbūvēt un lietot uz Zemes gabala inženierbūves elektroauto uzlādes stacijas (turpmāk – Objekti), šīs tiesības spēkā esamības laikā. Apbūves tiesība tiek piešķirta uz 10 (desmit) gadiem no apbūves tiesības ierakstīšanas Latgales rajona tiesā (zemesgrāmatā), kura jāveic ne vēlāk kā 1 gada laikā no apbūves tiesības piešķiršanas līguma noslēgšanas dienas.

Apbūves tiesības izsole notiks 2024. gada 20. februārī plkst.10.00, Līvānu novada domes sēžu zālē, 102. telpā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā.

Izsoles dalībnieki pieteikumus līdz 2024. gada 15. februārim (pasta sūtījuma nosūtīšanas datums) nosūta Līvānu novada pašvaldībai elektroniski uz elektroniska pasta adresi pasts@livani.lv, pa pastu, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads vai iesniedz personīgi Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Klientu apkalpošanas centrā darbdienās.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2024. gada 15. februārim piesakās uz Objekta izsoli un līdz 2024. gada 15. februārim (ieskaitot) iemaksā dalības maksu 30,00 EUR (trīsdesmit euro, 00 centi), ieskaitot Līvānu novada pašvaldības kontā: SEB banka, UNLALV22, konta Nr. LV14UNLA0050018690074.

Izsoles nosacītā cena jeb sākumcena (apbūves tiesības nosacītā gada maksa) ir 2475,00 EUR (divi tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci euro, 00 centi) gadā par Zemes gabalu kopumā, neiekļaujot nomas maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokli.

Izsoles kāpuma solis ir 100,00 EUR (viens simts euro, 00 centi).

Izsoles norises kārība izklāstīta nomas tiesību izsoles noteikumu 5. sadaļā.

Ar Zemes gabalu var iepazīties, iepriekš sazinoties un vienojoties par apskates laiku ar Līvānu novada pašvaldības administrācijas nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas zemes ierīcības inženieri Miķeli Baltmani, tel. 27843597, e-pasts mikelis.baltmanis@livani.lv

 

Pielikumā:

2024.gada 25.janvāra Līvānu novada pašvaldības domes lēmums Nr. 1-9 “Par apbūves tiesības izsoli”

Izsoles noteikumi

Pieteikums

Līguma projekts

Vērtējums

 


Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, pamatojoties uz 2023. gada 28. decembra Līvānu novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.15-12 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā atkārtoto (ceturto) nomas tiesību izsoli”, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā atkārtoto (ceturto) nomas tiesību izsoli.

Nomas objekts - nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7652 001 0206, kas atrodas Celtniecības ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0023 daļa 1,822 ha platībā ar inženierbūvi – noliktavas asfalta laukums (kadastra apzīmējums 7652 001 0023 004).

Nomas objekts tiks izsolīts atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsole notiks 2024. gada 15. februārī, plkst. 10.00 Līvānu novada pašvaldības domes sēžu zālē 1. stāvā Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā.

Nomas līgums tiks slēgts uz 30 (trīsdesmit) gadiem.

Izsoles pretendentu pieteikumi līdz 2024. gada 8. februāra plkst. 12.00 iesniedzami klātienē Pirmdien - Ceturtdien no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00; Piektdien no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30 Līvānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, 1.stāvā, Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@livani.lv un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, vai sūtot pa pastu un nodrošinot, ka pieteikums tiek saņemts ne vēlāk kā līdz 2024. gada 8. februāra plkst. 12.00.

Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti. Izziņas pa tālr. 65307261, 65307262.

Izsoles sākumcena par objektu tiek noteikta 264,00 EUR (divi simti sešdesmit četri eiro) mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis tiek noteikts 100 EUR (viens simts eiro).

Dalības maksa 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro).

Drošības naudas maksa 2500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti eiro).

Nomas objekts tiek iznomāts Nomniekam biznesa plānā paredzētās komercdarbības veikšanai, kas nedrīkst būt saistīta ar šādām tautsaimniecības nozarēm (nepārsniedzot 50% no neto apgrozījuma komersanta pamatdarbībā projekta īstenošanas vietā): elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde, izņemot gaisa kondicionēšanu (NACE kods: D), ūdensapgāde, kā arī notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, izņemot otrreizējo pārstrādi (NACE kods: E), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, izņemot automobiļu un motociklu remontu (NACE kods: G), finanšu un apdrošināšanas darbības (NACE kods: K), operācijas ar nekustamo īpašumu (NACE kods: L), valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana (NACE kods: O), azartspēles un derības (NACE kods: R92), tabakas audzēšana (NACE kods: A01.15) un tabakas izstrādājumu ražošana (NACE kods: C12), ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (NACE kods: U).

Nomnieks apņemas patstāvīgi saņemt visus nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas, citus nepieciešamos dokumentus, ja tādi ir nepieciešami, lai izmantotu Nomas objektu nomas līgumā norādītajam mērķim.

Ar Iznomātāja rakstveida piekrišanu Nomniekam ir tiesības nodot Nomas objektu vai tā daļu apakšnomā.

Nomniekam ir pienākums normatīvajos aktos un nomas līgumā noteiktajā kārtībā līdz 2028. gada 31. decembrim nomas objekta teritorijā veikt investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos – ne mazāk par 459 220 EUR (četri simti piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti divdesmit eiro un 00 centi) un jaunradīt ne mazāk kā 3 (trīs) jaunas darba vietas.

Sasniedzamo rezultatīvo rādītāju vērtības ir attiecināmas, ja tās atbilst Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 645 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” un it īpaši izsoles noteikumu 10. punktam.

Izsoles norises kārtība atrunāta izsoles noteikumu 8. daļā.

Kontaktpersona jautājumos par izsoles norisi ir Ligita Ancāne, tel. 65307262, e-pasts: ligita.ancane@livani.lv.

Pretendenti var apskatīt Nomas objektu dabā, vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Līvānu novada pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāju Antru Vilcāni, tel. 29133612, 65370261, e-pasts: antra.vilcane@livani.lv

Izsoles noteikumi

PIETEIKUMS DALĪBAI MUTISKĀ IZSOLĒ

BIZNESA PLĀNS / PROJEKTA KONCEPTS 

Iznomājamā teritorija

Līvānu novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr. 15-12

 Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, pamatojoties uz 2023. gada 30. novembra Līvānu novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.14-16 “Par nekustamā īpašuma “Alejas”, Līvānos, Līvānu novadā, daļas atkārtotu (ceturto) nomas tiesību izsoli”, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma “Alejas”, kadastra numurs 7652 001 0086, daļas – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0086  0,9287 ha platībā un uz tās esošo nedzīvojamo ēku ar kadastra apzīmējumiem 7652 001 0086 001, 7652 001 0086 002, 7652 001 0086 003, 7652 001 0086 004 un 7652 001 0086 005, kas atrodas Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā nomas tiesību izsoli.

Nomas objekts - pašvaldības nekustamā īpašuma “Alejas”, kadastra numurs 7652 001 0086, daļa – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0086  0,9287 ha platībā un uz tās esošās nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumiem 7652 001 0086 001, 7652 001 0086 002, 7652 001 0086 003, 7652 001 0086 004 un 7652 001 0086 005, kas atrodas Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā.

Nomas objekta lietošanas mērķis - sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (0503), tai skaitā daudzfunkcionāla tūrisma, atpūtas, viesnīcu, SPA kompleksu ierīkošana ar teritorijas labiekārtošanu.

Nomas objekts tiks izsolīts atklātā atkārtotajā (ceturtajā) mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli. Izsole notiks 2024. gada 16. janvārī, plkst. 10.00 Līvānu novada domes sēžu zālē, 102. telpā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā.

