Līvānu novada pašvaldība rīko mutisko izsoli ar augšupejošu soli starp pirmpirkuma tiesīgām personām Līvānu novada pašvaldībai piederošajam zemes starpgabalam “Zaļās lapas”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7652 001 0031, kas sastāv no zemes vienības 0,1656 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0167. Izsoli organizē Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.

Objekta nosacītā cena, kas ir arī izsoles sākumcena - 2000,00 EUR, izsoles solis - 200,00 EUR.

Izsole notiks 2024.gada 14. maijā plkst.10.30 Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, sēžu zālē (1. stāvā).  

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, līdz 2024. gada 10. maija plkst.12.00.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2024. gada 10. maija plkst. 12.00 piesakās uz Objekta izsoli un līdz 2024. gada 10. maijam (ieskaitot) iemaksā dalības maksu 30,00 EUR ieskaitot Līvānu novada pašvaldības kontā: SEB banka, UNLALV22, konta Nr. LV14UNLA0050018690074.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes gabalu ir īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, ir reģistrētas zemesgrāmatā. Atsavināmajam zemes gabalam pieguļošās zemes vienības ar šādiem kadastra apzīmējumiem: 7652 001 0166, 7652 001 0169, 7652 001 0031, 7652 001 0254. Pieguļošo īpašumu īpašnieki mēneša laikā var iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Pašvaldībā saņemts starpgabalam piegulošās zemes īpašnieka iesniegums, kas reģistrēts 2024. gada 11. janvārī ar Nr. LNP/2.7.1/24/2, kurā izteikta vēlme iegādāties iesniedzēja zemes īpašumam piegulošo Starpgabalu.

Objekta nosolītājs augstāko nosolīto cenu samaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Papildu informāciju par objektu var iegūt Līvānu novada pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261, 65307262) vai Jersikas pagasta pārvaldē (tālrunis saziņai 65329542, 29550782).

Ar izsolāmo objektu var iepazīties dabā iepriekš sazinoties ar Jersikas pagasta pārvaldes vadītāju Anitu Lietaunieci (tālrunis saziņai 65329542, 29550782).

Pielikumā:

 

 

Līvānu novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Līvānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Sutru pamatskola”, kas atrodas Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā, kadastra numurs 7682 002 0086, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 3,1980 ha ar kadastra apzīmējumu 7682 002 0086, būvēm – skola (kadastra apzīmējums 7682 002 0086 001), dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 7682 002 0086 002), pagrabs (kadastra apzīmējums 7682 002 0086 003), noliktava (kadastra apzīmējums 7682 002 0086 008) un šķūņi (kadastra apzīmējums 7682 002 0086 009, 7682 002 0086 010).

Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) – 27 400,00 EUR, izsoles solis – 1000,00 EUR.

Izsole notiks 2024. gada 7. maijā pulksten 1030, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, sēžu zālē (1. stāvā). Izsoli organizē Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, līdz 2024. gada 29. aprīļa plkst.1200.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2024. gada 29. aprīļa plkst. 1200 piesakās uz Objekta izsoli un līdz 2024. gada 29. aprīlim (ieskaitot) iemaksā dalības maksu 100,00 EUR un nodrošinājumu 10% no Objekta sākumcenas, t.i. 2740,00 EUR, ieskaitot Līvānu novada pašvaldības kontā: SEB banka, UNLALV22, konta Nr. LV14UNLA0050018690074.

Objekta nosolītājs augstāko nosolīto cenu samaksā viena mēneša laikā pēc izsoles. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Papildu informāciju par Objektu var iegūt Līvānu novada pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261, 65307262) vai Sutru pagasta pārvaldē (tālrunis saziņai 65329150, 26360920).

Ar objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar Sutru pagasta pārvaldes vadītāju Paulīnu Zariņu, tālrunis saziņai 26360920.

Pielikumā:

 


Līvānu novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Līvānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, kadastra numurs 7652 002 0234, kas sastāv no zemes vienības 0,0787 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 002 0234. Uz atsavināmās zemes vienības atrodas pirmsreģistrētas apvidū esošas būves, ar kadastra apzīmējumu 7652 002 0233 002, daļa.

Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) – 1100,00 EUR, izsoles solis – 110,00 EUR.

Izsole notiks 2024. gada 30. aprīlī plkst. 10.00 Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, sēžu zālē (1. stāvā). Izsoli organizē Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, līdz 2024. gada 26. aprīļa plkst.12.00.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2024. gada 26. aprīļa plkst. 12.00 piesakās uz Objekta izsoli un līdz 2024. gada 26. aprīlim (ieskaitot) iemaksā dalības maksu 30,00 EUR  un nodrošinājumu 10% no Objekta sākumcenas, t.i. 110,00 EUR,  ieskaitot Līvānu novada pašvaldības kontā: SEB banka, UNLALV22, konta Nr. LV14UNLA0050018690074.

Objekta nosolītājs augstāko nosolīto cenu samaksā viena mēneša laikā pēc izsoles. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Papildu informāciju par Objektu var iegūt Līvānu novada pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261, 65307262) vai Jersikas pagasta pārvaldē (tālrunis saziņai 65329542, 29550782).

Ar objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar Jersikas pagasta pārvaldes vadītāju Anitu Lietaunieci, tālrunis saziņai 29550782.

Pielikumā:

 

 

Līvānu novada pašvaldība rīko mutisko izsoli ar augšupejošu soli starp pirmpirkuma tiesīgām personām Līvānu novada pašvaldībai piederošajam zemes starpgabalam “Upmaliņa”, Turku pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7686 003 0292, kas sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 0,7198 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 7686 003 0251. Izsoli organizē Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.

Objekta nosacītā cena, kas ir arī izsoles sākumcena - 1500,00 EUR, izsoles solis - 150,00 EUR.

Izsole notiks 2024.gada 16.aprīlī plkst.10.00 Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, sēžu zālē (1. stāvā).

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, līdz 2024. gada 11. aprīļa plkst.12.00.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2024. gada 11. aprīļa plkst. 12.00 piesakās uz Objekta izsoli un līdz 2024. gada 11. aprīlim (ieskaitot) iemaksā dalības maksu 30,00 EUR ieskaitot Līvānu novada pašvaldības kontā: SEB banka, UNLALV22, konta Nr. LV14UNLA0050018690074.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes gabalu ir īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, ir reģistrētas zemesgrāmatā. Atsavināmajam zemes gabalam pieguļošās zemes vienības ar šādiem kadastra apzīmējumiem: 7686 004 0037, 7686 003 0206; 7686 003 0216, 7686 003 0025, 7686 003 0248 Pieguļošo īpašumu īpašnieki mēneša laikā var iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Pašvaldībā saņemts starpgabalam piegulošās zemes īpašnieka iesniegums, kas reģistrēts 2024. gada 22. janvārī ar Nr. LNP/2.7.1/24/9, kurā izteikta vēlme iegādāties iesniedzēja zemes īpašumam piegulošo Starpgabalu.

Objekta nosolītājs augstāko nosolīto cenu samaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Papildu informāciju par objektu var iegūt Līvānu novada pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261, 65307262) vai Turku pagasta pārvaldē (tālrunis saziņai 65326251, 28619485).

Ar izsolāmo objektu var iepazīties dabā iepriekš sazinoties ar Turku pagasta pārvaldes vadītāju Kristīni Kirilovu (tālrunis saziņai 65326251, 28619485).

Pielikumā:

 

Līvānu novada pašvaldība rīko mutisko izsoli ar augšupejošu soli starp pirmpirkuma tiesīgām personām Līvānu novada pašvaldībai piederošajam zemes starpgabalam Turku pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7686 003 0251, kas sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 0,2708 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 7686 003 0253. Izsoli organizē Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.

Objekta nosacītā cena, kas ir arī izsoles sākumcena - 900,00 EUR, izsoles solis - 90,00 EUR.

Izsole notiks 2024.gada 16.aprīlī plkst.10.30 Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, sēžu zālē (1. stāvā).

