Bērnu reģistrēšanas kārtība pirmsskolas izglītības programmās

No 2021.gada 1.janvāra bērnu reģistrācijas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs nosaka Līvānu novada domes 2020.gada 20.jūlija saistošie noteikumi Nr.6 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs".

Līdz 2020.gada 31.decembrim pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši” un pirmsskolas izglītības grupās vispārējās izglītības iestādēs reģistrētie pieteikumi atkārtoti nav jāiesniedz, jo tie ir ievadīti kopējā reģistrā un apskatāmi pirmsskolu pieteikumu reģistrā www.epakalpojumi.lv

Reģistrēšanās pirmsskolas izglītības programmas apguvei

Pieteikumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu, un pieteikumu bērna likumiskais pārstāvis ir tiesīgs iesniegt no brīža, kad bērnam ir izsniegta dzimšanas apliecība.

Sākot no 2021.gada 1.janvāra vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei var reģistrēt:

  • Elektroniski tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv (e-pakalpojums “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” - jāizvēlas Līvānu novada pašvaldība), kur jāaizpilda iesniegums, norādot prioritārā secībā izglītības iestādi, laiku (gadu, mēnesi), no kura nepieciešama vieta izglītības iestādē, kā arī jāatzīmē iespējamās priekšrocības*. Pieteikumus var reģistrēt bērna likumiskais pārstāvis, autorizējoties portālā ar e-paraksta viedkarti vai E-ID identifikācijas karti, vai kādu no portālā piedāvātajām internetbankām.

  • klātienē Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotajā KAC, Rīgas ielā 77, Līvānos, vai kādā no Līvānu novada pagastu pārvaldēm, kur jāaizpilda pieteikums (Saistošo noteikumu 1.pielikums), norādot prioritārā secībā izglītības iestādi, laiku (gadu, mēnesi), no kura nepieciešama vieta izglītības iestādē, kā arī jāatzīmē iespējamās priekšrocības*. Bērna vecākam jāuzrāda KAC vai pagasta pārvaldes darbiniekam savs personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība.

*Priekšrocības uzņemšanai izglītības iestādē:

  • bērnam, kuram vismaz vienam no vecākiem dzīvesvieta deklarēta Līvānu novada administratīvajā teritorijā;

  • bērnam, kurš deklarēts Līvānu novada administratīvajā teritorijā un kura vecāki strādā Līvānu novada uzņēmumā vai iestādē;

  • bērnam, par kuru ir lēmums par aizbildniecības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu vai lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē;

  • bērnam, kura vecākiem ir noteiktas šādas priekšrocības Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos.

SIA ZZ Dats, kas ir tīmekļvietnes epakalpojumi.lv uzturētājs, ir izstrādājis video pamācību jauna pieteikuma reģistrēšanai elektroniski: https://youtu.be/rH_l2dxwWbg

Demonstrācijas nolūkiem izvēlēts Ķekavas novada pieteikums reģistrā. Iesniedzot pieteikumu elektroniski www.epakalpojumi.lv Līvānu novada pirmsskolu reģistrā, jāņem vērā Līvānu novada domes 2020.gada 20.jūlija saistošie noteikumi Nr.6 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs".

Pēc iesnieguma saņemšanas vecākam tiek izsniegta izziņa (Saistošo noteikumu 2.pielikums), kurā tiek norādīts reģistrācijas datums un kārtas numurs.

Pirmsskolu pieteikumu reģistrā vecāki var veikt dažādas izmaiņas un atsaukt pieteikumu līdz brīdim, kad bērns tiek iekļauts pirmsskolas izglītības iestādes uzņemamo bērnu sarakstā. Veicot izmaiņas, pieteikuma reģistrācijas datums un kārtas numurs rindā saglabājas sākotnējais. Vecāku pienākums ir informēt par izmaiņām pieteikumā norādītajā informācijā, ko var izdarīt gan elektroniski, gan klātienē aizpildot formu (Saistošo noteikumu 3.pielikums).

Uzņemšanas kārtība iestādē

Uzņemamo bērnu saraksta izveide notiek automātiski – reģistra datubāze izveido uzņemamo bērnu sarakstu pa vecuma grupām, ievērojot plānoto bērnu skaitu katrā grupā un noteiktās priekšrocības bērnu uzņemšanai izglītības iestādē. Uzņemamo bērnu sarakstā iekļauj tikai tos bērnus, kuriem kalendārajā gadā paliek pusotrs gads vai vairāk un kuru pieteikumā norādīts, ka pakalpojumu vēlas saņemt atbilstošajā gadā.