Nomas līguma termiņš ir 30 (trīsdesmit) gadi.

Izsoles pretendentu pieteikumi līdz 2024.gada 8. janvārim (pasta sūtījuma nosūtīšanas datums) iesniedzami elektroniski uz elektroniska pasta adresi pasts@livani.lv vai pa pastu, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, vai personīgi Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Klientu apkalpošanas centrā darbdienās.

Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti. Izziņas pa tālr. 65307261, 65307262.

Izsoles sākumcena par objektu tiek noteikta 76,00 EUR (septiņdesmit seši eiro) mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis tiek noteikts 10,00 EUR (desmit eiro).

Dalības maksa 200,00 EUR (divi simti eiro).

Drošības naudas maksa 500,00 EUR (pieci simti eiro).

Nomas objekts tiek iznomāts Nomniekam biznesa plānā paredzētās komercdarbības veikšanai, kas nedrīkst būt saistīta ar šādām tautsaimniecības nozarēm (nepārsniedzot 50% no neto apgrozījuma komersanta pamatdarbībā projekta īstenošanas vietā): elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde, izņemot gaisa kondicionēšanu (NACE kods: D); ūdensapgāde, kā arī notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, izņemot otrreizējo pārstrādi (NACE kods: E); vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, izņemot automobiļu un motociklu remontu (NACE kods: G); finanšu un apdrošināšanas darbības (NACE kods: K); operācijas ar nekustamo īpašumu (NACE kods: L); valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana (NACE kods: O); azartspēles un derības (NACE kods: R92); tabakas audzēšana (NACE kods: A01.15) un tabakas izstrādājumu ražošana (NACE kods: C12); ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (NACE kods: U).

Nomnieka pienākums: līdz 2024. gada 31. decembrim investēt ne mazāk kā 498 240 (četri simti deviņdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit) eiro pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos un radīt (nodrošināt) ne mazāk kā 6 (sešas) jaunas darba vietas un saglabāt tās līdz pilnīgai projektā “Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” (Nr. 3.3.1.0/16/I/001) noteikto rezultātu sasniegšanai, atbilstoši MK noteikumu Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” nosacījumiem. Saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 07. februāra Grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi" maksimālais sasniedzamo rezultatīvo rādītāju sasniegšanas termiņš 2024. gada 31. decembris.

Izsoles norises kārtība atrunāta izsoles noteikumu 4. daļā.

Pretendenti Nomas objektu var apskatīt dabā, vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Līvānu novada pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas nekustamo īpašuma speciālistu Jāni Pastaru, tel. 29498317, 65307254, e-pasts: janis.pastars@livani.lv

Pielikumā: 2023. gada 30.novembra Līvānu novada pašvaldības domes lēmums Nr. 14-16 “Par nekustamā īpašuma “Alejas”, Līvānos, Līvānu novadā, daļas atkārtotu (ceturto) nomas tiesību izsoli” un pielikumi.

Divas mājas apsnigušas ar sniegu
Divas mājas apsnigušas ar sniegu
Māja apsnigusi ar sniegu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, pamatojoties uz 2023. gada 28. septembra Līvānu novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.11-11 “Par nekustamā īpašuma “Alejas”, Līvānos, Līvānu novadā daļas atkārtotu (trešo) nomas tiesību izsoli”, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma “Alejas”, kadastra numurs 7652 001 0086, daļas – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0086 0,9287 ha platībā un uz tās esošo nedzīvojamo ēku ar kadastra apzīmējumiem 7652 001 0086 001, 7652 001 0086 002, 7652 001 0086 003, 7652 001 0086 004 un 7652 001 0086 005, kas atrodas Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā nomas tiesību izsoli.

Nomas objekts - pašvaldības nekustamā īpašuma “Alejas”, kadastra numurs 7652 001 0086, daļa – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0086 0,9287 ha platībā un uz tās esošās nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumiem 7652 001 0086 001, 7652 001 0086 002, 7652 001 0086 003, 7652 001 0086 004 un 7652 001 0086 005, kas atrodas Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā.

Nomas objekta lietošanas mērķis - sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (0503), tai skaitā daudzfunkcionāla tūrisma, atpūtas, viesnīcu, SPA kompleksu ierīkošana ar teritorijas labiekārtošanu.

Nomas objekts tiks izsolīts atklātā atkārtotajā (trešajā) mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli. Izsole notiks 2023. gada 14. novembrī, plkst. 10.00 Līvānu novada domes sēžu zālē, 102. telpā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā. Nomas līguma termiņš ir 30 (trīsdesmit) gadi.

Izsoles pretendentu pieteikumi līdz 2023.gada 8. novembrim (pasta sūtījuma nosūtīšanas datums) iesniedzami elektroniski uz elektroniska pasta adresi pasts@livani.lv vai pa pastu, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, vai personīgi Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Klientu apkalpošanas centrā darbdienās.

Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti. Izziņas pa tālr. 65307261, 65307262.

Izsoles sākumcena par objektu tiek noteikta 96,00 EUR (deviņdesmit seši euro) mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis tiek noteikts 10,00 EUR (desmit euro).

Dalības maksa 200,00 EUR (divi simti euro).

Drošības naudas maksa 500,00 EUR (pieci simti euro).

Nomas objekts tiek iznomāts Nomniekam biznesa plānā paredzētās komercdarbības veikšanai, kas nedrīkst būt saistīta ar šādām tautsaimniecības nozarēm (nepārsniedzot 50% no neto apgrozījuma komersanta pamatdarbībā projekta īstenošanas vietā): elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde, izņemot gaisa kondicionēšanu (NACE kods: D); ūdensapgāde, kā arī notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, izņemot otrreizējo pārstrādi (NACE kods: E); vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, izņemot automobiļu un motociklu remontu (NACE kods: G); finanšu un apdrošināšanas darbības (NACE kods: K); operācijas ar nekustamo īpašumu (NACE kods: L); valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana (NACE kods: O); azartspēles un derības (NACE kods: R92); tabakas audzēšana (NACE kods: A01.15) un tabakas izstrādājumu ražošana (NACE kods: C12); ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (NACE kods: U).

Nomnieka pienākums: līdz 2024. gada 31. decembrim investēt ne mazāk kā 498 240 EUR (četri simti deviņdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit euro) pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos un radīt (nodrošināt) ne mazāk kā 6 (sešas) jaunas darba vietas un saglabāt tās līdz pilnīgai projektā “Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” (Nr. 3.3.1.0/16/I/001) noteikto rezultātu sasniegšanai, atbilstoši MK noteikumu Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” nosacījumiem. Saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 07. februāra Grozījumiem

Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi" maksimālais sasniedzamo rezultatīvo rādītāju sasniegšanas termiņš 2024. gada 31. decembris.

Izsoles norises kārtība atrunāta izsoles noteikumu 4. daļā.

Pretendenti Nomas objektu var apskatīt dabā, vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Līvānu novada pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas nekustamo īpašuma speciālistu Jāni Pastaru, tel. 29498317, 65307254, e-pasts: janis.pastars@livani.lv

Pielikumā: 2023. gada 28. septembra Līvānu novada pašvaldības domes lēmums Nr. 11-11 “Par nekustamā īpašuma “Alejas”, Līvānos, Līvānu novadā daļas atkārtotu (trešo) nomas tiesību izsoli” un pielikumi.

 

 

 

 

Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, nodod nomā zemes vienību 0,063 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0408, Jersikas pagastā, Līvānu novadā.

Nomas objekta izmantošanas mērķis ir mazdārziņa ierīkošana.

Nomas objekta nomas maksa, kas izsoles gadījumā ir izsoles sākuma cena, saskaņā ar Līvānu novada domes 2022. gada 24. novembra lēmumu Nr. 21-29 „Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” ir 69,00 EUR gadā bez pievienotā vērtības nodokļa par vienu hektāru, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā bez pievienotā vērtības nodokļa.

Nomas objekta nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi.

Pieteikumu iesniedz Līvānu novada pašvaldībā, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads vai iesūta elektroniski uz elektronisko e-pasta adresi pasts@livani.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, līdz 2023. gada 22. septembrim.

Nomas objektu var apskatīt dabā, iepriekš piezvanot pa tālruni – 29550782, 65329542 un vienojoties par apskates laiku ar Jersikas pagasta pārvaldes vadītāju Anitu Lietaunieci.

Pielikumā: 31.08.2023. Līvānu novada pašvaldības domes lēmums Nr. 10-17 un pielikumi.

 

 

 

Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, nodod nomā zemes vienību 0,0817 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0228, Jersikas pagastā, Līvānu novadā.

Nomas objekta izmantošanas mērķis ir mazdārziņa ierīkošana.

Nomas objekta nomas maksa, kas izsoles gadījumā ir izsoles sākuma cena, saskaņā ar Līvānu novada domes 2022. gada 24. novembra lēmumu Nr. 21-29 „Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” ir 69,00 EUR gadā bez pievienotā vērtības nodokļa par vienu hektāru, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā bez pievienotā vērtības nodokļa.

Nomas objekta nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi.

Pieteikumu iesniedz Līvānu novada pašvaldībā, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads vai iesūta elektroniski uz elektronisko e-pasta adresi pasts@livani.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, līdz 2023. gada 24. jūlijam.

Nomas objektu var apskatīt dabā, iepriekš piezvanot pa tālruni – 29550782, 65329542 un vienojoties par apskates laiku ar Jersikas pagasta pārvaldes vadītāju Anitu Lietaunieci.

Pielikumā:

 

Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, nodod nomā zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0281, Jersikas pagastā, Līvānu novadā.

Nomas objekta izmantošanas mērķis ir mazdārziņa ierīkošana.

Nomas objekta nomas maksa, kas izsoles gadījumā ir izsoles sākuma cena, saskaņā ar Līvānu novada domes 2022. gada 24. novembra lēmumu Nr. 21-29 „Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” ir 69,00 EUR gadā bez pievienotā vērtības nodokļa par vienu hektāru, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā bez pievienotā vērtības nodokļa.

Nomas objekta nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi.

Pieteikumu iesniedz Līvānu novada pašvaldībā, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads vai iesūta elektroniski uz elektronisko e-pasta adresi pasts@livani.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, līdz 2023. gada 24. jūlijam.

Nomas objektu var apskatīt dabā, iepriekš piezvanot pa tālruni – 29550782, 65329542 un vienojoties par apskates laiku ar Jersikas pagasta pārvaldes vadītāju Anitu Lietaunieci

Pielikumā:

 

Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, pamatojoties uz 2023. gada 29. jūnija Līvānu novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.7-24 “Par nekustamā īpašuma “Alejas”, Līvānos, Līvānu novadā daļas atkārtotu (otro) nomas tiesību izsoli”, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma “Alejas”, kadastra numurs 7652 001 0086, daļas – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0086 0,9287 ha platībā un uz tās esošo nedzīvojamo ēku ar kadastra apzīmējumiem 7652 001 0086 001, 7652 001 0086 002, 7652 001 0086 003, 7652 001 0086 004 un 7652 001 0086 005, kas atrodas Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoli.

Nomas objekts - pašvaldības nekustamā īpašuma “Alejas”, kadastra numurs 7652 001 0086, daļa – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0086 0,9287 ha platībā un uz tās esošās nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumiem 7652 001 0086 001, 7652 001 0086 002, 7652 001 0086 003, 7652 001 0086 004 un 7652 001 0086 005, kas atrodas Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā.

Nomas objekta lietošanas mērķis - sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (0503), tai skaitā daudzfunkcionāla tūrisma, atpūtas, viesnīcu, SPA kompleksu ierīkošana ar teritorijas labiekārtošanu.

Nomas objekts tiks izsolīts atklātā atkārtotajā (otrajā) mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli. Izsole notiks 2023. gada 15. augustā, plkst. 10.00 Līvānu novada domes sēžu zālē, 102. telpā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā. Nomas līguma termiņš ir 30 (trīsdesmit) gadi.

Izsoles pretendentu pieteikumi līdz 2023.gada 10. augustam (pasta sūtījuma nosūtīšanas datums) iesniedzami elektroniski uz elektroniska pasta adresi pasts@livani.lv vai pa pastu, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, vai personīgi Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Klientu apkalpošanas centrā darbdienās.

Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti. Izziņas pa tālr. 65307261, 65307262.

Saskaņā ar neatkarīgā sertificētā nekustamā īpašuma vērtētāja 2022.gada 06. decmbra noteikto iespējamo nomas maksu, Izsoles sākumcena par objektu tiek noteikta 192,00 EUR (viens simts deviņdesmit divi euro) mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis tiek noteikts 10,00 EUR (desmit euro).

Dalības maksa 400,00 EUR (četri simti euro).

Drošības naudas maksa 700,00 EUR (septiņi simti euro).

Nomas objekts tiek iznomāts Nomniekam biznesa plānā paredzētās komercdarbības veikšanai, kas nedrīkst būt saistīta ar šādām tautsaimniecības nozarēm (nepārsniedzot 50% no neto apgrozījuma komersanta pamatdarbībā projekta īstenošanas vietā): elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde, izņemot gaisa kondicionēšanu (NACE kods: D); ūdensapgāde, kā arī notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, izņemot otrreizējo pārstrādi (NACE kods: E); vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, izņemot automobiļu un motociklu remontu (NACE kods: G); finanšu un apdrošināšanas darbības (NACE kods: K); operācijas ar nekustamo īpašumu (NACE kods: L); valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana (NACE kods: O); azartspēles un derības (NACE kods: R92); tabakas audzēšana (NACE kods: A01.15) un tabakas izstrādājumu ražošana (NACE kods: C12); ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (NACE kods: U).

Nomnieka pienākums: līdz 2024. gada 31. decembrim investēt ne mazāk kā 498 240 EUR (četri simti deviņdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit euro) pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos un radīt (nodrošināt) ne mazāk kā 6 (sešas) jaunas darba vietas un saglabāt tās līdz pilnīgai projektā “Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” (Nr. 3.3.1.0/16/I/001) noteikto rezultātu sasniegšanai, atbilstoši MK noteikumu Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju

ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” nosacījumiem. Saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 07. februāra Grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi" maksimālais sasniedzamo rezultatīvo rādītāju sasniegšanas termiņš 2024. gada 31. decembris.

Izsoles norises kārtība atrunāta izsoles noteikumu 4. daļā.

Pretendenti Nomas objektu var apskatīt dabā, vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Līvānu novada pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas nekustamo īpašuma speciālistu Jāni Pastaru, tel. 29498317, 65307254, e-pasts: janis.pastars@livani.lv

 

Pielikumā:

 


 

 

 

NOSLĒGUŠĀS izsoles

Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, nodod nomā lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienību 0,37 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0440, Turku pagastā, Līvānu novadā.

Nomas objekta izmantošanas mērķis ir lauksaimnieciskā darbība.

Nomas objekta nomas maksa, kas izsoles gadījumā ir izsoles sākuma cena, saskaņā ar Līvānu novada domes 2022. gada 24. novembra lēmumu Nr. 21-29 „Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” ir 99,00 EUR gadā bez pievienotā vērtības nodokļa par vienu hektāru.

Nomas objekta nomas līguma termiņš 2 (divi) gadi.