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, līdz 2024. gada 11. aprīļa plkst.12.00.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2024. gada 11. aprīļa plkst. 12.00 piesakās uz Objekta izsoli un līdz 2024. gada 11. aprīlim (ieskaitot) iemaksā dalības maksu 30,00 EUR ieskaitot Līvānu novada pašvaldības kontā: SEB banka, UNLALV22, konta Nr. LV14UNLA0050018690074.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes gabalu ir īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, ir reģistrētas zemesgrāmatā. Atsavināmajam zemes gabalam pieguļošās zemes vienības ar šādiem kadastra apzīmējumiem: 7686 003 0185, 7686 003 0287; 7686 003 0187, 7686 003 0202. Pieguļošo īpašumu īpašnieki mēneša laikā var iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Pašvaldībā saņemts starpgabalam piegulošās zemes īpašnieka iesniegums, kas reģistrēts 2023. gada 26. maijā ar Nr. LNP/2.7.1/23/836, kurā izteikta vēlme iegādāties iesniedzēja zemes īpašumam piegulošo Starpgabalu.

Objekta nosolītājs augstāko nosolīto cenu samaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Papildu informāciju par objektu var iegūt Līvānu novada pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261, 65307262) vai Turku pagasta pārvaldē (tālrunis saziņai 65326251, 28619485).

Ar izsolāmo objektu var iepazīties dabā iepriekš sazinoties ar Turku pagasta pārvaldes vadītāju Kristīni Kirilovu (tālrunis saziņai 65326251, 28619485).

Pielikumā:

 

Līvānu novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Līvānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Vīnogas”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, kadastra numurs 7652 005 0273, kas sastāv no zemes vienības 0,0563 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0273.

Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) – 900,00 EUR, izsoles solis – 90,00 EUR.

Izsole notiks 2024. gada 26. martā plkst. 11.00, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, sēžu zālē (1. stāvā). Izsoli organizē Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, līdz 2024. gada 21. marta plkst.12.00.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2024. gada 21. marta plkst. 12.00 piesakās uz Objekta izsoli un līdz 2024. gada 21. martam (ieskaitot) iemaksā dalības maksu 30,00 EUR un nodrošinājumu 10% no Objekta sākumcenas, t.i. 90,00 EUR, ieskaitot Līvānu novada pašvaldības kontā: SEB banka, UNLALV22, konta Nr. LV14UNLA0050018690074.

Objekta nosolītājs augstāko nosolīto cenu samaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Papildu informāciju par Objektu var iegūt Līvānu novada pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261) vai Jersikas pagasta pārvaldē (tālrunis saziņai 65329542, 29550782).

Ar objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar Jersikas pagasta pārvaldes vadītāju Anitu Lietaunieci, tālrunis saziņai 29550782.

Pielikumā:

 

 

Līvānu novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Līvānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Zibsnis”, Turku pagastā, Līvānu novadā, kadastra numurs 7686 003 0282, kas sastāv no zemes vienības 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 003 0080.

Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) – 5 500,00 EUR, izsoles solis – 550,00 EUR.

Izsole notiks 2024.gada 26.martā plkst.10.30, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, sēžu zālē (1.stāvā). Izsoli organizē Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, līdz 2024.gada 21.marta plkst.12.00.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2024.gada 21.marta plkst.12.00 piesakās uz Objekta izsoli un līdz 2024. gada 21. martam (ieskaitot) iemaksā dalības maksu 30,00 EUR un nodrošinājumu 10% no Objekta sākumcenas, t.i. 550,00 EUR, ieskaitot Līvānu novada pašvaldības kontā: SEB banka, UNLALV22, konta Nr. LV14UNLA0050018690074.

Objekta nosolītājs augstāko nosolīto cenu samaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Papildu informāciju par Objektu var iegūt Līvānu novada pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261, 65307262) vai Turku pagasta pārvaldē (tālrunis saziņai 65326251, 28619485).

Ar objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar Turku pagasta pārvaldes vadītāju Kristīni Kirilovu, tālrunis saziņai 286194585.

