Bezatkritumu pilsētas iniciatīva “Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem”

2020.gada maijā Līvānu pašvaldība pievienojušās bezatkritumu pilsētas iniciatīvai  “Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem”. Sadarbībā ar biedrību “Zaļā Brīvība” pašvaldība apņemas aktualizēt bezatkritumu dzīvesveidu un izglītot pilsētas iedzīvotājus un uzņēmējus, lai nākotnē ne vien uzlabotu apkārtējo vidi un samazinātu radīto atkritumu daudzumu, bet arī veicinātu ekoloģisko domāšanu gan sabiedrībā, gan pašvaldības institūcijās.

Pašvaldība šīs iniciatīvas ietvaros apņēmušās samazināt resursu patēriņu, atkārtoti izmantot dažādus produktus un izejvielas, kā arī šķirot pārstrādei noderīgos izejmateriālus vai lietot tos citos veidos. Iniciatīvas ietvaros ir paredzēta sadarbība starp pašvaldību, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, kā arī citām institūcijām un iedzīvotāju iniciatīvām.

Iniciatīva “Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem” tika uzsākta, lai veicinātu bezatkrituma dzīvesveidu Latvijā, izglītojot par to sabiedrību un iesaistot pārmaiņu procesā arī pašvaldības. Pirmo bezatkritumu pilotprojektu aizsāka Cēsu pašvaldība. 2020. gadā iniciatīvai pievienojās Līvāni un Salaspils.

Iniciatīvas “Tīri.Labi.” aktivitātēm var sekot līdzi facebook.com/TiriLabi. Bezatkritumu pilsētas projektu Latvijā īsteno biedrība “Zaļā Brīvība”, pateicoties ​The Coca-Cola Foundation​ finansiālam atbalstam.

 

Iniciatīvas “Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem” projektu konkurss Līvānu pilsētas un novada iedzīvotājiem “Līvāni Tīri.Labi.” (2022)

Konkursa rīkotājs ir iniciatīva “Tīri.Labi”, kuras mērķis ir informēt un izglītot pilsētas un novada iedzīvotājus, uzņēmējus, organizācijas par iespējām pārdomāti un jēgpilni izmantot pieejamos resursus, samazināt radīto atkritumu daudzumu un veicināt atkritumu šķirošanu pārstrādei, kā arī iepazīstināt dažādu aktivitāšu mērķauditorijas ar zaļajām alternatīvām un bezatkritumu dzīvesveida pieeju. Konkurss tiek rīkots sadarbībā ar Līvānu novada pašvaldību.

Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt Līvānu novada iedzīvotāju īstenotas iniciatīvas bezatkritumu principu ieviešanai, lai radītu paliekošas pārmaiņas novadā, kas vērstas uz: kopienu iniciatīvu iedzīvināšanu; uzlabojumiem infrastruktūrā; sabiedrības informēšanu un izglītošanu.

Konkursā var piedalīties fiziskas personas (tai skaitā fiziskas personas, kuras reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji) un Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas personas, tostarp arī valsts vai pašvaldību iestādes. Valsts vai pašvaldību iestādes un valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības var būt arī projekta partneri.

Attiecināmās projekta izmaksas ietver tehniskos, administratīvos un ārējo ekspertu  izdevumus un nepārsniedz 1000 eiro bruto, bet projekta īstenošanas laikā jāievēro, lai netiktu radīti jauni atkritumi.

Konkursa pieteikumi ar norādi “Līvāni Tīri.Labi.” iesniedzami līdz 2022. gada 5. maijam, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: tirilabi@zalabriviba.lv.

Konkursa nolikums un pieteikuma forma: