Līvānu novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija 2018. - 2022. gadam ir vidēja termiņa nozares plānošanas dokuments, kas atspoguļo Līvānu novada sporta un aktīvās atpūtas jomas esošo situāciju, nosaka Līvānu novada sporta un aktīvās atpūtas jomas attīstības prioritātes nākošo 5 gadu periodam, stratēģiskos rīcību virzienus, konkrētas darbības (projektus) un to īstenotājus jomas uzlabošanai līdz 2022.gadam.

Stratēģijas mērķis ir veicināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu sporta un aktīvās atpūtas jomas attīstību Līvānu novadā saskaņā ar augstākstāvošiem Eiropas mēroga, nacionāliem, reģionāliem plānošanas dokumentiem, kā arī saskaņā ar Līvānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2030.gadam un Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmu 2012.-2018.gadam. Dokumenta Rīcību plāns ietver konkrētu pasākumu kopumu sporta un aktīvās atpūtas jomas attīstībai un sadarbības veicināšanai starp sporta dzīvē iesaistītajām pašvaldības struktūrvienībām, sporta organizācijām, biedrībām, klubiem un individuāliem sporta entuziastiem novadā.

Plānošanas dokuments izstrādāts pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktā noteikto, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtajā daļā, kā arī Reģionālās attīstības likuma 13.pantā noteikto. Stratēģija ir apstiprināta Līvānu novada domē 2018.gada 22.februārī un ir pamats Līvānu novada pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai sporta un aktīvās atpūtas nozarei.