Pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzilnes” izsole

Līvānu novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam “Dzilnes”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7666 011 0079, kas sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 1,85 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 7666 011 0079.

Objekta nosacītā cena, kas ir arī izsoles sākumcena – 5075,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR.

Izsole notiks 2022.gada 9.februārī plks. 14.00 Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 77, Līvānos, sēžu zālē (1. stāvā).

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Domes lēmums un izsoles noteikumi:

Izsolē piedalās pretendenti, kas t.i. līdz 2022. gada 8. februārim piesakās uz Objekta izsoli un līdz 2022. gada 7. februārim (ieskaitot) iemaksā dalības maksu 20,00 euro (divdesmit euro, 00 centi) un nodrošinājumu 10% no Objekta sākumcenas, t.i. 500.00 euro (pieci simti euro, 00 centi) ieskaitot Līvānu novada pašvaldības kontā: SEB banka, UNLALV22, konta Nr. LV14UNLA0050018690074.

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads.

Papildu informāciju par objektu var iegūt Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261) vai Rožupes pagasta pārvaldē (tālrunis saziņai 26543575).

Ar izsolāmo objektu var iepazīties dabā iepriekš sazinoties ar Rožupes pagasta pārvaldes vadītāju Andri Neicenieku, tālr. 26543575.

Šobrīd nav