Uzņēmējdarbība Līvānu novadā

Līvāni jau vēsturiski ir bijusi industriāla pilsēta, līdz ar to uzņēmējdarbības tradīcijas tajā saglabājušās jau kopš seniem laikiem. Daudzi no Līvānu novada uzņēmumiem darbojas pilsētas un novada industriālajās zonās, kuru kopējā platība  sastāda ~120 ha.

Pašreiz domājot par  uzņēmējdarbības veicināšanu un attīstību Līvānu novada dome ir uzsākusi ieguldījumus industriālo zonu sakārtošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai gan pilsētā, gan lauku teritorijās. Piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, dome līdz šim ir veikusi un turpina veikt industriālo zonu un tām pieguļošo teritoriju, t.sk. pievedceļu sakārtošanu.

Realizējot  projektus „Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”, “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”, Līvānu industriālās zonas teritorijā tiks:

  • nodrošināts ielas apgaismojums;
  • izbūvēta lietus ūdens kanalizācija;
  • izbūvēts ūdensapgādes un kanalizācijas tīkls;
  • pārbūvēti vājstrāvas sakaru tīkli;
  • izbūvēts gājēju/veloceliņš;
  • ieklāts asfalta segums ielās, kuras nodrošina piekļuvi Līvānu industriālās zonas teritorijai un nodrošina sasaisti ar Līvānu pilsētas centrālo daļu.

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem drošu un ērtu dzelzceļa šķērsojumu, ir izbūvēta dzelzceļa gājēju  pāreja (tilts virs sliežu ceļiem). Projekta “Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” realizācijas rezultātā ir pārbūvēta Dzirnavu iela un notiek Kaiju ielas atjaunošana.

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību lauku teritorijās, Līvānu novada dome ir realizējusi un turpina realizēt Eiropas Lauksaimniecības Fonda Lauku Attīstībai (ELFLA) projektus, kuru rezultātā tiek sakārtota uzņēmējiem nepieciešamo ceļu infrastruktūra ārpus Līvānu pilsētas robežām.

Sakārtota transporta infrastruktūra ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ekonomiskās aktivitātes un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamības un darba vietu sasniedzamības nodrošināšanai, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai.


Latgales speciālā ekonomiskā zona

Kopš 2016.gada ir izveidota  Latgales speciālā ekonomiskā zona (LSEZ), kuras mērķis ir veicināt Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai. Līdz ar to  Līvānu novada uzņēmējiem līdz 2035. gada 31. decembrim ir iespēja pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglojumiem, proti, uzņēmuma ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm (plašāku informāciju skatīt https://lpr.gov.lv/lv).