NVO nosaukums Kontakti, juridiskā adrese Darbības virziens
Biedrība "Baltā māja"

Stacijas iela 2, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316

Tālrunis: 6 53 81707
Fakss: 6 53 81707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

Darba laiks:  9:00 – 17:00

Biedrības mērķis ir sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšana.

Biedrības mērķauditorija ir ikviens Līvānu novada un apkārtējo pagastu iedzīvotājs, kurš vēlas aktīvi piedalīties sabiedriskajās aktivitātēs, pilnveidot savas zināšanas un prasmes, atrast domubiedrus un realizēt savas idejas. Mūsu aktivitātēs var piedalīties dažāda vecuma iedzīvotāji, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, tautības, politiskās un reliģiskās piederības.

Biedrība "Atbalsts Līvānu novada bērniem"

"Vēji", Grāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5316 Biedrības mērķis ir sniegt materiālu un finansiālu atbalstu Līvānu novada bērnu attīstībai ārpusskolas nodarbībās.
Biedrība "Veloklubs Līvāni"

Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

Tālrunis: 26350848

E-pasts: info@livelo-team.lv

Biedrības mērķis ir viecināt riteņbraukšanas popularitāti Līvānu novadā, Latgalē, Latvijā un Eiropā; popularizēt riteņbraukšanu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu; piedalīties ar velosportu saistītajās sacensībās un citās ar riteņbraukšanu saistītajās aktivitātēs Latvijā un ārvalstīs; organizēt velosporta sacensības un citas ar riteņbraukšanu saistītas aktivitātes ģimenēm, komandām un citiem interesentiem Līvānu novadā; [opularizēt un reklamēt velosportu un riteņbraukšanu atbilstošos uzņēmumus un organizācijas.
Biedrība "Sēnīte" "Jaunbērzgale", Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328 Biedrības mērķis ir veicināt jauniešu kultūras, garīgās vides un patriotisma attīstību; sniegt ieguldījumu jauniešu brīvā laika pavadīšanas kvalitātes uzlabošanā; veicināt jauniešos izglītošanos mūzikā un latviešu tautas tradīciju saglabāšanā; veicināt pierdzes apmaiņas iespējas; attīstīt vienotību un sekmēt iecietību jauniešu vidū.

Senioru biedrība "Līvānu pīlādzis"

Domes iela 3, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

Tālrunis: 22407095

E-pasts: anita.ozola@gmail.com

Biedrības mērķis ir organizēt seniorus sabiedriskai darbībai.

Biedrība "Līvānu novada uzņēmēji"

Domes iela 3, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

Tālrunis: 26 070 822

E-pasts: zane.gaiduka@gmail.com

  Biedrības mērķis ir uzņēmējdarbības attīstības veicināšana Līvānu novadā un ar to saistītu pasākumu organizēšana, projektu izstrādāšana un īstenošana;
  uzņēmēju savstarpējās sadarbības veicināšana reģionālā, valstiskā un starptautiskā mērogā; Līvānu novada uzņēmēju interešu pārstāvniecība un dialoga veidošana ar valsts un pašvaldību iestādēm, Latvijas un starptautiskajām organizācijām; labdarības un sabiedrībai nozīmīgu pasākumu un projektu organizēšana un realizācija.
  Sociāli politiska novada attīstības biedrība "LĪVĀNI" Mazā Stirnu iela 6, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Biedrības mērķis - Apvienot kopīgai rīcībai Līvānu novada sabiedrības pārstāvjus, kuriem ir svarīga Līvānu novada attīstības ideja; veicināt pilsoniskas sabiedrības veidošanos un piedalīties sociālajos un politiskajos procesos valstī un Līvānu novadā; veicināt sabiedrībai nozīmīgas infrastruktūras izveidi un attīstību Līvānu novadā, piesaistot ziedojumus un finansējumu valsts programmu, Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu ietvaros; veicināt kultūras, sporta, bērnu, jauniešu, senioru un citu iedzīvotāju grupu vajadzībām un interesēm atbilstošas materiālās bāzes izveidi un attīstību, kā arī sabiedrisko, izglītojošo un labdarības pasākumu organizēšanu, veicinot lietderīgu un saturīgu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu un sociālās atstumtības mazināšanu; popularizēt Līvānu novadu, veidot Līvānu novada pozitīvu atpazīstamību.
  Cīņas mākslas sporta klubs "SKITS" Lāčplēša iela 27 - 54, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Biedrības mērķis - iedzīvotāju iesaistīšana aktīvās sporta nodarbībās; cīņas un citu sporta veidu popularizācija starp iedzīvotājiem; cīņas un citu sporta veidu sacensību un semināru organizēšana un rīkošana; piedalīties starptautiskajās cīņas un citu sporta veidu organizācijās un starptautiskajās sacensībās.
  Sporta un atpūtas biedrība "Mednis" Vecticībnieku iela 8 - 37, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Biedrības mērķis - apvienot medniekus medību organizēšanai, nomāto medību platību apsaimniekošanai, biotehnisko pasākumu veikšanai un kopīgai atpūtai;
  veicināt Latvijas dabas (savvaļas dzīvnieku) resursu ilgtspējību; paaugstināt mednieku zināšanu, praktisko iemaņu, kultūras un morāles līmeni; sekmēt sabiedrības, īpaši medību tiesību īpašnieku, izpratni par medniecības nozīmi;
  organizēt medības; saglabāt un izkopt medību tradīcijas; uzskaitīt medību trofejas un piedalīties to izstādēs; medību kā tradicionālas videi draudzīgas un plašiem sabiedrības slāņiem pieejamas aktīvās atpūtas nozares popularizēšana un veicināšana; pārstāvēt Biedrības mednieku intereses, mednieku intereses, mednieku sabiedriskajās organizācijās; nepieciešamības gadījumos sniegt palīdzību meža ugunsgrēku ierobežošanā medību nomas platībās; sniegt palīdzību Valsts institūcijām nelikumīgu medību un medību pārkāpumu apkarošanai; piedalīties citos pasākumos, kas saistīti ar mednieku interesēm.
  Biedrība "Gercige"
  Kaiju iela 5, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
  Biedrības mērķis - sakārtot un attīstīt biedrības medību platības; attīstīt nenoplicinošo medību saimniecību; iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku aizsardzībā, vairošanā un populācijas izkopšanā; organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu medību veidu pielietošanu; izkopt un pilnveidot medību tradīcijas un ētiku; pārstāvēt mednieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgas prasības, intereses un iniciatīvu valsts institūcijās, organizācijās un citur; palīdzēt valsts iestādēm apkarot nelikumīgo medniecību.
  Mednieku klubs "Ašinieki" "Ašinieki", Raunieši, Sutru pag., Līvānu nov., LV-5334 Biedrības mērķis - apvienot medniekus medību organizēšanai un kopīgai atpūtai.
  Biedrība "Žēlsirdības centrs" Rūpniecības iela 1A, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

  Biedrības mērķis - sabiedrības locekļu aktivizēšana neformālai pieaugušo un bērnu izglītošanai; sociālās palīdzības sniegšana biedrības iespēju robežās vietējai sabiedrībai; brīvā laika pavadīšanas iespēju organizēšana, lai celtu vietējās sabiedrības kultūras līmeni, kā arī šiem pasākumiem integrējot sabiedrībā sociālās riska grupas; speciālistu un profesionāļu piesaistīšana biedrības darbā; izstāžu un dažādu priekšnesumu rīkošana; kristīgo vērtību popularizēšana sabiedrībā; sadarbība ar ārvalstu līdzīgu mērķu biedrībām.

