Lai veicinātu jaunu ģimenes ārstu piesaisti Līvānu novadam, Līvānu novada dome 2021.gada 25.marta domes sēdē pieņēma saistošos noteikumus “Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošajiem ārstniecības speciālistiem”, kas pieejami Latvijas Republikas oficiālajā tiesību aktu vietnē likumi.lv:  https://likumi.lv/ta/id/322779-par-pasvaldibas-stipendijas-pieskirsanu-studejosajiem-arstniecibas-specialistiem

Stipendija tiek piešķirta uz visu rezidentūras laiku.

Stipendijas apmērs ir 300,00 EUR mēnesī, t.sk. iekļaujot arī nodokļus. Līvānu novada dome ir tiesīga grozīt stipendijas apmēru atbilstoši kārtējā gadā apstiprinātajam finansējumam pašvaldības budžetā.

Uz stipendiju var pretendēt, ja:

  • pretendents ir rezidents un apgūst ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitāti kā pamatspecialitāti saskaņā ar akreditētu profesionālo rezidentūras izglītības programmu medicīnā;
  • sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;
  • pretendents pārvalda valsts valodu;
  • pretendents apliecina gatavību izveidot ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksi Līvānu novada administratīvajā teritorijā un šajā ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksē nostrādāt vismaz 5 gadus.

Pretendentiem, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • pieteikums, kurā norādīts – vārds, uzvārds, iegūstamā specialitāte, studiju (rezidentūras) programmas nosaukums, izglītības iestāde un fakultāte (attiecīgi norādot adresi, valsti, tālruņus);
  • izziņa no izglītības iestādes, kurā norādīts: studiju fakts, apgūstamā specialitāte un rezidentūras uzsākšanas un beigu termiņš;
  • sekmju izraksts par pēdējo noslēgto mācību gadu;
  • rekomendācija vai raksturojums no izglītības iestādes vai organizācijas, ko pārstāv pretendents;
  • pašrocīgi parakstīts apliecinājums izveidot ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksi Līvānu novada administratīvajā teritorijā un šajā ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksē nostrādāt vismaz 5 (piecus) gadus.
  • svešvalodās iesniegtu dokumentu tulkojums valsts valodā.

Priekšrocība saņemt stipendiju ir tiem pretendentiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Līvānu novada administratīvajā teritorijā, bet, ja šādi pretendenti ir vairāki, tad tam, kuram ir augstākā vidējā atzīme.

Stipendijas pretendentiem dokumenti jāiesniedz līdz 2021.gada 5.novembra plkst.15.00.

Dokumentus var iesniegt: Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 77, Līvānos vai iesniegumu iesniedzot elektroniski, ja tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: pasts@livani.lv vai arī, ja stipendijas pretendentam ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, iesniegumu var iesniegt, izmantojot oficiālo elektronisko adresi.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Līvānu novada Izglītības pārvaldi pa tālr. 65342252 vai e-pastu: izglitiba@livani.edu.lv