Pielikumā:


Līvānu novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Līvānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Saknītes”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, kadastra numurs 7652 005 0640, kas sastāv no zemes vienības 0,0637 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0358.

Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) –800,00 EUR, izsoles solis – 80,00 EUR.

Izsole notiks 2024. gada 26. martā plkst.10:00, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, sēžu zālē (1. stāvā). Izsoli organizē Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, līdz 2024.gada 21.marta plkst.12:00.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2024. gada 21. marta plkst.12:00 piesakās uz Objekta izsoli un līdz 2024.gada 21.martam (ieskaitot) iemaksā dalības maksu 30,00 EUR un nodrošinājumu 10% no Objekta sākumcenas, t.i. 80,00 EUR, ieskaitot Līvānu novada pašvaldības kontā: SEB banka, UNLALV22, konta Nr. LV14UNLA0050018690074.

Objekta nosolītājs augstāko nosolīto cenu samaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Papildu informāciju par Objektu var iegūt Līvānu novada pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261) vai Jersikas pagasta pārvaldē (tālrunis saziņai 65329542, 29550782).

Ar objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar Jersikas pagasta pārvaldes vadītāju Anitu Lietaunieci, tālrunis saziņai 29550782.

Pielikumā:


Līvānu novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Līvānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Meldri”, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, kadastra numurs 7652 005 0639, kas sastāv no zemes vienības 0,0666 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0431. Uz atsavināmās zemes vienības atrodas Valsts zemes dienesta Kadastra reģistra datos nereģistrēta ēka/būve.

Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) – 700,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR.

Izsole notiks 2024. gada 27. februārī plkst. 10.00, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, sēžu zālē (1. stāvā). Izsoli organizē Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, līdz 2024. gada 23. februāra plkst.12.00.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2024. gada 23. februāra plkst. 12.00 piesakās uz Objekta izsoli un līdz 2024. gada 23. februārim (ieskaitot) iemaksā dalības maksu 30,00 EUR un nodrošinājumu 10% no Objekta sākumcenas, t.i. 70,00 EUR, ieskaitot Līvānu novada pašvaldības kontā: SEB banka, UNLALV22, konta Nr. LV14UNLA0050018690074.

Objekta nosolītājs augstāko nosolīto cenu samaksā viena mēneša laikā pēc izsoles. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

1 (viena) gada laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas, pircējam jāveic patvaļīgās būvniecības seku novēršana.

Papildu informāciju par Objektu var iegūt Līvānu novada pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261) vai Jersikas pagasta pārvaldē (tālrunis saziņai 65329542, 29550782).

Ar objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar Jersikas pagasta pārvaldes vadītāju Anitu Lietaunieci, tālrunis saziņai 29550782.

Pielikumā:

 

 

Līvānu novada pašvaldība aicina pieteikties pirmpirkuma tiesīgās personas Līvānu novada pašvaldībai piederošajam zemes starpgabalam “Mazie Skujenieki”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7652 005 0638, kas sastāv no zemes vienības 0,7647 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0623.

Objekta nosacītā cena - 2500,00 EUR.

Ar Līvānu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. maija lēmumu Nr. 6-9 “Par pašvaldībai piekrītošās zemes atzīšanu par starpgabalu Līvānu novada Jersikas pagastā” augstāk minētajai zemes vienībai noteikts starpgabala statuss.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta otrā daļa nosaka, ka šā likuma 4. panta ceturtajā daļā minētās mantas atsavināšana izsludināma šajā likumā noteiktajā kārtībā (11. pants), uzaicinot attiecīgās personas mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiņā no minētajām personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu. Savukārt Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta trešā daļa nosaka, ja pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu noteiktajā termiņā iesniegušas vairākas šā likuma 4. panta ceturtajā daļā minētās personas (izņemot šā likuma 44. panta ceturtajā daļā un 45. pantā minētos gadījumus), tiek rīkota izsole starp šīm personām šajā likumā noteiktajā kārtībā.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas kadastra kartei, Starpgabalam pieguļ kopā divi zemes gabali, kas nav Pašvaldības īpašumā. Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo Objektu ir zemes gabalu īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, ir reģistrētas zemesgrāmatā. Atsavināmajam Objektam ir pieguļošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 7652 005 0618 un 7652 005 0182, ar zemesgrāmatā nostiprinātām īpašuma tiesībām. Piegulošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0182 īpašumtiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un saskaņā ar iedzīvotāju reģistra datiem, īpašnieks miris 2009. gada 3. janvārī. Tāpēc uzaicinājums iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu tiks nosūtīts piegulošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0618 īpašniekam. Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, izsole nebūs rīkojama.