  Mednieku klubs "Sabulis" Rožupe, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327 Apvienot medniekus un makšķerniekus medību un makšķerēšanas organizēšanai un kopīgai atpūtai.
  Mednieku klubs "Līvānu dublets" "Ciedri", Jaunā muiža, Turku pag., Līvānu nov., LV-5316 Apvienot medniekus un makšķerniekus medību un makšķerēšanas organizēšanai un kopīgai atpūtai
  Privāto mežu īpašnieku apvienība "JERSIKA" "Oškalni", Grāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5316 Nodrošināt privātās mežsaimniecības attīstību reģionā, sniedzot pakalpojumus mežu apsaimniekošanā, kokmateriālu izstrādē un realizācijā, meža blakus izmantošanā. Veicināt privāto mežu platību paplašināšanu, meža resursu uzlabošanu un uzturēšanu, stādu audzēšanu un mežu sertifikāciju. Palīdzēt iegādāties tehnoloģijām atbilstošu tehniku, organizēt transporta pakalpojumu veikšanu. Veicināt šķeldas gatavošanu, realizāciju, dažādu ekstraktu ieguvi, ogu, sēņu u.c. iepirkšanu, pirmapstrādi un tālāko realizāciju. Sekmēt komercdarbību Latvijā un ārvalstu firmām, gūstot pēc iespējas lielāku ekonomisko efektivitāti. Veicināt tūrisma attīstību, taku ierīkošanu, medību saimniecības un vides ainavu veidošanu.
  MEDNIEKU KLUBS "RUDZĀTU MEŽMALA" Rudzāti, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328 Organizēt medīšanu un makšķerēšanu;
  Saglabāt un izkopt mednieku un makšķernieku tradīcijas;
  Organizēt medību un makšķerēšanas sacensības;
  Uzskaitīt medību un makšķerēšanas trofejas un izstādīt tās;
  Sekmēt medījamo dzīvnieku aizsardzību un vairošanu;
  Sekmēt zivju aizsardzību un vairošanu;
  Organizēt jauno mednieku un makšķernieku mācības;
  Veikt šķirnes medību suņu ciltsdarbu, rīkot šķirnes suņu izstādes, treniņus, pārbaudes un citus pasākumus;
  Pārstāvēt mednieku un makšķernieku intereses;
  Veicināt lauku tūrisma attīstību;
  Organizēt brīvā laika pavadīšanas iespējas (piem. nometnes brīvā dabā, pārgājieni, sporta pasākumi); u.c. laika pavadīšanas iespējas;
  Organizēt speciālistu un profesionāļu piesaistīšanu biedrības darbā;
  Izstāžu un dažādu priekšnesumu rīkošana;
  Sadarbība ar ārvalstu līdzīgu mērķu biedrībām.
  Biedrība "SAVA KABATA" Lāčplēša iela 28, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
  Veikt sabiedriskā labuma aktivitātes, kas saistītas ar pieejamas vides veidošanu jauniešiem aktīvai līdzdalībai sabiedriskajos un sociālajos procesos;
  Nodrošināt jauniešu interešu aizstāvēšanu;
  Veicināt un organizēt neformālās izglītības un mūžizglītības aktivitātes;
  Attīstīt saturīga brīvā laika aktivitātes (sporta, veselības, aktīvās atpūtas, vides aizsardzības u.c.);
  Sekmēt un atbalstīt jauniešu radošās domāšanas attīstību, uzņēmējdarbību un pašnodarbinātību.
  Līvānu 1.vidusskola atbalsta biedrība Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Sabiedrības locekļu izglītības līmeņa paaugstināšana un indivīdu sociālās integrācijas sabiedrībā, īpašu uzmanību pievēršot:
  pieaugušo un bērnu izglītošanai;
  bērnu interešu aizsardzībai;
  ārpusskolas interešu paplašināšanai;
  skolotāju kvalifikācijas uzlabošanai;
  skolas pieredzes popularizēšanai, organizējot apmaiņas braucienus;
  iedzīvotāju līdzdalības veicināšanai izglītības problēmu risināšanā.
  Veikt un atbalstīt savstarpējās palīdzības organizēšanu;
  uzturēt sakarus ar dažādām institūcijām un organizācijām, kultūras biedrībām un fiziskām personām, kuras atbalsta biedrības mērķus un darbību.
  Līvānu novada vieglatlētikas klubs Lāčplēša iela 28, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Vieglatlētikas attīstības Līvānu novadā veicināšana un attīstīšana.
  Biedrība "Jersikas sabiedriskais centrs" "Upenieki", Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 Sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšana, īpašu uzmanību pievēršot:
  sabiedrības izglītošanai;
  sociālo pakalpojumu attīstībai;
  sabiedrības veselības veicināšanai;
  iedzīvotāju un institūciju līdzdalības paaugstināšanai sabiedrības dzīves norisēs.
  Biedrība "Rožupes sabiedriskais centrs" Skolas iela 7-3, Rožupe, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327 Veidot ciešāku sadarbību starp pagastā esošajām interešu grupām, pašvaldību un uzņēmējiem. Motivēt cilvēkus veidot aktīvu sabiedrisko dzīvi; paplašināt kontaktus un iesaistīties sabiedrībā notiekošajos procesos.
  Jauniešu organizācija "IMKA Līvāni" Rīgas iela 4B, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Darbs ar jaunatni,
  izglītība,
  sabiedrības saliedētība,
  jaunatnes ar īpašām vajadzībām integrācija sabiedrībā,
  jauniešu bezdarbnieku un sociāli nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu integrācija sabiedrībā,
  sava novada dzīves vides uzlabošana
  kristīgo vērtību iedzīvināšana sabiedrībā,
  jaunatnes veselīga dzīvesveida veicināšana,
  apmācību darba nodrošināšana,
  veicināt sadarbību ar starptautiskajām jauniešu organizācijām.
  Mednieku klubs "Muiža"
  "Gercāni", Gercāni, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5316
  Apvienot medniekus un makšķerniekus un makšķerniekus medību un makšķerēšanas pasākumu organizēšanai un kopīgai atpūtai;
  Organizēt medīšanu un makšķerēšanu;
  Saglabāt un izkopt mednieku un makšķernieku tradīcijas;
  Uzskaitīt medību un makšķernieku trofejas un izstādīt tās;
  Organizēt medību un makšķerēšanas sacensības;
  Organizēt jauno mednieku un makšķernieku mācības;
  Sekmēt medījamo dzīvnieku aizsardzību un vairošanu;
  Sekmēt zivju aizsardzību un vairošanu;
  Veikt šķirnes medību suņu ciltsdarbu, rīkot šķirnes suņu izstādes, pārbaudes un citus pasākumus;
  Pārstāvēt mednieku un makšķernieku intereses;
  Veicināt lauku tūrisma attīstību.
  Biedrība "Strēlnieks L" Krasta iela 19, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Attīstīt zinātniski un praktiski pamatotas medības Latvijā;
  Iesaistīt Biedrības biedrus medījamo dzīvnieku aizsardzībā un populācijas bagātināšanā;
  izkopt un pilnveidot medību tradīcijas;
  organizēt normatīvajiem aktiem atbilstošu medīšanu;
  sekmēt un attīstīt medību sporta veidus;
  iespēju robežās apkarot malu medniecību Latvijā;
  izstrādāt un īstenot medību platību apsaimniekošanas plānus;
  veicināt medību tūrisma attīstību.
  Biedrība "LVC" "Lielie Būmaņi", Būmaņi, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328 Latgaliešu valodas un kultūras kopšana
  Biedrība "Līvānu basketbola klubs" Domes iela 3, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Veicināt un atbalstīt basketbola attīstību Līvānu novadā;
  sniegt atbalstu sportistiem treniņ nodarbībās un sacensībās;
  veicināt augstu rezultātu sasniegumu;
  popularizēt sportistu sasniegumus basketbolā;
  rīkot basketbola sacensības Līvānu novadā;
  bērnu un skolēnu sporta pasākumu un nometņu organizēšana.
  Florbola klubs "LĪVĀNI" Rīgas iela 12B - 1, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Florbola popularizēšana Līvānu novadā un Latgales reģionā; Veicināt florbola attīstību Līvānu novadā; Izveidot spējīgu florbola komandu Latgales reģionā.
  Futbola klubs "LĪVĀNI" Rīgas iela 243, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Iedzīvotāju iesaistīšana aktīvās sporta nodarbības;
  Futbola popularizācija starp iedzīvotājiem;
  Komandu organizēšana un sacensību rīkošana, piedalīšanās ar kluba Komandām Latvijas mēroga un starptautiskajās sacensībās;
  Sportiskās meistarības pilnveidošana organizētā treniņu procesā.
  Radošā apvienība "Perspektīva" Rīgas iela 12, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Veicināt radošās aktivitātes, sabiedrības radošo attīstību;
  Pilnveidot, atbalstīt mākslinieku, amatnieku attīstības, pilnveidošanās, izaugsmes iespējas;
  Atbalstīt kultūras mantojuma saglabāšanu, popularizēšanu;
  Veicināt apmācību iespējas dažāda vecuma cilvēkiem, veicināt mūžizglītības pilnveidošanu;
  Sekmēt sabiedrības sociāli - kulturālo integrāciju;
  Veicināt starpkultūru sadarbību, izmantojot mākslas, amatniecības, multimediju jomas, kultūras un radošās aktivitātes;
  Veicināt inovāciju ieviešanu;
  Sekmēt un popularizēt ilgtspējīgas attīstības principus;
  Sekmēt sabiedrības dzīves vides kvalitātes uzlabošanos, izmantojot mākslas, amatniecības, multimediju jomas, kultūras un radošās aktivitātes.
  Biedrība "Kristāla kurpīte" Biedrības iela 3 - 15, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Popularizēt nodarbošanos ar sporta dejām kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu;
  Veicināt augstu individuālu un komandu rezultātu sasniegšanu sporta dejās;
  Veikt pasākumus sportistu sagatavošanā un kvalifikācijas celšanā;
  Attīstīt sporta dejas Latgalē un parādīt Latgales sportistu sasniegumus Latvijā un ārpus tās robežām.
  Biedrība "Sābri" Rīgas iela 204 - 8, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšana un apsaimniekošana
  Slāvu biedrība "Uzori" Stacijas iela 2, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Atbalstīt un vispusīgi palīdzēt slāvu kultūras saglabāšanai un izplatīšanai;
  slāvu biedrības "Uzori" locekļu radošo iniciatīvu attīstība;
  projektu realizēšana.
  "Sabiedriskais centrs Rudzāti" Mehanizatoru iela 24, Rudzāti, Rudzātu pag.,V Veicināt demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstību;
  Veicināt iedzīvotāju iekļaušanos sabiedriskajos procesos;
  Veicināt un popularizēt vides sakopšanu un saglabāšanu;
  Veicināt iedzīvotāju izglītošanās un pieredzes apmaiņas iespējas;
  Nodrošināt iedzīvotājiem veselīgas un aktīvas atpūtas iespējas;
  Veicināt iedzīvotāju kultūras un garīgās vides attīstību.
  Biedrība "NĀKOTNE" Alejas iela 1, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Pieaugušo izglītības nodrošināšana veicinot arī uzņēmējdarbības attīstību;
  Semināru un dažādu pasākumu organizēšana vietējiem uzņēmējiem, lauksaimniekiem, biškopjiem un citiem interesentiem;
  Veicināt sporta un lauku tūrisma attīstību;
  Veicināt atbalstu kulturas objektu attīstībai un saglabāšanai;
  Sadarbības veicināšana ar reģiona NVO (nevalstiskajām organizācijām).
  Biedrība "Miltu kalns" "Birztalas", Mežancāni, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327 Veicināt demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstību;
  Veicināt iedzīvotāju iekļaušanos sabiedriskajos procesos;
  Veicināt un popularizēt vides sakopšanu un saglabāšanu;
  Rūpēties par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
  Nodrošināt iedzīvotājiem veselīgas un aktīvas atpūtas iespējas;
  Veicināt iedzīvotāju kultūras un garīgās vides attīstību;
  Veicināt iedzīvotāju izglītošanās un pieredzes apmaiņas iespējas.
  Biedrība "CEĻA ONCKUĻI" "Ceļa Onckuļi", Ceļa Onckuļi, Sutru pag., Līvānu nov., LV-5334 Dzīves kvalitātes uzlabošana lauku teritorijā;
  Veselīga dzīvesveida veicināšana;
  Mazās uzņēmējdarbības veicināšana laukos.
  Bierība "VECĀKI ROŽUPES SKOLAI" "Irbenāji", Rožupe, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327

  Atbalstīt un veicināt Rožupes skolas pedagoģisko un audzināšanas darbu;
  Uz brīvprātības pamatiem īstenot organizatorisko un saimniecisko darbību Rožupes skolas skolēnu mācību un audzināšanas procesa uzlabošanai;
  Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus, saņemt atbalstu un finansējumu ES un citu fondu ietvaros biedrības mērķu sasniegšanai, piedalīties NVO sadarbības programmās;
  Dot ieguldījumu izglītības kvalitātes uzlabošanā un veicināt ģimeņu aktīvāku iesaistīšanos bērnu izglītības interešu aizstāvībā, neatkarīgi no bērnu/skolēnu nacionālās, rasu, sociālās, reliģiskās un dzimumu piederības, kā arī neatkarīgi no viņu fiziskās un mentālās attīstības līmeņa, aktivizēt visus ģimenes locekļus paust savu viedokli par izglītības jautājumiem pašvaldības un valsts iestādēm;
  Sniegt materiālu, finansiālu palīdzību, lai paaugstinātu mācību un audzināšanas procesa līmeni un uzlabotu izglītības iestādes materiāltehnisko bāzi;Piedalīties kultūras un sporta dzīves veicināšanā un atbalstīšanā.

  Biedrība "Felicita" Rīgas iela 47/49, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Sakārtot daļu pilsētvides, izveidojot sabiedrībai pieejamu dzīvnieku skulptūru dārzu ar apgaismojumu un atpūtas soliņiem;
  Izveidot atpūtas vietu, kuru cilvēki var apmeklēt kopā ar bērniem, satikties ar domubiedriem, dalīties ar tiem pieredzē un saņemt speciālistu konsultācijas par mājdzīvnieku aprūpi;
  Attīstīt sadarbību ar bērnudārzu un skolu audzēkņiem, organizējot tematiskas pēcpusdienas par lauksaimniecības un savvaļas dzīvniekiem, veicinot bērnu un jauniešu interesi par dzīvnieku pasauli;
  Organizēt suņu, kaķu, trušu un citu dzīvnieku izstādes, sadarbojoties ar šo dzīvnieku audzētāju biedrībām;
  Iesaistīt biedrībā jaunus biedrus, popularizējot dzīvās dabas un sabiedrības harmonisku mijiedarbību.
  "Psiholoģiskās, medicīniskās un praktiskās palīdzības centrs" "Zīlītes", Jaujas, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5316 Sniegt psiholoģisko, medicīnisko un praktisko palīdzību cilvēkiem ar invaliditāti, jaunajām ģimenēm un vientuļajām māmiņām, kā arī lauku iedzīvotājiem, veicināt šo cilvēku grupu sociālo prasmju un iemaņu apgūšanu, sadzīves pakalpojumu, saturīga brīvā laika aktivitāšu pieejamību un motivēt tos savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.
  Veicināt invalīdu integrāciju sabiedrībā un aktivizēt viņu iekļaušanu darba tirgū.
  Sniegt konsultācijas, praktisku atbalstu un veicināt starp institūciju sadarbību jauno ģimeņu un vientuļo māmiņu izglītošanai un aktivizēšanai.
  Biedrība "Piederīgie" Baznīcas iela 19, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Brīvprātīgi apvienot Gercānu katoļu kapu piederīgos kopēju mērķu sasniegšanai, iesaistot Biedrībā jaunus biedrus, nodrošināt tās garīgās pozitīvās ietekmes palielināšanu sabiedriskajā dzīvē.
  Izstrādāt tādus biedrības darbības principus, pamatojoties uz kuriem spētu atbalstīt piederīgos grūtā dzīves posma brīdī, veicināt baznīcas katoļu tradīcijas apzināšanu, izkopšanu, popularizēšanu, kapu teritorijas sakopšanu, aizgājēju izvadīšanai pienācīgas vides radīšanai, kā arī piedalīties Eiropas Savienības strukturālo fondu izmantošanā.
  Biedrība "Santa Maria" Baznīcas iela 19, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Brīvprātīgi apvienot Līvānu katoļu draudzes locekļus kopēju mērķu sasniegšanai, iesaistot Biedrībā jaunus biedrus, nodrošināt tās garīgās pozitīvās ietekmes palielināšanu sabiedriskajā dzīvē.
  Izstrādāt tādus biedrības darbības principus, pamatojoties uz kuriem spētu atbalstīt draudzes locekļus, veicināt baznīcas katoļu tradīcijas apzināšanu, izkopšanu, popularizēšanu un nodrošināt draudzes namu un baznīcas ēkas pienācīgu uzturēšanu kārtībā, kā arī piedalīties Eiropas Savienības strukturālo fondu izmantošanā.
  Mednieku un makšķernieku biedrība "Jersikas Buks" "Egļukalns", Iztekas, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 Attīstīt zivsaimniecību un medību saimniecību saskaņā ar zivju un savvaļas dzīvnieku un to apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanas ilgtspējīgas izmantošanas principiem;
  Popularizēt makšķerēšanu un medības kā Latvijā vēsturiski tradicionālus un videi draudzīgus atpūtas veidus ar iespēju lauku vides attīstībai;
  Izkopt un pilnveidot makšķerēšanas un medību tradīcijas un ētiku;
  Aizstāvēt un pārstāvēt savu biedru kopīgās intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskajās institūcijās Latvijā un ārvalstīs;
  Organizēt un veicināt makšķernieku un mednieku apmācību;
  Veicināt medību suņu sporta attīstību, ierīkojot dažāda veida apmācību un treniņu laukumus, aplokus medību suņiem, organizējot apmācības, kursus un sacensības;
  Rīkot makšķerēšanas un medību trofeju, medību suņu izstādes, kā arī citus makšķernieku un mednieku sabiedriskos pasākumus;
  Dibināt kontaktus un sadarboties ar Latvijas un ārvalstu makšķernieku un mednieku sabiedriskajām struktūrām zivsaimniecības un medību saimniecības attīstībai;
  Piedalīties medījamo dzīvnieku populāciju monitoringā un no tā izrietošajos nepieciešamajos papildu aizsardzības pasākumos.
  Biedrība "Spīgana" "Beirupurvs", Turki, Turku pag., Līvānu nov., LV-5312 Veicināt lauku teritorijas ilgtspējīgu attīstību Līvānu novadā;
  Atbalstīt lauku iedzīvotāju iniciatīvas un indivīdu darbu;
  Dabas un kultūras resursu racionāla izmantošana.
  Biedrība "Mēs Rauniešiem" Uzvaras iela 5, Sutri, Sutru pag., Līvānu nov., LV-5334 Attīstīt sadarbību ar Latvijas Republikas valsts novadiem un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem;
  Veicināt iedzīvotāju iekļaušanos sabiedriskajos procesos un kultūrvēsturiskas vides saglabāšanā.
  Biedrība "Pastari-mēs varam!" "Upmalas", Staņislavova, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328 Veicināt un popularizēt vēsturisko mantojumu vides sakopšanu un saglabāšanu;
  Veicināt iedzīvotāju iekļaušanos sabiedriskajos procesos;
  Veicināt iedzīvotāju izglītošanās iespējas un pieredzes apmaiņas iespējas;
  Nodrošināt iedzīvotājiem veselīgas un aktīvas atpūtas iespējas;
  Saglabāt nākamībai garīgās dzīves attīstību un norisi
  Biedrība "POMORJE" Vecticībnieku iela 1, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Attīstīt, popularizēt un veicināt Līvānu vecticībnieku draudzes darbību;
  Veicināt Līvānu vecticībnieku aktīvu līdzdalību sabiedriskajos un sociālajos procesos, pārstāvēt un aizstāvēt vecticībnieku intereses;
  Attīstīt reliģisko tūrismu Līvānu pilsētā, novadā un Latgales reģionā.