Grupu komplektēšana bērnu uzņemšanai iestādē notiek katru gadu, sākot no 20.maija līdz 15.augustam.

Ja gada laikā atbrīvojas vieta attiecīgajā vecuma grupā, tad brīvo vietu piedāvā rindas kārtībā nākamajam bērnam, kurš ir reģistrā.

Izglītības iestādē bērnam vietu piešķir, ņemot vērā vecāka norādīto informāciju par prioritāro izglītības iestādi. Ja tas nav iespējams vietu trūkuma dēļ, sistēma piedāvā nākamo prioritāri izvēlēto iestādi.

Izglītības iestādes atbildīgais darbinieks uz norādīto adresi nosūta paziņojumu (Saistošo noteikumu 5.pielikums) bērna vecākam par vietas piešķiršanu izglītības iestādē. Paziņojumā par vietas piešķiršanu norādīts: uzņemšanas datums izglītības iestādē; datums, līdz kuram vecākiem jāiesniedz dokumenti izglītības iestādē; vecāku tiesības pārcelt bērna uzņemšanas termiņu uz vēlāku laiku, par to rakstiski informējot iestādes vadītāju un veicot attiecīgas izmaiņas pieteikuma pielikumā (Saistošo noteikumu 3.pielikums) tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv vai personīgi KAC vai pagasta pārvaldē; izglītības iestādes kontaktinformācija vecākiem par bērna uzņemšanu iestādē.

Ja bērna vecāks piekrīt bērna uzņemšanai iestādē paziņojumā norādītajā laikā, bērna vecākam pēc paziņojuma saņemšanas par vietas piešķiršanu ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā no paziņojuma izsūtīšanas dienas ir pienākums iesniegt uzņemšanai nepieciešamos dokumentus izglītības iestādē.

Ja bērna vecāks pēc paziņojuma saņemšanas par vietas piešķiršanu vēlas pārcelt bērna uzņemšanu uz vēlāku laiku, tad ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā vecāks par to rakstiski informē iestādes vadītāju un veic izmaiņas pieteikumā (Saistošo noteikumu 3.pielikums) tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv vai KAC, vai pagasta pārvaldē, tādējādi saglabājot sākotnējo bērna reģistrācijas datumu un kārtas numuru rindā.

Ja bērna vecāks pēc paziņojuma saņemšanas par vietas piešķiršanu iestādē 15 darba dienu laikā no paziņojuma izsūtīšanas dienas neiesniedz iestādē dokumentus uzņemšanai vai neveic izmaiņas reģistrā, tiek uzskatīts, ka bērna vecāki ir atteikušies no piešķirtās vietas iestādē, bērnu izslēdz no rindas reģistra un tā tiek piedāvāta nākošajam bērnam rindā.

Ja bērna vecāks noteiktajā termiņā ir iesniedzis iestādē nepieciešamos dokumentus, iestāde sagatavo un vecāks ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā paraksta vienošanos par bērna uzņemšanu iestādē. Pēc vienošanās parakstīšanas iestādes vadītājs reģistrē bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzē.

Kārtība, kādā bērnu izslēdz no reģistra

Pieteikumu bērna uzņemšanai izglītības iestādē anulē (izslēdz bērnu no reģistra) šādos gadījumos:

  • saņemts bērna vecāka iesniegums par pieteikuma atsaukšanu (Saistošo noteikumu 4.pielikums) pašvaldības bērnu rindas reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei vai ja bērna vecāks anulē pieteikumu tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv ;

  • ja bērna vecāks noteiktajā termiņā nav iesniedzis dokumentus un nav parakstījis attiecīgu vienošanos.

Par bērna izslēgšanu no reģistra izglītības iestādes atbildīgais darbinieks uz norādīto adresi nosūta paziņojumu bērna vecākam 5 (piecu) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas par bērna izslēgšanu no reģistra. Bērnu atjauno rindā, ja 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas, ir saņemts vecāka motivēts paskaidrojums.

Ar Līvānu novada domes 2020.gada 20.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.6 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs" varat iepazīties šeit:

Papildus jautājumu un neskaidrību gadījumā:

Izglītības pārvalde

izglitiba [at] livani.lv