Pieteikumu iesniedz Līvānu novada pašvaldībā, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads vai iesūta elektroniski uz elektronisko e-pasta adresi pasts@livani.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, līdz 2023. gada 19. maijam.

Nomas objektu var apskatīt dabā, iepriekš piezvanot pa tālruni – 28619485, 65326251 un vienojoties par apskates laiku ar Turku pagasta pārvaldes vadītāju Kristīni Kirilovu.

Pielikumi:

 

Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, nodod nomā lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienību 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0232, Jersikas pagastā, Līvānu novadā.

Nomas objekta izmantošanas mērķis ir lauksaimnieciskā darbība.

Nomas objekta nomas maksa, kas izsoles gadījumā ir izsoles sākuma cena, saskaņā ar Līvānu novada domes 2022. gada 24. novembra lēmumu Nr. 21-29 „Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” ir 69,00 EUR gadā bez pievienotā vērtības nodokļa par vienu hektāru.

Nomas objekta nomas līguma termiņš 2 (divi) gadi.

Pieteikumu iesniedz Līvānu novada pašvaldībā, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads vai iesūta elektroniski uz elektronisko e-pasta adresi pasts@livani.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, līdz 2023. gada 19. maijam.

Nomas objektu var apskatīt dabā, iepriekš piezvanot pa tālruni – 29550782, 65329542 un vienojoties par apskates laiku ar Jersikas pagasta pārvaldes vadītāju Anitu Lietaunieci.

Pielikumi:

 

Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, nodod nomā lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienību 5,5128 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668 006 0081 Rudzātu pagastā Līvānu novadā.

Nomas objekta izmantošanas mērķis ir lauksaimnieciskā darbība.

Nomas objekta nomas maksa, kas izsoles gadījumā ir izsoles sākuma cena, saskaņā ar 2022. gada 24.novembra Līvānu novada domes lēmumu Nr. 21-29 “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” ir 75,00 EUR gadā bez pievienotā vērtības nodokļa par vienu hektāru.

Nomas objekta nomas līguma termiņš 2 (divi) gadi.

Pieteikumu iesniedz Līvānu novada pašvaldībā, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads vai iesūta elektroniski uz elektronisko e-pasta adresi pasts@livani.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, līdz 2023. gada 28.aprīlim.

Nomas objektu var apskatīt dabā, iepriekš piezvanot pa tālruni – 29429044, 65326333 un vienojoties par apskates laiku ar Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāju Rutu Klibiķi.

Pielikumi:

 


Nomas tiesību izsole

Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, pamatojoties uz 2023. gada 23. februāra Līvānu novada domes sēdes lēmumu Nr.3-14 “Par nekustamā īpašuma “Alejas”, Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā daļas nomas tiesību izsoli”, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma “Alejas”, kadastra numurs 7652 001 0086, daļas – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0086 0,9287 ha platībā un uz tās esošo nedzīvojamo ēku ar kadastra apzīmējumiem 7652 001 0086 001, 7652 001 0086 002, 7652 001 0086 003, 7652 001 0086 004 un 7652 001 0086 005, kas atrodas Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā nomas tiesību izsoli.

Nomas objekts - pašvaldības nekustamā īpašuma “Alejas”, kadastra numurs 7652 001 0086, daļa – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0086 0,9287 ha platībā un uz tās esošās nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumiem 7652 001 0086 001, 7652 001 0086 002, 7652 001 0086 003, 7652 001 0086 004 un 7652 001 0086 005, kas atrodas Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā.

Nomas objekta lietošanas mērķis - sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (0503), tai skaitā daudzfunkcionāla tūrisma, atpūtas, viesnīcu, SPA kompleksu ierīkošana ar teritorijas labiekārtošanu.

Nomas objekts tiks izsolīts atklātā (pirmajā) mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsole notiks 2023. gada 13. aprīlī, plkst. 11.00 Līvānu novada domes sēžu zālē, 102. telpā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā. Nomas līguma termiņš ir 30 (trīsdesmit) gadi.

Izsoles pretendentu pieteikumi līdz 2023.gada 04.aprīlim (pasta sūtījuma nosūtīšanas datums) iesniedzami elektroniski uz elektroniska pasta adresi pasts@livani.lv vai pa pastu, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, vai personīgi Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Klientu apkalpošanas centrā darbdienās.

Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti. Izziņas pa tālr. 65307261, 65307262.

Saskaņā ar neatkarīgā sertificētā nekustamā īpašuma vērtētāja 2022.gada 06. decmbra noteikto iespējamo nomas maksu, Izsoles sākumcena par objektu tiek noteikta 192,00 EUR (viens simts deviņdesmit divi euro) mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis tiek noteikts 10,00 EUR (desmit euro).

Dalības maksa 400,00 EUR (četri simti euro).

Drošības naudas maksa 700,00 EUR (septiņi simti euro).

Nomas objekts tiek iznomāts Nomniekam biznesa plānā paredzētās komercdarbības veikšanai, kas nedrīkst būt saistīta ar šādām tautsaimniecības nozarēm (nepārsniedzot 50% no neto apgrozījuma komersanta pamatdarbībā projekta īstenošanas vietā): elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde, izņemot gaisa kondicionēšanu (NACE kods: D); ūdensapgāde, kā arī notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, izņemot otrreizējo pārstrādi (NACE kods: E); vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, izņemot automobiļu un motociklu remontu (NACE kods: G); finanšu un apdrošināšanas darbības (NACE kods: K); operācijas ar nekustamo īpašumu (NACE kods: L); valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana (NACE kods: O); azartspēles un derības (NACE kods: R92); tabakas audzēšana (NACE kods: A01.15) un tabakas izstrādājumu ražošana (NACE kods: C12); ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (NACE kods: U).

Nomnieka pienākums: līdz 2023. gada 31. decembrim investēt ne mazāk kā 498 240 EUR (četri simti deviņdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit euro) pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos un radīt (nodrošināt) ne mazāk kā 6 (sešas) jaunas darba vietas un saglabāt tās līdz pilnīgai projektā “Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” (Nr. 3.3.1.0/16/I/001) noteikto rezultātu sasniegšanai, atbilstoši MK noteikumu Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju

ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” nosacījumiem. Saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 07. februāra Grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi" maksimālais sasniedzamo rezultatīvo rādītāju sasniegšanas termiņš 2028. gada 31. decembris.

Izsoles norises kārtība atrunāta izsoles noteikumu 4. daļā.

Pretendenti Nomas objektu var apskatīt dabā, vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Līvānu novada pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas nekustamo īpašuma speciālistu Jāni Pastaru, tel. 29498317, 65307254, e-pasts: janis.pastars@livani.lv

Pielikumā: 2023.gada 23.februāra Līvānu novada domes lēmums Nr. 3-14 “Par nekustamā īpašuma “Alejas”, kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā daļas nomas tiesību izsoli” un pielikumi.

Pielikumi:

 

Zemes vienības nodošana nomai

Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, nodod nomā lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienību 0,5543 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 002 0185 Sutros, Sutru pagastā Līvānu novadā.

Nomas objekta izmantošanas mērķis ir lauksaimnieciskā darbība.

Nomas objekta nomas maksa, kas izsoles gadījumā ir izsoles sākuma cena, saskaņā ar 2022. gada 24.novembra Līvānu novada domes lēmumu Nr. 21-29 “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” ir 90,00 EUR gadā bez pievienotās vērtības nodokļa par vienu hektāru.

Nomas objekta nomas līguma termiņš 2 (divi) gadi.

Pieteikumu iesniedz Līvānu novada pašvaldībā, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads vai iesūta elektroniski uz elektronisko e-pasta adresi pasts@livani.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, līdz 2023. gada 27.martam.