  Biedrība "CERĪBAS GAISMA" Parka iela 17, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Līvānu novada iedzīvotāju garīgas audzināšanas veicināšana;
  Reliģiskās intereses attīstīšana, Līvānu novada iedzīvotāju psiholoģiskās stabilitātes un sociālās aktivitātes veicināšana;
  Reliģiskā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana Līvānu novadā;
  Reliģisko objektu infrastruktūras uzlabošanas veicināšana, nodrošinot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.
  Biedrība "Nacionālo karavīru atbalstam" Rīgas iela 45 - 51, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Stiprināt Latvijas tautas izpratni par Latviešu leģiona izveidošanu 2.Pasaules kara laikā, par leģionāru aktivitātēm pirms un pēc 2.Pasaules kara;
  Attīstīt pilsonisko izglītību, izmantojot formālās un neformālās izglītības metodes par 2.Pasaules kara vēsturi;
  Aktīvi iesaistīties Latvijas vēstures 2.Pasaules karā pētniecības projektos, izglītojoša rakstura informācijas izveidē;
  Informēt Latvijas sabiedrību un ārvalstu pārstāvjus par Latviešu leģiona dibināšanu, būtību un nozīmi;
  Veicināt Latviešu leģiona karavīru piemiņu un sabiedrības cieņpilnas attieksmes veidošanu Latvijā un ārpus tās;
  Veidot sadarbību ar latviešu leģionāru pārstāvju organizācijām Latvijā un ārpus tās.
  Biedrība "Baznīca-mūsu ciema dvēsele" "Dzirnavnieki", Lācupi, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328 Saglabāt nākamībai garīgās dzīves attīstību un norisi;
  Sekmēt katoļticības nezūdamību;
  Stiprināt garīgās vērtības ģimenēs un apkārtējā sabiedrībā;
  Veicināt un polularizēt vēsturisko mantojumu vides sakopšanu un saglabāšanu;
  Veicināt iedzīvotāju iekļaušanos reliģiskajos procesos;
  Veicināt garīgās izglītošanās iespējas;
  Saglabāt nākamībai garīgās dzīves attīstību un norisi.
  Līvānu novada lauksaimnieku apvienība Varoņu iela 1A, Rudzāti, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328 Labvēlīgas vides radīšana lauksaimnieku attīstībai Līvānu novadā;
  Pārstāvēt lauksaimnieku intereses Līvānu novada domē un augstākstāvošās valsts institūcijās;
  Veicināt biedru aktīvu piedalīšanos lauksaimnieku forumos.
  Sociāli politiska novada attīstības biedrība "LĪVĀNI" Mazā Stirnu iela 6, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Apvienot kopīgai rīcībai Līvānu novada sabiedrības pārstāvjus, kuriem ir svarīga Līvānu novada attīstības ideja;
  Veicināt pilsoniskas sabiedrības veidošanos un piedalīties sociālajos un politiskajos procesos valstī un Līvānu novadā;
  Veicināt sabiedrībai nozīmīgas infrastruktūras izveidi un attīstību Līvānu novadā, piesaistot ziedojumus un finansējumu valsts programmu, Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu ietvaros.
  Veicināt kultūras, sporta, bērnu, jauniešu, senioru un citu iedzīvotāju grupu vajadzībām un interesēm atbilstošas materiālās bāzes izveidi un attīstību, kā arī sabiedrisko, izglītojošo un labdarības pasākumu organizēšanu, veicinot lietderīgu un saturīgu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu un sociālās atstumtības mazināšanu.
  Biedrības darbības mērķu sasniegšanai un kapacitātes stiprināšanai, piesaistīt ziedojumus un finansējumu valsts programmu, Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu ietvaros.
  Popularizēt Līvānu novadu, veidot Līvānu novada pozitīvu atpazīstamību.
  Biedrība „ANCIS" "Jaunsilavas", Jaunsilavas, Turku pag., Līvānu nov., LV-5316 Veicināt vietējo iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos;
  Konsolidēt dažādas iedzīvotāju grupas;
  Sekmēt moderno saziņas līdzekļu pieejamību plašākiem sabiedrības slāņiem
  Nodibinājums "Labdarības un finansējuma atbalsta fonds" Zaļā iela 4 - 16, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Atbalstīt un veicināt uzņēmējsarbības reģionālo attīstību;
  Konsultēt ieinteresētās personas Eiropas savienības struktūrfondu projektu izstrādāšanā;
  Atbalstīt organizācijas un iestādes, kas saistītas ar bērnu aizsardzību;
  Veicināt un attīstīt sporta aktivitātes;
  Sadarbība ar ziedotājiem un sponsoriem līdzekļu piesaistīšanā fonda mērķu sasniegšanai;
  Atbalstīt un veicināt izglītības, kultūras un tūrisma reģionālo attīstību.
  Biedrība "DZĪVES CEĻŠ” "Mežvidi", Mežancāni, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327 Veicināt sabiedrības sociālo integrāciju, savstarpējo palīdzību, atbildību un līdzdalību. Pilnveidot sociālās aprūpes iespējas nodrošinājumu, dažādību un pieejamību- veidojot, attīstot un sniedzot bezatlīdzības palīdzības sociālās aprūpes pakalpojumus.Materiāli un morāli atbalstīt sociālā riska pakļautās personas- vecus ļaudis, invalīdus un bāreņus, maznodrošinātos, daudzbērnu ģimenes dažādu labdarības akciju veidā. Veicināt lietderīgu un produktīvu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu organizējot atpūtas nometnes un sporta pasākumus ekskursijas. Piesaistīt ziedotājus, rīkot nometnes, startēt projektos, konkursos un citās publiskās norisēs, lai veicinātu Biedrības attīstību. Piesaistīt finanšu līdzekļus no dažādiem avotiem Biedrības mērķu sasniegšanai. Attīstīt starptautisko sadarbību( sociālās, aprūpes, veselības u.c. jomās). Sadarboties ar biedrībām nodibinājumiem Latvijā un ārvalstīs veidojot kopīgus projektus.
  Biedrība "Latgolys bitinīks" "Lielie Būmaņi", Būmaņi, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328 Vienot dravniekus sabiedriskā organizācijā;kopīgi strādāt pie biškopja informēšanas, bišu slimības apkarošanas un profilakses, bišu skaita pavairošana, dravas apsaimniekošanas efektivitātes paaugstināšanas u.c. ar biškopību saistītām lietām
  Biedrība "JE Motorsports" Dzelzceļa iela 27, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Atbalstīt autosporta attīstību, turpināt autosporta tradīcijas Latvijā tajā skaitā jauniešu un bērnu plašāka iesaistīšana autosportā veicinot jauniešu interesi par automašīnu būvi, autosporta sacensībām, tā nodrošinot jauniešu brīvā laika lietderīgu pavadīšanu;
  Sponsoru, reklāmdeveju, sadarbības partneru piesaistīšana autosportistu atbalstīšanai;
  tālāk attīstītu autosportu, kā līdzekli autovadīšanas iemaņu pilnveidošanai sarežģītos ceļa apstākļos un ceļa satiksmes drošībai;
  Autosportistu kustība kā veselīga dzīvesveida, cilvēka fizisko un garīgo spēju atjaunošana un paaugstināšanas veicinātājas attīstība;
  Veicinātu iespējas biedrības biedriem paaugstināt savu kvalifikaciju piedaloties autosporta sacensībās un pasākumos;
  Nodrošināt autokluba biedru vienotību un aizsargātu to sportiskās un morālās intereses;
  attīstītu sakarus ar citiem autoklubiem,kuri ir ieinteresēti sekmēt autosporta un autotūrisma attīstību;