Papildu informāciju par objektu var iegūt Līvānu novada pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261).

 

Pielikumā:

 

 Līvānu novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Līvānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Bangas”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, kadastra numurs 7652 005 0280, kas sastāv no zemes vienības 0,1139 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0634. Uz atsavināmās zemes vienības atrodas ēkas/būve ar kadastra apzīmējumiem 7652 005 0634 001 un 7652 005 0634 003, kuru piederība nav zināma.

Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) –1 500,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR.

Izsole notiks 2024. gada 6. februārī plkst. 10.00, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, sēžu zālē (1. stāvā). Izsoli organizē Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, līdz 2024. gada 2. februāra plkst.12.00.

Izsolē piedalās pretendenti, kuri līdz 2024. gada 2. februāra plkst.12.00 piesakās uz Objekta izsoli un līdz 2024. gada 2. februārim (ieskaitot) iemaksā dalības maksu 30,00 EUR un nodrošinājumu 10% no Objekta sākumcenas, t.i. 150,00 EUR, ieskaitot Līvānu novada pašvaldības kontā: SEB banka, UNLALV22, konta Nr. LV14UNLA0050018690074.

Objekta nosolītājs augstāko nosolīto cenu samaksā viena mēneša laikā pēc izsoles. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Papildu informāciju par Objektu var iegūt Līvānu novada pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261) vai Jersikas pagasta pārvaldē (tālrunis saziņai 65329542, 29550782).

Ar objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar Jersikas pagasta pārvaldes vadītāju Anitu Lietaunieci, tālrunis saziņai 29550782.

Pielikumā:

 

 

Līvānu novada pašvaldība rīko mutisko izsoli ar augšupejošu soli starp pirmpirkuma tiesīgām personām Līvānu novada pašvaldībai piederošajam zemes starpgabalam Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7652 005 0105, kas sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 0,61 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0105. Izsoli organizē Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.

Objekta nosacītā cena, kas ir arī izsoles sākumcena - 2100,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.

Izsole notiks 2023.gada 19.decembrī plkst.10.00 Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, sēžu zālē (1. stāvā).  

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, līdz 2023. gada 15. decembra plkst.12.00.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2023. gada 15. decembra plkst. 12.00 piesakās uz Objekta izsoli un līdz 2023. gada 15. decembrim (ieskaitot) iemaksā dalības maksu 20,00 EUR ieskaitot Līvānu novada pašvaldības kontā: SEB banka, UNLALV22, konta Nr. LV14UNLA0050018690074.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes gabalu ir īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, ir reģistrētas zemesgrāmatā. Atsavināmajam zemes gabalam pieguļošās zemes vienības ar šādiem kadastra apzīmējumiem: 7652 005 0106, 7652 005 0103, 7652 005 0034, 7652 005 0010. Pieguļošo īpašumu īpašnieki mēneša laikā var iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Pašvaldībā saņemts starpgabalam piegulošās zemes īpašnieka iesniegums, kas reģistrēts 2023. gada 14. martā ar Nr. LNP/2.1.9./23/383, kurā izteikta vēlme iegādāties iesniedzēja zemes īpašumam piegulošo Starpgabalu.

Objekta nosolītājs augstāko nosolīto cenu samaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Papildu informāciju par objektu var iegūt Līvānu novada pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261) vai Jersikas pagasta pārvaldē (tālrunis saziņai 65329542, 29550782).