Nomas objektu var apskatīt dabā, iepriekš piezvanot pa tālruni – 26360920, 65329150 un vienojoties par apskates laiku ar Sutru pagasta pārvaldes vadītāju Paulīnu Zariņu.

Pielikumā: 2023.gada 23.februāra Līvānu novada domes lēmums Nr. 3-6 “Par zemes vienības nodošanu nomai” un informācija par noma sobjektu.

Pielikums:

 

 

Nomas tiesību izsole

 

Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, pamatojoties uz 29.09.2022. Līvānu novada domes sēdes lēmumu Nr.17-34, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā atkārtoto (otro) nomas tiesību izsoli.

Nomas objekts - nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7652 001 0206, kas atrodas Celtniecības ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0023 daļa 1,822 ha platībā ar inženierbūvi – noliktavas asfalta laukums (kadastra apzīmējums 7652 001 0023 004).

Nomas objekts tiks izsolīts atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsole notiks 2022. gada 15.novembrī, plkst. 13.00 Līvānu novada domes sēžu zālē 1. stāvā Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā. Nomas līgums tiks slēgts uz 30 (trīsdesmit) gadiem.

Izsoles pretendentu pieteikumi līdz 2022.gada 09.novembra plkst. 15.00 iesniedzami klātienē Pirmdien - Ceturtdien no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00; Piektdien no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30 Līvānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, 1.stāvā, Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@livani.lv un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, vai sūtot pa pastu un nodrošinot, ka pieteikums tiek saņemts ne vēlāk kā līdz 2022. gada 09.novembra plkst. 15.00.

Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti. Izziņas pa tālr. 65307261, 65307262.

Saskaņā ar neatkarīgā sertificētā nekustamā īpašuma vērtētāja 2022.gada 05.jūnijā noteikto iespējamo nomas maksu, Izsoles sākumcena par objektu tiek noteikta 660,00 EUR ( seši simti sešdesmit euro ) mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis tiek noteikts 100 EUR (viens simts euro).

Dalības maksa 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro).

Drošības naudas maksa 2500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro).

Nomas objekts tiek iznomāts Nomniekam biznesa plānā paredzētās komercdarbības veikšanai, kas nedrīkst būt saistīta ar šādām tautsaimniecības nozarēm elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde, izņemot gaisa kondicionēšanu (NACE kods: D), ūdensapgāde, kā arī notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, izņemot otrreizējo pārstrādi (NACE kods: E), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, izņemot automobiļu un motociklu remontu (NACE kods: G), finanšu un apdrošināšanas darbības (NACE kods: K), operācijas ar nekustamo īpašumu (NACE kods: L), valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana (NACE kods: O), azartspēles un derības (NACE kods: R92), tabakas audzēšana (NACE kods: A01.15) un tabakas izstrādājumu ražošana (NACE kods: C12), ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (NACE kods: U).

Nomnieks apņemas patstāvīgi saņemt visus nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas, citus nepieciešamos dokumentus, ja tādi ir nepieciešami, lai izmantotu Nomas objektu nomas līgumā norādītajam mērķim.

Nomniekam ir pienākums normatīvajos aktos un nomas līgumā noteiktajā kārtībā līdz 2023. gada 31. decembrim nomas objekta teritorijā veikt investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos – ne mazāk par 459 220 EUR (četri simti piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti divdesmit euro un 00 centi) un jaunradīt ne mazāk kā 3 (trīs) jaunas darba vietas.

Sasniedzamo rezultatīvo rādītāju vērtības ir attiecināmas, ja tās atbilst Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 645 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” un it īpaši izsoles noteikumu 10. punktam.

Izsoles norises kārtība atrunāta izsoles noteikumu 8. daļā.

Kontaktpersona jautājumos par izsoles norisi ir Ligita Ancāne, tel. 65307262, e-pasts: ligita.ancane@livani.lv.

Pretendenti var apskatīt Nomas objektu dabā, vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Līvānu novada pašvaldības administrācijas Būvniecības un infrastruktūras nodaļas vadītāju Ediju Vārpsalieti, tel. 22429991, 65307273, e-pasts: edijs.varpsalietis@livani.lv

Pielikumi:

Video par izsoles objektu

 

 

 

Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, pamatojoties uz 25.05.2023. Līvānu novada domes sēdes lēmumu Nr.6-18, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā atkārtoto (trešo) nomas tiesību izsoli.

Nomas objekts - nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7652 001 0206, kas atrodas Celtniecības ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0023 daļa 1,822 ha platībā ar inženierbūvi – noliktavas asfalta laukums (kadastra apzīmējums 7652 001 0023 004).

Nomas objekts tiks izsolīts atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsole notiks 2023. gada 10.jūlijā, plkst. 11.00 Līvānu novada domes sēžu zālē 1. stāvā Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā. Nomas līgums tiks slēgts uz 30 (trīsdesmit) gadiem.

Izsoles pretendentu pieteikumi līdz 2023.gada 06.jūlija plkst. 12.00 iesniedzami klātienē Pirmdien - Ceturtdien no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00; Piektdien no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30 Līvānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, 1.stāvā, Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@livani.lv un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, vai sūtot pa pastu un nodrošinot, ka pieteikums tiek saņemts ne vēlāk kā līdz 2023. gada 06.jūlija plkst. 12.00.

Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti. Izziņas pa tālr. 65307261, 65307262.

Izsoles sākumcena par objektu tiek noteikta 528,00 EUR (pieci simti divdesmit astoņi euro ) mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis tiek noteikts 100 EUR (viens simts euro).

Dalības maksa 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro).

Drošības naudas maksa 2500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro).

Nomas objekts tiek iznomāts Nomniekam biznesa plānā paredzētās komercdarbības veikšanai, kas nedrīkst būt saistīta ar šādām tautsaimniecības nozarēm (nepārsniedzot 50% no neto apgrozījuma komersanta pamatdarbībā projekta īstenošanas vietā): elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde, izņemot gaisa kondicionēšanu (NACE kods: D), ūdensapgāde, kā arī notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, izņemot otrreizējo pārstrādi (NACE kods: E), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, izņemot automobiļu un motociklu remontu (NACE kods: G), finanšu un apdrošināšanas darbības (NACE kods: K), operācijas ar nekustamo īpašumu (NACE kods: L), valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana (NACE kods: O), azartspēles un derības (NACE kods: R92), tabakas audzēšana (NACE kods: A01.15) un tabakas izstrādājumu ražošana (NACE kods: C12), ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (NACE kods: U).

Nomnieks apņemas patstāvīgi saņemt visus nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas, citus nepieciešamos dokumentus, ja tādi ir nepieciešami, lai izmantotu Nomas objektu nomas līgumā norādītajam mērķim.

Ar Iznomātāja rakstveida piekrišanu Nomniekam ir tiesības nodot Nomas objektu vai tā daļu apakšnomā.

Nomniekam ir pienākums normatīvajos aktos un nomas līgumā noteiktajā kārtībā līdz līdz 2028. gada 31. decembrim nomas objekta teritorijā veikt investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos – ne mazāk par 459 220 EUR (četri simti piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti divdesmit euro un 00 centi) un jaunradīt ne mazāk kā 3 (trīs) jaunas darba vietas.

Sasniedzamo rezultatīvo rādītāju vērtības ir attiecināmas, ja tās atbilst Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 645 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” un it īpaši izsoles noteikumu 10. punktam.

Izsoles norises kārtība atrunāta izsoles noteikumu 8. daļā.

Kontaktpersona jautājumos par izsoles norisi ir Ligita Ancāne, tel. 65307262, e-pasts: ligita.ancane@livani.lv.