  brīvā laika organizēšana un iedzīvotāju sociālās kultūras attīstība;
  Finanšu līdzekļu piesaistīšana, mērķprogrammu realizācija;
  izglītojošo un apmācības pasākumu organizēšana;
  Veicināt iedzīvotāju iekļaušanos sabiedriskajos procesos, tajā skaitā arī cilvēku ar īpašām vajadzībām, sadarbojoties ar citām organizācijām un institūcijām.
  Garāžu īpašnieku biedrība "Grīva-2016" Grīvas iela 1A, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
  Garāžu īpašnieku biedrība "Grīva-2016" ir nodibināta uz garāžu kooperatīva "Grīvas" (dibināts 1989.gada 18.jūlijā ar Līvānu pilsētas TDP izpildkomitejas lēmumu Nr.35) bāzes, kas atrodas Grīvas ielā 1a, Līvānos, Līvānu novadā un ir tā visu tiesību un saistību pārņēmēja. Biedrības mērķis ir veikt garāžu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, nodrošināšanu ar garāžu lietošanu nepieciešamo ceļu un komunikāciju izbūvi un uzturēšanu, citu ar garāžu ekspluatāciju saistīto saimniecisko un sabiedrisko vajadzību apmierināšanu un garāžu būvniecību saskaņā ar Biedrības biedru pieņemtajiem likumīgajiem lēmumiem.
  Nodot ekspluatācijā būves (ar kadastra apzīmējumu 76110032243002; 76110032243003; 76110032243004), kas atrodas Grīvas ielā, Līvānos, Līvānu novadā un ierakstīt zemesgrāmatā uz Biedrības vārda.
  Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgt zemes nomas līgumu.
  Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atsavināt zemesgabalu ar kadastra Nr. 76110032243 garāžu ēku uzturēšanai un apsaimniekošanai.
  Makšķernieku biedrība "Stagars" Saules iela 12 - 14, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Piedalīties zivju resursu atražošanas un aizsardzības pasākumos un to nodrošināšanā.
  Biotopu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un izpēte.
  Sabiedrības izglītošana minētajos jautājumos. Īpašu vērību pievēršot bērnu un jauniešu vides izglītošanai un audzināšanai.
  Zivju resursu izpētes un aizsardzības īstenošana Līvānu novada teritorijā esošajās ūdenstilpnēs.
  Videi draudzīga tūrisma, aktīvas atpūtas, zivsaimniecības un dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas atbalsts un veicināšana.
  Vietējo un ārvalstu naudas līdzekļu piesaiste minēto pasākumu īstenošanai un atbilstošu projektu finansēšanai.
  Jauno makšķernieku pulciņa darbības organizēšana Līvānu novadā.
  Makšķerēšanas pasākumu organizēšana.
  Kopā ar novada pašvaldības izpildinstitūcijām pasākumu plāna izstrādāšana novada teritorijā esošo ūdenstilpju apsaimniekošanā un apkārtējās vides labiekārtošanā. Aktīva piedalīšanās izstrādātā plāna realizēšanā dzīvē.
  Citu ar dabas aizsardzības, zivju resursu pavairošanas, sporta un tūrisma pasākumu un cita veida pilsoniskās sabiedrības attīstīšana.
  Biedrība "riktīgi NAISS" Zaļā iela 10 - 28, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Veicināt un popularizēt formālās un neformālās izglītības, mūžizglītības un pašizaugsmes iespējas sabiedriskajā dzīvē, dažādām vecuma grupām;
  Veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdarbību sociālās vides ietekmēšanā, lēmumu pieņemšanā un sabiedriskās dzīves uzlabošanā;
  Attīstīt sadarbību Latvijā un pasaulē ar līdzīgām organizācijām, veikt pieredzes apmaiņu;
  Attīstīt un popularizēt tūrisma infrastruktūru, saturīgas brīvā laika aktivitātes un veselīga dzīvesveida veicināšanu;
  Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai.
  Biedrība "Remese" "Juri", Turki, Turku pag., Līvānu nov., LV-5312
  Veicināt sabiedrības izpratni un līdzdalību Latvijas kultūras attīstībā un kultūrvēsturisko vērtību un tradīciju saglabāšanu;
  Veicināt seno arodu prasmju un zināšanu popularizēšanu, nodošanu un apgūšanu vietējās kopienās;
  Sadarboties ar dažādu vecuma paaudžu cilvēkiem un organizācijām;
  Popularizēt dažādu vecuma paaudžu interešu izglītības iespējas un veicināt to pieejamību.
  Biedrība "Skrituls" "Kalmes", Vuceni, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5316 Kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšana un popularizēšana Līvānu novadā un ar to saistītu pasākumu organizēšana, projektu izstrādāšana un īstenošana;
  Latviešu tautas dejas, tautas mūzikas un tautas tērpa kultūras tradīcijas kopšana un pilnveidošana;
  Dejotāju kolektīvu sadarbības veicināšana reģionālā, valstiskā un starptautiskā mērogā;
  Līvānu novada deju kolektīvu interešu pārstāvniecība un dialoga veidošana ar valsts un pašvaldību iestādēm, Latvijas un starptautiskajām organizācijām;
  Labdarības un sabiedrībai nozīmīgu pasākumu un projektu organizēšana un realizācija.
  Investoru un mazākuma akcionāru biedrība Sporta iela 3B - 16, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
  Apvienot investorus, kuri ir vai vēlas būt par Latvijas uzņēmumu mazākuma daļu akciju īpašniekiem vai to pārstāvjiem,
  Veicināt investīciju attīstību Latvijas publiski tirgotos uzņēmumos. Veicināt sabiedrības pamatotu uzticību Latvijas akciju tirgum un tajā pārstāvētiem uzņēmumiem,
  Radīt mazākuma akcionāriem iespēju apspriest Latvijas normatīvos aktus, praksi un tradīcijas akciju sabiedrību pārvaldībā Latvijā, it īpaši uz mazākuma akcionāru pārstāvniecību un tiesībām,
  Apspriest akciju sabiedrību mazākuma daļu īpašnieku problēmas un tiesības Latvijā,
  Organizēt akciju mazākuma daļu īpašniekus, lai tie varētu labāk apzināties un aizstāvēt savas tiesības uzņēmumu pārvaldībā, akcionāru sapulcēs un citās vietās,
  Veicināt mazākuma akcionāru izglītību investīciju un akcionāru tiesību jautājumos,
  Strādāt pie Latvijas likumu un citu normatīvo aktu pilnveidošanas attiecībā uz mazākuma akcionāru tiesībām un uzņēmumu pārvaldību, iesniegt priekšlikumus valdībā, Saeimā un citās institūcijās, piedalīties to apspriešanā,
  veicināt mazākuma akcionāru organizēšanos, lai tie varētu sekmīgi īstenot akciju īpašnieku tiesības piedalīties dalībnieku sapulcēs, izvirzīt pārstāvjus amatiem uzņēmumos, iesniegt akcionāru priekšlikumus akcionāru sapulcēs un veikt citas darbības īstenojot savas tiesības.
  Bierība "BŪSIM STIPRI" Zaļā iela 27 - 2, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Organizēt Līvānu novada bērniem un jauniešiem atbilstīgas sporta aktivitātes, kas nodrošina profesionālās ievirzes, sporta izglītības programmā noteikto mērķu - veselas, fiziski un garīgi attīstītas personības veidošanu, sasniegšanai.
  Popularizēt aktīvu, veselīgu un sportisku dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū.
  Nodrošināt bērnu un jauniešu sporta iemaņu un meistarības pilnveidošanu dažādos sporta veidos; treniņu, sacensību, sporta nometņu un visu citu sporta aktivitāšu organizēšanu.