Ar izsolāmo objektu var iepazīties dabā iepriekš sazinoties ar Jersikas pagasta pārvaldes vadītāju Anitu Lietaunieci (tālrunis saziņai 65329542, 29550782).

Pielikumā:

 

 

Līvānu novada pašvaldība rīko mutisko izsoli ar augšupejošu soli starp pirmpirkuma tiesīgām personām Līvānu novada pašvaldībai piederošajam zemes starpgabalam Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7666 010 0252, kas sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 1,25 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0252. Izsoli organizē Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.

Objekta nosacītā cena, kas ir arī izsoles sākumcena - 4400,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.

Izsole notiks 2023.gada 12.decembrī plks.10.00 Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, sēžu zālē (1. stāvā).

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, līdz 2023. gada 8. decembra plkst.12.00.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2023. gada 8. decembra plkst. 12.00 piesakās uz Objekta izsoli un līdz 2023. gada 8. decembrim (ieskaitot) iemaksā dalības maksu 20,00 EUR ieskaitot Līvānu novada pašvaldības kontā: SEB banka, UNLALV22, konta Nr. LV14UNLA0050018690074.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes gabalu ir īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, ir reģistrētas zemesgrāmatā. Atsavināmajam zemes gabalam pieguļošās zemes vienības ar šādiem kadastra apzīmējumiem: 7666 010 0245, 7666 010 0255, 7666 010 0249. Pieguļošo īpašumu īpašnieki mēneša laikā var iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Pašvaldībā saņemts starpgabalam piegulošās zemes īpašnieka iesniegums, kas reģistrēts 2023. gada 31. janvārī ar Nr. LNP/2.1.9./23/160, kurā izteikta vēlme iegādāties iesniedzēja zemes īpašumam piegulošo Starpgabalu.

Objekta nosolītājs augstāko nosolīto cenu samaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Papildu informāciju par objektu var iegūt Līvānu novada pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261) vai Rožupes pagasta pārvaldē (tālrunis saziņai 65329456, 26543575).

Ar izsolāmo objektu var iepazīties dabā iepriekš sazinoties ar Rožupes pagasta pārvaldes vadītāju Andri Neicenieku (tālrunis saziņai 65329456, 26543575).

Pielikumā:

 

 

Līvānu novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Līvānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, kadastra numurs 7668 004 0162, kas sastāv no vienas zemes vienības 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668 004 0080.

Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) –13 600,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR.

Izsole notiks 2023. gada 12.decembrī plkst. 10.30, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, sēžu zālē (1. stāvā). Izsoli organizē Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, līdz 2023. gada 8. decembra plkst.12.00.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2023. gada 8. decembra plkst. 12.00 piesakās uz Objekta izsoli un līdz 2023. gada 8. decembrim (ieskaitot) iemaksā dalības maksu 20,00 EUR un nodrošinājumu 10% no Objekta sākumcenas, t.i. 1 360,00 EUR, ieskaitot Līvānu novada pašvaldības kontā: SEB banka, UNLALV22, konta Nr. LV14UNLA0050018690074.

Objekta nosolītājs augstāko nosolīto cenu samaksā viena mēneša laikā pēc izsoles. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Papildu informāciju par Objektu var iegūt Līvānu novada pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261) vai Rudzātu pagasta pārvaldē (tālrunis saziņai 65326333, 29429044).

Ar objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāju Rutu Klibiķi, tālrunis saziņai 29429044.

Pielikumā:

 

Maksātnespējīgās AS "International Investments", reģistrācijas Nr. 40003926724, juridiskā adrese: Līvānu novads, Turku pagasts, Spēlesķeiri, Vecgaiņi, Administratore Gundega Rozmisa, amata apliecības Nr.00521, prakses vieta: Ādažu novads, Atari, Riekstkožu iela 5, LV-2164, paziņo, ka saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma normām pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiek izsludināta maksātnespējīgai AS "International Investments” piederošais nekustamais īpašums ar kadastra Nr.76860060033, kas sastāv no zemes gabala 10,8 ha un uz tā esošām 12 būvēm, kas reģistrētas Turku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000506622 un 2 būvēm ( kadastra apzīmējums 7686 006 0105 015 un 7686 006 0105 002), kas nav reģistrētas zemesgrāmatas nodalījumā un atrodas Gandrs, Turku pagasts, Līvānu novads, kā lietu kopību kopā ar tieši saistīto kustamo mantu (2 absorbcijas veida žāvētājiem, Vega pliscom indikācijas ar regulēšanas moduli, substrāta aprīkojumu, biogāzes aprīkojumu, deglāpu, koģenerācijas iekārtu, aktīvās ogles filtru, stacijas aprīkojumu, apkures iekārtas koģenerācijas iekārtu Jenbacher J316 GSB 020).

Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena: EUR 83 300 un kustamās mantas novērtējums un izsoles sākumcena EUR 172 570. Kopā izsoles sākuma cena tiek noteikta EUR 255870. Izsoles solis ir EUR 25 587 EUR. Izsoles cena nekustamajam īpašumam nav apliekama ar PVN, bet kustamai mantai ir apliekama papildus ar PVN. Augstākā nosolītā izsoles cena proporcionāli nosolītajai cenai kustamai mantai apliekama papildus ar pievienotās vērtības nodokli.

Nodrošinātais kreditors Luminor Bank AS, reģistrācijas Nr.11315936, juridiskā adrese: Liivalaia 45, 10145, Tallina, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr.40203154352, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013

Izsoles sākuma datums 06.10.2023.plkst.13:00. Izsoles noslēguma datums 06.11.2023.plkst.13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties kustamās mantas izsolē, līdz 26.10.2023. plkst.23:59 jāiemaksā AS "International Investments" kontā Nr.LV30RIKO0000084685221, AS „Luminor bank” nodrošinājuma summa 10% apmērā, kas ir EUR 25 587. Maksājuma mērķī jānorāda izsoles sludinājuma reģistrācijas numurs, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta maksātnespējas procesa administratoram lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pircējam jāsedz visas izmaksas, kas saistītas ar mantas pārņemšanu.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Civilprocesa likuma un Maksātnespējas likuma noteikumiem. Lai izpildītu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības, darījums notiks, ja persona, kura būs nosolījusi pārdodamo lietu, būs iesniegusi administratorei nepieciešamo informāciju, tai skaitā naudas līdzekļu izcelsmi.

Nekustamā īpašuma vērtējums un citi dokumenti, papildus fotogrāfijas pēc pieprasījuma tiks nosūtīts atsevišķi.

Tālrunis uzziņām 29411522

 

 

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

- dzīvokļa īpašumu Nr.53 Rīgas ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra Nr.7611 900 1048. Izsoles sākumcena EUR 108, nodrošinājums – EUR 10,80, izsoles solis – EUR 20;

- dzīvokļa īpašumu Nr.54 Rīgas ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra Nr.7611 900 1049. Izsoles sākumcena EUR 102, nodrošinājums – EUR 10,20, izsoles solis – EUR 20;

- dzīvokļa īpašumu Nr.78 Rīgas ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra Nr.7611 900 1067. Izsoles sākumcena EUR 99, nodrošinājums – EUR 9,90, izsoles solis – EUR 20.

Izsoles sākums – 25.08.2023., izsoles noslēgums – 25.09.2023. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 25.09.2023. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf.Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 29327915.

 

Līvānu novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Jāņa ielā 37, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra numurs 7611 001 0016, kas sastāv no vienas zemes vienības 1955 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 001 0615.

Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) – 6300,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR.

Izsole notiks 2023. gada 8. augustā pulksten 12.00, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, sēžu zālē (1. stāvā). Izsoli organizē Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.

Objekta nosolītājs augstāko nosolīto cenu samaksā viena mēneša laikā pēc izsoles. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2023. gada 4.augusta plkst. 16.00 piesakās uz Objekta izsoli un līdz 2023.gada 4.augustam (ieskaitot) iemaksā dalības maksu 100,00 EUR un nodrošinājumu 630,00 EUR, ieskaitot Līvānu novada pašvaldības kontā: SEB banka, UNLALV22, konta Nr. LV14UNLA0050018690074.