Pretendenti var apskatīt Nomas objektu dabā, vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Līvānu novada pašvaldības administrācijas Būvniecības un infrastruktūras nodaļas vadītāju Ediju Vārpsalieti, tel. 22429991, 65307273, e-pasts: edijs.varpsalietis@livani.lv

Pielikumā: 25.05.2023. Līvānu novada domes lēmums Nr. 6-18 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā atkārtoto (trešo) nomas tiesību izsoli”

Līvānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā atkārtotās (trešās) nomas tiesību izsoles noteikumi un pielikumi.


 Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, pamatojoties uz 25.05.2023. Līvānu novada domes sēdes lēmumu Nr.6-18, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā atkārtoto (trešo) nomas tiesību izsoli.

Nomas objekts - nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7652 001 0206, kas atrodas Celtniecības ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0023 daļa 1,822 ha platībā ar inženierbūvi – noliktavas asfalta laukums (kadastra apzīmējums 7652 001 0023 004).

Nomas objekts tiks izsolīts atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsole notiks 2023. gada 10.jūlijā, plkst. 11.00 Līvānu novada domes sēžu zālē 1. stāvā Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā. Nomas līgums tiks slēgts uz 30 (trīsdesmit) gadiem.

Izsoles pretendentu pieteikumi līdz 2023.gada 06.jūlija plkst. 12.00 iesniedzami klātienē Pirmdien - Ceturtdien no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00; Piektdien no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30 Līvānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, 1.stāvā, Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@livani.lv un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, vai sūtot pa pastu un nodrošinot, ka pieteikums tiek saņemts ne vēlāk kā līdz 2023. gada 06.jūlija plkst. 12.00.

Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti. Izziņas pa tālr. 65307261, 65307262.

Izsoles sākumcena par objektu tiek noteikta 528,00 EUR (pieci simti divdesmit astoņi euro ) mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis tiek noteikts 100 EUR (viens simts euro).

Dalības maksa 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro).

Drošības naudas maksa 2500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro).

Nomas objekts tiek iznomāts Nomniekam biznesa plānā paredzētās komercdarbības veikšanai, kas nedrīkst būt saistīta ar šādām tautsaimniecības nozarēm (nepārsniedzot 50% no neto apgrozījuma komersanta pamatdarbībā projekta īstenošanas vietā): elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde, izņemot gaisa kondicionēšanu (NACE kods: D), ūdensapgāde, kā arī notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, izņemot otrreizējo pārstrādi (NACE kods: E), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, izņemot automobiļu un motociklu remontu (NACE kods: G), finanšu un apdrošināšanas darbības (NACE kods: K), operācijas ar nekustamo īpašumu (NACE kods: L), valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana (NACE kods: O), azartspēles un derības (NACE kods: R92), tabakas audzēšana (NACE kods: A01.15) un tabakas izstrādājumu ražošana (NACE kods: C12), ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (NACE kods: U).

Nomnieks apņemas patstāvīgi saņemt visus nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas, citus nepieciešamos dokumentus, ja tādi ir nepieciešami, lai izmantotu Nomas objektu nomas līgumā norādītajam mērķim.

Ar Iznomātāja rakstveida piekrišanu Nomniekam ir tiesības nodot Nomas objektu vai tā daļu apakšnomā.

Nomniekam ir pienākums normatīvajos aktos un nomas līgumā noteiktajā kārtībā līdz līdz 2028. gada 31. decembrim nomas objekta teritorijā veikt investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos – ne mazāk par 459 220 EUR (četri simti piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti divdesmit euro un 00 centi) un jaunradīt ne mazāk kā 3 (trīs) jaunas darba vietas.

Sasniedzamo rezultatīvo rādītāju vērtības ir attiecināmas, ja tās atbilst Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 645 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” un it īpaši izsoles noteikumu 10. punktam.

Izsoles norises kārtība atrunāta izsoles noteikumu 8. daļā.

Kontaktpersona jautājumos par izsoles norisi ir Ligita Ancāne, tel. 65307262, e-pasts: ligita.ancane@livani.lv.

Pretendenti var apskatīt Nomas objektu dabā, vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Līvānu novada pašvaldības administrācijas Būvniecības un infrastruktūras nodaļas vadītāju Ediju Vārpsalieti, tel. 22429991, 65307273, e-pasts: edijs.varpsalietis@livani.lv

Pielikumā: 25.05.2023. Līvānu novada domes lēmums Nr. 6-18 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā atkārtoto (trešo) nomas tiesību izsoli”

Līvānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā atkārtotās (trešās) nomas tiesību izsoles noteikumi un pielikumi.

 

 


Apbūves tiesības izsole - NOSLĒGUSIES

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Saskaņā ar 2022.gada 31.marta Līvānu novada domes lēmumu Nr. 6-23 “Par apbūves tiesības uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 daļu ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 8001 Mehanizatoru ielā 5, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu”,  2022.gada 18.marta apbūves tiesību uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 daļu ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 8001 Mehanizatoru ielā 5, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā atzīta par nenotikušu, jo sludinājumā un izsoles noteikumos norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens pretendents nebija iesniedzis pieteikumu.

Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, pamatojoties uz 2022.gada 24.februāra Līvānu novada domes sēdes lēmumu Nr.4-26 “Par apbūves tiesības izsoli”, rīko apbūves tiesības izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam -  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 daļai, ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 8001, Mehanizatoru ielā 5, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā

Izsoles objekts ir pašvaldībai piederoša zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 daļas ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 8001 Mehanizatoru ielā 5, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā ar platību 0,3563 ha apbūves tiesība.

Izsoles objekta lietošanas mērķis ir sportam, atpūtai aprīkotās dabas teritorijas. Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 plānotā (atļautā) izmantošana ir Ciemu centra apbūves teritorija (C2), kur viens no galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem ir Sporta ēku un būvju apbūve, t.i., teritorija, ko izmanto sporta spēļu, fiziskām nodarbībām, sporta pasākumiem vai aktīvai atpūtai.

Objektu drīkst izmantot Līvānu novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajiem papildus izmantošanas veidiem, bet ne tādiem mērķiem, kas neatbilst Līvānu novada teritorijas plānojumam un apbūves noteikumiem.

Izsoles sākumcena, pamatojoties uz sertificēta vērtētāja vērtējumu, tiek noteikta 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi) un PVN gadā.

Apbūves tiesību ilgums – 30 gadi. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6. 1 panta pirmo daļu, līgums par apbūves tiesību piešķiršanu pēc līguma termiņa beigām nav pagarināms.

Pieteikumu atvēršana norisināsies 2022. gada 18. martā, plkst. 13.00, domes sēžu zālē, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā.

Izsoles veids – rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli. Dalības maksa izsolei ir EUR 10,00.

Izsoles norises kārība izklāstīta nomas tiesību izsoles noteikumu 8.punktā.

Izsoles dalībnieku pieteikumi tiks pieņemti līdz 2022. gada 15. martam plkst. 15.00, Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā 1. stāvā Klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pieteikumu, Komisijas sekretārs to reģistrē izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, uz aploksnes norādot tā reģistrācijas numuru, saņemšanas datumu un laiku, apliecinot ar parakstu.

Kontaktpersonas jautājumos par izsoles norisi ir Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja Ruta Klibiķe, tālr. 65326333, e-pasts: rudzati@livani.lv; Līvānu novada pašvaldības nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne, tālr. 656307261

Pielikumos:

 


Neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsole - NOSLĒGUSIES

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

2022.gada 10.martā notika Līvānu novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7682 005 0181 Sutru pagastā, Līvānu novadā nomas tiesību izsole. 2022.gada 31.martā Līvāni novada dome (lēmums Nr. 6-24) apstiprināja izsoles rezultātu - iznomāt zemes vienību 0,83 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 005 0181 Sutru pagastā, Līvānu novadā, par nomas maksu  40,00 EUR gadā un PVN par vienu hektāru uz desmit gadiem Sandim Upeniekam, dzīvesvieta: “Lupstāji”, Lipuški, Sutru pagasts, Līvānu novads.

Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, pamatojoties uz 2022.gada 27.janvāra Līvānu novada domes sēdes lēmumu Nr.2-12 “Par zemes vienības nomas tiesību izsoli”, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma, kurš atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā nomas tiesību izsoli.

Nomas objekts ir neapbūvēta zemes vienība 0,83 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 005 0181, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā.

Nomas objekta izmantošanas mērķis ir lauksaimnieciskā darbība.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa, kas ir arī izsoles sākuma nomas maksa, saskaņā ar 2019.gada 19.decembra Līvānu novada domes lēmumu Nr.16-26 “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” ir 40,00 EUR gadā bez pievienotā vērtības nodokļa par vienu hektāru.

Nomas objekta nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi.

Izsole notiks 2022.gada 10.martā, plkst. 1000 Līvānu novada kultūras centrā, Rīgas ielā 105, Līvānos, Līvānu novadā. Izsoles veids – atklātā, mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Reģistrācijas nauda izsolei ir EUR 20,00.

Izsoles solis ir EUR 5,00 (pieci euro un 00 centi).

Izsoles norises kārība izklāstīta nomas tiesību izsoles noteikumu noteikumu IV daļā.

Pieteikumu dalībai izsolē iesniedz Līvānu novada domē, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads vai iesūta elektroniski uz elektronisko e-pasta adresi pasts@livani.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, līdz 2022. gada 25.februāra plkst. 1300.

Kontaktpersonas jautājumos par izsoles norisi ir Antra Vilcāne, tel. 65307261, e-pasts: antra.vilcane@livani.lv vai Ligita Ancāne, tel. 65307262, e-pasts: ligita.ancane@livani.lv

Nomas objektu var apskatīt dabā, iepriekš piezvanot pa tālruni – 2630920, 65329150 un vienojoties par apskates laiku ar Sutru pagasta pārvaldes vadītāju Paulīnu Zariņu.

 

 


 Zemes vienības nomas tiesību izsole - NOSLĒGUSIES

 

Izsoles rezultāts:

2022.gada 12.janvārī notika Līvānu novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0093 Jersikas pagastā, Līvānu novadā nomas tiesību izsole. Zemes gabala nomas tiesības ir ieguvusi SIA “Kundziņu Dārzi”, reģ. nr. 45403052823 par nosolīto summu 40,00 EUR gadā un PVN par vienu hektāru uz desmit gadiem.

 

Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, pamatojoties uz 2021.gada 25.novembra Līvānu novada domes sēdes lēmumu Nr.18-22 “Par zemes vienības nomas tiesību izsoli”, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma, kurš atrodas  Jersikas pagastā, Līvānu novadā nomas tiesību izsoli.

Nomas objekts ir neapbūvēta zemes vienība 3,41 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0093, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā.

Nomas objekta izmantošanas mērķis ir lauksaimnieciskā darbība.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa, kas ir arī izsoles sākuma nomas maksa, saskaņā ar 2019.gada 19.decembra Līvānu novada domes lēmumu Nr.16-26 “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” ir 40,00 EUR gadā bez pievienotā vērtības nodokļa par vienu hektāru.

Nomas objekta nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi.

Izsole notiks 2022.gada 12.janvārī, plkst. 1400 Līvānu novada kultūras centrā, Rīgas ielā 105, Līvānos, Līvānu novadā. Izsoles veids – atklātā, mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Reģistrācijas nauda izsolei ir EUR 20,00.

Izsoles solis ir EUR 5,00 (pieci euro un 00 centi).

Izsoles norises kārība izklāstīta nomas tiesību izsoles noteikumu noteikumu IV daļā.

Pieteikumu dalībai izsolē iesniedz Līvānu novada domē, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads vai iesūta elektroniski uz elektronisko e-pasta adresi pasts@livani.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, līdz 2021. gada 30. decembra plkst. 1300.

Kontaktpersonas jautājumos par izsoles norisi ir Antra Vilcāne, tel. 65307261, e-pasts: antra.vilcane@livani.lv vai Ligita Ancāne, tel. 65307262, e-pasts: ligita.ancane@livani.lv

Nomas objektu var apskatīt dabā, iepriekš piezvanot pa tālruni – 29550782, 65329542 un vienojoties par apskates laiku ar Jersikas pagasta pārvaldes vadītāju Anitu Lietaunieci.

Pielikumi:

 


Nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, nomas tiesību izsole - NOSLĒGUSIES

Līvānu novada pašvaldības izsludina nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 9, Līvānos, nomas tiesību izsoli.

Iznomātājs – Līvānu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000065595, juridiskā adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads.

Nomas objekts ir zemes gabals  6680 m2 platībā, kas atrodas Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, un ir daļa no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7652 001 0125 ar kopplatību 3,07 ha. Šajā zemes gabalā tiek izvietotas sekojošas būves un teritorijas:

  • Noliktavas angārs ar inženierkomunikācijām (ūdensvads, kanalizācija, elektroapgāde, gāzes apgāde, apkure, ventilācija, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija, apsardzes signalizācija, dūmu aizsardzības sistēma, elektronisko sakaru sistēma) – kopplatība 1122,62m2, apbūves laukums 1048m2, būvtilpums 9168m3; 
  • Nožogota un apgaismota noliktavas angāra teritorija 4742 m2 platībā.

Nomas objekts tiek būvēts, īstenojot Eiropas savienības līdzfinansēto projektu „Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 2.kārta”.

Nomas objekts tiks izsolīts atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsoles pretendentu pieteikumi līdz 2021.gada 7.jūnijam plkst. 14.00 iesniedzami  slēgtā aploksnē, norādot, ka pieteikums tiek iesniegts “Līvānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, nomas tiesību izsolei” un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsole notiek 2021. gada 15.jūnijā, plkst. 14.00 Līvānu novada Kultūras centra telpās – Rīgas ielā 105, Līvānos, Līvānu novadā, 1.stāvā,  lielajā zālē.

Nomas tiesību izsoles noteikumi

Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem (26.07.2021.)


Zemes vienības nomas tiesību izsole - NOSLĒGUSIES

Līvānu novada dome 2020.gada 14.jūlijā plkst. 15.00 Līvānu novada domes sēžu zālē, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, notiks zemes vienības, kas atrodas Rudzātu pagastā Līvānu novadā, kadastra apzīmējums 7668 005 0128, kopējā zemes platība – 27,5864 ha, nomas tiesību izsole.

Nomas objekta sākotnējā izsoles sākumcena 40 EUR (četrdesmit euro) gadā par hektāru un PVN. Nomas tiesību izsoles solis ir 5 EUR (pieci euro) no objekta sākotnējās nomas maksas.

Zemes vienība ir piekritīga pašvaldībai, lietošanas mērķis – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi. Zemes vienība tiek iznomāta bez apbūves tiesībām.

Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas Līvānu novada interneta mājas lapā – www.livani.lv.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties zemāk redzamajā dokumentā un Rudzātu pagasta pārvaldē (Miera iela 1, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads). Izsoles dalībniekus reģistrē Līvānu novada Rudzātu pagasta pārvaldē (Miera iela 1, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads) līdz 2020. gada 13. jūlijam plkst. 15.00. Reģistrācijas laiks – darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00  un no plkst.13.00 līdz plkst. 16.30 (piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00).

Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni – 65326333.