  Sadarboties ar biedrības sporta aktivitātēs iesaistīto bērnu un jauniešu vecākiem, apzinot nepieciešamības un vajadzības saistībā gan ar materiālās dabas vajadzību (atbilstīga sporta tērpa, apavu, inventāra iegādes un tamlīdzīgas izmaksas) un vecāku izglītošanu saistībā ar bērnu un jauniešu sportošanu.
  Organizēt un piedalīties dažāda mēroga vietējās, republikāniskajās un arī starptautiskās sacensībās.
  Nodrošināt sadarbību un pieredzes apmaiņu sporta jomā ar līdzīgām biedrībām, sporta skolām un uzņēmumiem, kas organizē un veicina dažādas sporta aktivitātes.
  Piesaistīt ziedojumus no uzņēmumiem, biedrībām un nodibinājumiem uzstādīto mērķu sasniegšanai.
  Iesaistīties projektos, grantos un visa cita veida finanšu instrumentos, kas veicina bērnu un jauniešu sporta attīstību, kā arī sniedz iespējas atbalstīt sportojošos bērnus un jauniešus sporta inventāra un aprīkojuma iegādē.
  Dzīvnieku aizsardzības biedrība "Ingato" Rīgas iela 10A - 35, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Tolerantas un labvēlīgas attieksmes veidošana sabiedrībai pret dzīvniekiem neatkarīgi no to sugas, vecuma un veselības stāvokļa.
  Apzinoties dzīvnieku kā nozīmīgu vides sastāvdaļu, veicināt visas vides sakārtošanu, veidojot labvēlīgus dzīves apstākļus gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem.
  Palīdzēt pamestiem bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem un no vardarbības cietušiem dzīvniekiem, sniedzot tiem nepieciešamo palīdzību - uzturēšanu, veterināro aprūpi, pagaidu vai patstāvīgo māju meklēšanu.
  Iesaistīties dzīvnieku labturības normu izstrādes un pilnveidošanās procesos, praktiski iesaistīties šo normu īstenošanā.
  Biedrība "Galerija" Domes iela 3, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Biedrības mērķis ir apvienot atbildīgus un mērķtiecīgus cilvēkus, lai brīvprātīgi uz līdzīgu interešu pamata darbotos mākslas, kultūras un mūžizglītības norišu veicināšanā un popularizēšanā:
  Meklēt sadarbības iespējas ar līdzīgām (Latvijas un ārvalstu) organizācijām un popularizēt pieredzi, piedaloties vietēja mēroga un starptautiskās konferencēs, semināros, izstrādājot un realizējot sadarbības projektus;
  Veicināt informācijas un pieredzes apmaiņu biedru starpā par projektu plānošanu, vadību un finansējuma piesaisti;
  Veidot sadarbību un aizstāvēt biedru intereses valsts, pašvaldību institūcijās un citās organizācijās;
  Veicināt kultūras un mākslas nepārtrauktības procesu un komunikāciju ar sabiedrību;
  Veidot un realizēt neformālās izglītības un mūžizglītības aktivitātes;
  Rosināt komunikāciju starp kultūras nozaru profesionāļiem, studentiem un citiem interesentiem;
  Organizēt plenērus, seminārus, konferences un līdzīgus pasākumus kultūras nozaru profesionāļiem, studentiem un citiem interesentiem;
  Veicināt Latvijas laikmetīgās mākslas un kultūras izpausmes Latvijā un ārpus tās, rosināt reģionālo un pārrobežu sadarbību kultūras un mākslas jomā;
  Veicināt paaudžu sadarbību kultūras un mākslas jomā.
  Biedrība "KRASTS 15" Baznīcas iela 15A, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Biedrības mērķis ir tās biedru garāžu lietošanai nepieciešamās teritorijas apsaimniekošana un aprīkošana ar nepieciešamajām komunikācijām, ceļu un teritorijas labiekārtošana, kā arī apmierināt citas ar garāžu ekspluatāciju saistītas saimnieciskās un sadzīves vajadzības.
  Biedrība "Draudzība M11A" Zaļā iela 12 - 2, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Biedrības mērķis ir veikt garāžu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, nodrošināšanu ar garāžu lietošanai nepieciešamo ceļu un komunikāciju izbūvi un uzturēšanu kā arī citu ar garāžu ekspluatāciju saistīto saimniecisko vajadzību apmierināšanu un garāžu būvniecību saskaņā ar Biedrības biedru piemētajiem likumīgajiem lēmumiem.
  Nodot ekspluatācijā būves (ar kadastra apzīmējumu 76110030509001), kas atrodas Meža ielā 11A, Līvānos, Līvānu novadā un ierakstīt zemesgrāmatā uz Biedrības vārda.
  Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgt zemes nomas līgumu.
  -Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atsavināt zemesgabalus ar kadastra Nr.76110030509001 garāžu ēku uzturēšanai un apsaimniekošanai.
  Garāžu īpašnieku biedrība "Pie Gaisa tilta" Rīgas iela 41 - 16, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Garāžu īpašnieku biedrība " Pie Gaisa tilta" (turpmāk tekstā - Biedrība) nodibināta uz garāžu kooperatīva Nr.4 bāzes, kas atrodas Daugavas ielā Nr.4, 4a, 6a un Jersikas ielā Nr.9, Līvānos, Līvānu novadā un ir to visu tiesību un saistību pārņēmēja. Biedrības mērķis ir veikt garāžu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, nodrošināšanu ar garāžu lietošanai nepieciešamo ceļu un komunikāciju izbūvi un uzturēšanu, citu ar garāžu ekspluatāciju saistīto saimniecisko un sabiedrisko vajadzību apmierināšanu un garāžu būvniecību saskaņā ar Biedrības biedru pieņemtajiem likumīgajiem lēmumiem.
  Nodot ekspluatācijā būves (ar kadastra apzīmējumu 76110032107001; 76110032016001), kas atrodas Daugavas ielā Nr.4, 4a, 6a un Jersikas ielā Nr.9 Līvānos, Līvānu novadā un ierakstīt zemesgrāmatā uz Biedrības vārda.
  Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgt zemes nomas līgumu.
  Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atsavināt zemesgabalus ar kadastra Nr. 76110032016 , 76110032107 un 76110032106 garāžu ēku uzturēšanai un apsaimniekošanai.
  Biedrība "Līvānu ielas garāžas" Līvānu iela 16, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Iznomāt no Valsts akciju sabiedrības "Valsts Nekustamie īpašumi" (turpmāk VNĪ) garāžu boksus, kas atrodas uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 7611 005 0507 001 un 7611 005 0507 002 Lauku ielā 10a un 7611 005 0719 001 Līvānu ielā 16, ar pirmpirkuma tiesībām.
  Garāžu saimniecības pārvaldīšana un apsaimniekošana.
  Nodrošināt biedrības locekļus ar automašīnu garāžu lietošanai nepieciešamo ceļu uzturēšanu.
  Apmierināt citas ar garāžu ekspluatāciju saistītās saimnieciskās dzīves vajadzības.
  Biedrība "Mūsu skolai" "Skola", Lūzenieki, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-53 Atbalstīt Rudzātu speciālās internātpamatskolas mācību un audzināšanas procesa kvalitatīvu norisi;
  Sniegt atbalstu invalīdiem un bērniem ar īpašām vajadzībām;
  Veicināt ģimeņu ar bērniem tiesību aizsardzību, vecāku un pedagogu sadarbību;
  Veicināt mūžizglītību un citas ar neformālo izglītību saistītās programmas:
  pašizglītošanos, mūžizglītību, pieaugušo mūzizglītību (kursi vecākiem);
  Popularizēt veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā, organizējot lekcijas un praktiskās nodarbības;
  Organiozēt sociālās rehabilitācijas pasākumus, sekmējot invalīdu un bērnu ar īpašām vajadzībām sociālo un funkcionālo prasmju pilnveidošanu, viņu integrāciju sabiedrībā;
  Veicināt bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, organizējot atpūtas nometnes , kultūras pasākumus un radošās nodarbības;
  Organizēt interesantu brīvā laika pavadīšanu skolas bibliotēkā, popularizējot grāmatu lasīšanu, izmantojot interneta resursus informācijas iegūšanai;
  Izveidot invalīdiem un bērniem ar īpašām vajadzībām atbilstošus spēļu laukumus;
  Palīdzēt gan skolai, gan vecākiem iegādāties spēļu inventāru;
  Organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus, veicināt sadarbību ar citām organizācijām un iestādēm biedrības mērķu sasniegšanai;
  Piedalīties projektos, kuri sekmē biedrības mērķu sasniegšanu.
  Biedrība "ASK Līvāni" Rīgas iela 158 - 21, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Bēdrības mērķis ir autosporta kā aktīvā sporta veida popularizēšana in attīstīšana Līvānu novadā un citos Latvijas novados.
  Biedrība "AidUkraine" Rīgas iela 12B - 35, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Veicināt sadarbību starp Latvijas un Ukrainas nevalstiskajām organizācijām, ar mērķi stiprināt eirointegrācijas procesus un eiroatlantisko saišu nozīmīgumu abu valstu sabiedrībās;
  Veidot sadarbības projektus Ukrainas pilsoņu informēšanai par Eiropas Savienības iekšpolitiku un ārpolitiku, uzņēmējdarbību, sociālo vidi un dabas aizsardzību (semināri, konferences, diskusiju klubi);
  Atbalstīt Ukrainas teritoriālo vienotību un neatkarību pamatojoties uz Latvijas valsti saistošiem starptautiskajiem līgumiem un ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes Lēmumu 2014/145/KĀDP (2014.gada 17.marts);
  Novērst Krievijas Federācijas un tās prezidenta V.Putina militārisma un melu propagandas sekas Eiropas Savienības dalībvalstu informatīvajā telpā;
  Labdarības projektu īstenošana Ukrainas pilsoņu atbalstam (medicīnas iekārtu, zāļu, apģērbu, ārstniecības un rehabilitācijas izdevumu segšana).
  Biedrība "Volejbola klubs Līvāni" Jaunsilavas iela 7 - 5, Jaunsilavas, Turku pag., Līvānu nov., LV-5316 Popularizēt volejbolu dažādām vecuma grupām un dažāda veida komandām.
  Popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu.
  Veidot sadarbību ar volejbola federāciju.
  Aizstāvēt un pārstāvēt savu biedru kopīgās intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskajās institūcijās Latvijā un ārvalstī.
  Attīstīt volejbola kustību Latgalē.
  Rīkot volejbola turnīrus.
  Popularizēt volejbolu kā aktīvu brīvā laika pavadīšanas veidu.
  Rast iespēju uzlabot esošo volejbola infrastruktūru Līvānu novadā.
  Sniegt prakses un pieredzes attīstības iespējas jaunajiem volejbola tiesnešiem.
  Dibināt kontaktus ar Latvijas volejbola biedrībām un asociācijām.
  Piesaistīt jaunus interesentus volejbola nozarei.
  Sagatavot un realizēt projektus, kļūt par partneriem citu organizāciju realizētos projektos - volejbola popularizēšanai Latvijā.
  Biedrība "Deju studija 27" Daugavas iela 22, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Mūsdienu deju jomas un fiziski aktīva dzīvesveida popularizēšana un attīstīšana;
  Bērnu un skolēnu sporta pasākumu, festivālu, nometņu organizēšana;
  Rosināt brīvā laika lietderīgas pavadīšanas problēmu, attīstīt iztēli un radošo domāšanu.
  Biedrība "latgale.academy" Uzvaras iela 12B, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Aktīvas pilsoniskās sabiedrības veidošana, sociālās atstumtības un nabadzības riska mazināšana;
  Veselīga dzīvesveida popularizēšana un īstenošana sabiedrībā;
  Vides aizsardzība, vēsturisko objektu apzināšana un kopšana, pasākumu izstrāde un īstenošana to saglabāšanai, publicitātes veicināšana, baznīcu un kapsētu saglabāšanai nepieciešamo līdzekļu piesaiste, projektu piesaiste un īstenošana un citi pasākumi;
  Nevalstiskā un publiskā sektora sadarbības veicināšana dažādās mērķa grupās, radot veinlīdzīgas attīstību iespējas visām iedzīvotāju grupām lauku un pilsētu teritorijās, informatīvu un izglītojošu pasākumu organizēšana, telpu aprīkojumu iegāde un citu pasākumu veikšana, kā rezultātā tiktu apgūtas jaunas prasmes un zināšanas, kas arī paaugstinātu cilvēku konkurētspēju darba tirgū;
  Veicināt priekšnosacījumus un sadarbību ar vietējām iniciatīvas grupām, pašvaldībām, sabiedriskajām, reliģiskajām, saimnieciskajām organizācijām un uzņēmējiem, kā arī privātpersonām Latvijā un ārzemēs, piesaistot sponsoru un labvēļu ziedojumus biedrības mērķu sasniegšanai, realizēt lauku telpas saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, kā arī sekmēt lauku dzīves telpas kvalitātes uzlabošanos ilgtermiņā, izstrādājot un īstenojot dažādus projektus, vienlaicīgi veicinot arī nodarbinātības attīstību lauku un pilsētas teritorijā;
  6. Sociālekonomiskās attīstības veicināšana, dabas, tautas tradīciju, vērtību popularizēšana, kultūras mantojuma ilgspējīga saglabāšana, tūrisma attīstības un pasākumu veicināšana, kultūras dzīves un sporta pasākumu īstenošana valsts un pārrobežu sadarbībā;
  Veicnāt garīgās kultūrvides uzturēšanu, attīstīt procesus, kas vērsti uz garīgās kultūrvides saglabāšanu, piesaistot ziedojumus un dāvinājumus, iesaistīt iedzīvotājus šo kultūrprocesu apritē un apmaiņā starp novadiem un starpvalstu sadarbībā;
  Visu citu, biedrībām atļauto valsts likumdošanā, darbību un pasākumu īstenošana.
  Biedrība "STARP CITIEM" Parka iela 8, Rožupe, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327 Veicināt pozitīvas sociālās izmaiņas Latvijas sabiedrībā, iesaistīt sabiedrību aktuālu problēmu risināšanā;
  veicināt pensionāru integrāciju sabiedrībā, iesaistot pensionārus dažādās sabiedriskajās aktivitātēs;
  veicināt pensionāru prasmju, zināšanu un kompetenču attīstību sabiedrībai nozīmīgu procesu īstenošanā;
  veicināt vietējo speciālistu, atbalstītāju un sadarbības partneru piesaisti, emocionāla, materiāla un sociāla atbalsta sniegšanai.
  Biedrība "JAUDA MUSIC" Meža iela 19A, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Stiprināt un popularizēt Latvijā radīto mūziku;
  Veicināt jauniešu iesaisti prasmju un zināšanu bāzes veidošanā, mūzikas radīšanā, producēšanā, izdošanā un multimediju projektu īstenošanā;
  Sekmēt Latvijā radītās mūzikas pārstāvniecību Latvijas un ārvalstu klubos, medijos, izstādēs un sociālo tīklu platformās;
  Tehniskās un materiālās bāzes izveidošana un attīstīšana.
  Biedrība "Marija L"