Nomas tiesību izsole - NOSLĒGUSIES

Līvānu novada dome 2020.gada 14.jūlijā plkst. 14.00 Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrā konferenču zālē, 206.telpā, Domes ielā 3, Līvānos, rīko nomas ar apbūves tiesībām mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam īpašumam “Alejas”, ar kadastra numuru 7652 001 0086, kas sastāv no diviem zemesgabaliem 2,1648 ha kopplatībā: neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0041, 1,2361 ha platībā,  Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, un apbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0086, 0,9287 ha platībā, uz kura atrodas piecas nedzīvojamās ēkas, Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa -  82,33 EUR mēnesī ( astoņdesmit divi euro 33 centi ) + 21% PVN. Izsoles solis 5,00 ( pieci euro 00 centi ) no mēneša maksas.

Nomas līgums ar apbūves tiesībām tiek slēgts uz trīsdesmit gadiem. Nomas objekta lietošanas mērķis – sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (0503). Nomas objekta izmantošanas mērķis – nomnieka komercdarbības veikšana, kas saistīta ar iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanu un sportiskajām aktivitātēm.

Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas Līvānu novada interneta mājas lapā – www.livani.lv. Pieteikumus līdz 2020.gada 10.jūlijam var sūtīt Līvānu novada domei elektroniski uz elektroniskā pasta adresi pasts@livani.lv , pa pastu, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, vai iesniegt Līvānu novada domē Rīgas ielā 77, Līvānos, 210. kabinetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00 un no plkst.13.00-15.00 līdz 2020. gada 10.jūlijam plkst. 12.00, iepriekš sazinoties pa tālruni 65307251.  Informāciju par izsoli var saņemt pa tālruni 65307271.

Nomas objektu var apskatīt darbdienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot pa tālruni 29163871 ar Līvānu novada domes izpilddirektora vietnieci Aiju Usāni.

Iepazīties ar nomas līguma projektu un izsoles norises kārtību var 210.kabinetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00 un no plkst. 13.00-15.00 līdz 2020.gada 10.jūlijam. Informāciju par izsoli var saņemt pa tālruni 65307261 vai 65307271.

Medību tiesību nomas izsole

Saskaņā ar 2023.gada 28.septembrī Līvānu novada domes sēdē apstiprināto Līvānu novada domes noteikumu Nr.6 “Medību tiesību piešķiršanas kārtība Līvānu novada pašvaldībā” 4.2, 8.5. punktu:

  • 16.02.2024. plkst. 13:30, Līvānu novada domē, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā tiek rīkota izsole sekojošu pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem:

76680030047, 76680010023, 76680020023, 76680010037, 76680030048, medību tiesību nomu. Izsoles dalībnieki MK “Ŗudzātu mežmala” un MK “Līvānu Dublets”.

  • 16.02.2024. plkst. 13:50, Līvānu novada domē, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā tiek rīkota izsole sekojošu pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem:

76680070271, 76680080023, 76680090054, medību tiesību nomu. Izsoles dalībnieki MK “Ŗudzātu mežmala” un MK “Cauna”.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Līvānu novada pašvaldības iestādes "Līvānu novada pašvaldības administrācija" Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas Nekustamo īpašumu speciālistu Jāni Pastaru pa tālr. 65307254 vai 29498317, e-pasts: janis.pastars@livani.lv

 

 

Medību tiesību noma Līvānu novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās.

Saskaņā ar 2023.gada 28.septembrī Līvānu novada domes sēdē apstiprinātajiem Līvānu novada domes noteikumiem Nr.6 “Medību tiesību piešķiršanas kārtība Līvānu novada pašvaldībā” informējam, ka ir saņemts medību kluba “Līvānu dublets” valdes priekšsēdētāja Aivara Jurāna iesniegums par sekojošu pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem:

766680030047, 766880010023,76680020023, 76680010037, 76680030109, 76680030048, medību tiesību nomu.

Līdz 2024.gada 6. februārim iespējamie pretendenti uz šīm medību platībām, kas atbilst minēto noteikumu prasībām, var iesniegt iesniegumu, pievienojot noteikumos noteiktos dokumentus, Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Rīgas iela 77, Līvāni).

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Līvānu novada pašvaldības iestādes "Līvānu novada pašvaldības administrācija" Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas Nekustamo īpašumu speciālistu Jāni Pastaru pa tālr. 65307254 vai 29498317, e-pasts: janis.pastars@livani.lv.

 

 

Medību tiesību noma Līvānu novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās.

Saskaņā ar 2023.gada 28.septembrī Līvānu novada domes sēdē apstiprinātajiem Līvānu novada domes noteikumiem Nr.6 “Medību tiesību piešķiršanas kārtība Līvānu novada pašvaldībā” informējam, ka ir saņemts medību kluba “Cauna” valdes priekšsēdētāja Vitolda Jurāna iesniegums par sekojošu pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem:

76680080023,76680090054, 76680070271, medību tiesību nomu.

Līdz 2024.gada 6. februārim iespējamie pretendenti uz šīm medību platībām, kas atbilst minēto noteikumu prasībām, var iesniegt iesniegumu, pievienojot noteikumos noteiktos dokumentus, Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Rīgas iela 77, Līvāni).

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Līvānu novada pašvaldības iestādes "Līvānu novada pašvaldības administrācija" Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas Nekustamo īpašumu speciālistu Jāni Pastaru pa tālr. 65307254 vai 29498317, e-pasts: janis.pastars@livani.lv.

 

 

Medību tiesību noma Līvānu novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās 

Saskaņā ar 2023.gada 28.septembrī Līvānu novada domes sēdē apstiprinātajiem Līvānu novada domes noteikumiem Nr.6 “Medību tiesību piešķiršanas kārtība Līvānu novada pašvaldībā” informējam, ka ir saņemts medību kluba “Rudzātu mežmala” valdes priekšsēdētāja Viktora Volkova iesniegums par sekojošu pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem: 766680030053, 76680050077,76680060118, 76680060076, 76680070184, 76680090065, 76680030119, 76680020023, 76680020024, 76680070271, 76680080023, 76680090054, medību tiesību nomu.

Līdz 2024.gada 31. janvārim iespējamie pretendenti uz šīm medību platībām, kas atbilst minēto noteikumu prasībām, var iesniegt iesniegumu, pievienojot noteikumos noteiktos dokumentus, Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Rīgas iela 77, Līvāni).

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Līvānu novada pašvaldības iestādes "Līvānu novada pašvaldības administrācija" Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas Nekustamo īpašumu speciālistu Jāni Pastaru pa tālr. 65307254 vai 29498317, e-pasts: janis.pastars@livani.lv.

 

 

Medību tiesību noma Līvānu novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās

Saskaņā ar 2020.gada 30.janvārī Līvānu novada domes sēdē apstiprinātajiem Līvānu novada domes noteikumiem “Medību tiesību piešķiršanas kārtība Līvānu novada pašvaldībā” informējam, ka ir saņemts medību kluba “Ašinieki” vadītāja Andra Pūgas iesniegums par sekojošu pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem: 76860060407, 76860060206, 76860060071, medību tiesību nomu.

76820020492; 76820020294; 76820020086; 76820020187; 76820020345; 76820020350; 76820020271; 76820020352; 76820020250; 76820020250; 76820050181; 76820020501; 76820020605; 76820030224; 76820030249; 76820030218; 76820030315; 76820020338; 76820050116; 76820050120; 76820050162; 76820050217.

Līdz 2022.gada 20. aprīlim iespējamie pretendenti uz šīm medību platībām, kas atbilst minēto noteikumu prasībām, var iesniegt iesniegumu, pievienojot noteikumos noteiktos dokumentus, Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Rīgas iela 77, Līvāni).

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Līvānu novada pašvaldības iestādes "Līvānu novada pašvaldības administrācija" Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas Nekustamo īpašumu speciālistu Jāni Pastaru pa tālr. 65307254 vai 29498317, e-pastu: janis.pastars@livani.lv.