  Preiļu iela 3, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

  E-pasts: elivira74@inbox.lv

  Organizēt pasākumus maznodrošināto cilvēku apgādāšanai ar pirmās nepieciešamības lietām (mantām, apģērbiem un tml); palīdzēt bērniem no maznodrošinātām daudzbērnu, nepilnām ģimenēm, sociālajos un medicīniskās aprūpes jautājumos; organizēt palīdzības pasākumus pensionāriem, cilvēkiem ar fiziskiem traucējumiem.
  Biedrība "Madaliņa" Daugavas iela 10, Jersika, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315

  Saglabāt, atbalstīt un rūpēties par Romas katoļu sv. Magdalēnas (Madaliņas) baznīcu;
  rūpēties par kristīgo, kultūras un ainavisko vērtību saglabāšanu un popularizēšanu, veicināt Jersikas pagasta un Gospori apdzīvotās vietas iedzīvotāju kopienas ilgtspējīgu attīstību;
  sniegt ieguldījumu Līvānu novada, Jersikas pagasta un citu Latvijas novadu iedzīvotāju garīgo vērtību stiprināšanai;
  informēt sabiedrību par kristietību un kristiešiem, īpaši skaidrojot sv.Magdalēnas (Madaliņas) Romas katoļu baznīcas nozīmi Latvijas vēsturē, Romas katoļu Baznīcas vēsturē un kultūrā;
  informēt sabiedrību par Jersikas pagastu, tā vēsturi un attīstību;
  rūpēties par cilvēka garīgā potenciāla atjaunošanu, garīguma veicināšanu izmantojot kristīgos resursus;
  veicināt garīguma un kultūras attīstību Jersikas pagastā.

  Biedrība "Savējie pluss" Jaunsilavas iela 9 - 9, Jaunsilavas, Turku pag., Līvānu nov., LV-5316 Rūpēties par Turku pagasta kristīgo, kultūras un ainavisko vērtību saglabāšanu un popularizēšanu
  Līvānu Mākslinieku Biedrība Līču iela 49, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Rosināt izglītības, kultūras attīstību sabiedrībā;
  Apvienot savā biedrībā Līvānu māksliniekus un kopīgās jomas pārstāvjus;
  Veicināt un realizēt mūžizglītību un informētību kultūras jomā;
  Veicināt iedzīvotāju labklājību.
  Biedrība "Rožkalnu partnerība" Rīgas iela 10A - 31, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Aktīvās atpūtas veicināšana un popularizēšana Vārkavas novadā;
  Lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Vārkavas novadā;
  Vārkavas novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana un sabiedriskās aktivitātes veicināšana;
  Jaunatnes iesaistīšana aktīvā atpūtā, kā alternatīva brīvā laika pavadīšanas iespēja;
  Makšķerēšanas sporta pilnveidošana un popularizēšana;
  Cita sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz sabiedrības kultūras un izglītības veicināšanu.
  Biedrība "Termoss" Rīgas iela 128 - 37, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
  nodrošināt Līvānu novada jauniešiem aktuālas informācijas pieejamību;
  veicināt vienlīdzīgu iespēju pieejamību Līvānu novada jauniešiem;
  veicināt jauniešu viedokļa izteikšanu par viņiem aktuālām tēmām.
  Līvānu Inovatīvās Izglītības Skola Rīgas iela 45 - 34, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Mūsdienīgu izglītojošo pasākumu plānošana un īstenošana visos vecumposmos;Izglītības atbalsta materiālu izstrāde;Inovatīvas pieredzes apmaiņas organizēšana un nodrošināšana starp izglītības iestādēm
  Biedrība "Rāmzeme" "Caunu mājas", Caunes, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328 Veselīga un dabiska dzīvesveida popularizēšana, sabiedrības fiziskās un garīgās veselības veicināšana;
  Lauksaimniecības kultūraugu audzēšana un lauksaimniecības produktu ražošana, dabas aizsardzība, savvaļas augu aizsardzība;
  Permakultūras jeb dabai un cilvēkam draudzīgu saimniekošanas principu un paņēmienu izplatības veicināšana Latvijā, tādējādi sekmējot Latvijas ilgtspējīgu attīstību;
  Psiholoģiski veselīga dzīvesveida popularizēšana;
  Ekonomiskās un sabiedriskās aktivitātes veicināšana Latgales reģionā;
  Labdarība;
  Harmoniskas ģimenes kopšana un popularizēšana;
  Izglītības iespēju paplašināšana dažādām sabiedrības grupām.
  Biedrība "Latgales tematiskie ciemi" "Mazie Upenāji", Kaži, Sutru pag., Līvānu nov., LV-5334 Sekmēt un veicināt Latgales reģiona kultūras un izglītības attīstību, it īpaši, veicinot Latgales tematisko ciemu kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs
  Biedrība "Diamond Fitness" Rūpniecības iela 1 - 4, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Veicināt iedzīvotāju iesaistīšanu sporta nodarbībās;
  Radīt iespēju ikvienam cilvēkam atbilstoši spējām nodarboties ar sportu.
  Veicināt un attīstīt fitnesa popularitāti un atpazīstamību sabiedrībā.
  Attīstīt fitnesa sporta veidu Līvānos.