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā - Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, līdz 2023. gada 4. augusta plkst. 16.00

Papildu informāciju par Objektu var iegūt Līvānu novada pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261).

Ar objektu var iepazīties dabā, iepriekš sazinoties ar Līvānu novada pašvaldības administrācijas nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistu Jāni Pastaru, tālrunis saziņai 29498317.

 

Pielikumā:

 

 

Līvānu novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Jāņa ielā 35, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra numurs 7611 001 0015, kas sastāv no vienas zemes vienības 1174 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 001 0614.

Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) – 4200,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR.

Izsole notiks 2023. gada 8. augustā pulksten 11.00, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, sēžu zālē (1. stāvā). Izsoli organizē Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.

Objekta nosolītājs augstāko nosolīto cenu samaksā viena mēneša laikā pēc izsoles. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2023. gada 4.augusta plkst. 16.00 piesakās uz Objekta izsoli un līdz 2023.gada 4.augustam (ieskaitot) iemaksā dalības maksu 100,00 EUR un nodrošinājumu 420,00 EUR, ieskaitot Līvānu novada pašvaldības kontā: SEB banka, UNLALV22, konta Nr. LV14UNLA0050018690074.

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā - Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, līdz 2023. gada 4. augusta plkst. 16.00

Papildu informāciju par Objektu var iegūt Līvānu novada pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261).

Ar objektu var iepazīties dabā, iepriekš sazinoties ar Līvānu novada pašvaldības administrācijas nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistu Jāni Pastaru, tālrunis saziņai 29498317.

Pielikumā:

 

 

Līvānu novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Pļāvēji”, Sutru pagastā, Līvānu novadā, kadastra numurs 7682 005 0220, kas sastāv no vienas zemes vienības 72,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 005 0219.

Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) – 122 000,00 EUR, izsoles solis – 1 000,00 EUR.

Izsole notiks 2023. gada 8. augustā pulksten 10.00, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, sēžu zālē (1. stāvā). Izsoli organizē Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.

Objekta nosolītājs augstāko nosolīto cenu samaksā viena mēneša laikā pēc izsoles. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2023. gada 4.augusta plkst. 16.00 piesakās uz Objekta izsoli un līdz 2023.gada 4.augustam (ieskaitot) iemaksā dalības maksu 500,00 EUR un nodrošinājumu 12 200,00 EUR, ieskaitot Līvānu novada pašvaldības kontā: SEB banka, UNLALV22, konta Nr. LV14UNLA0050018690074.

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā - Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, līdz 2023. gada 4. augusta plkst. 16.00

Papildu informāciju par Objektu var iegūt Līvānu novada pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261) vai Sutru pagasta pārvaldē (tālrunis saziņai 26360920).

Ar objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar Sutru pagasta pārvaldes vadītāju Paulīnu Zariņu, tālrunis saziņai 26360920.

 

Pielikumā:


Līvānu novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot atkārtotā (otrajā) mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr. 29, Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra numurs 7611 900 1192, kas sastāv no 1-istabas dzīvokļa ar kopējo platību 31,9 m2 un 3000/270061 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0507 001.

Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) - 5000,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.

Izsole notiks 2023. gada 10.jūlijā plkst. 10.00 Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, sēžu zālē (1. stāvā).

Objekta nosolītājs augstāko nosolīto cenu samaksā viena mēneša laikā pēc izsoles. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2023. gada 06.jūlija plkst 12.00 piesakās uz Objekta izsoli un līdz 2023.gada 06.jūlijam (ieskaitot) iemaksā dalības maksu 20,00 EUR un nodrošinājumu 500,00 EUR ieskaitot Līvānu novada pašvaldības kontā: SEB banka, UNLALV22, konta Nr. LV14UNLA0050018690074.

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā - Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, līdz 2023. gada 06.jūlija plkst. 12.00

Papildu informāciju par Objektu var iegūt Līvānu novada pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261).

Ar objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” darbinieku Kuzminu Oļegu, tālrunis saziņai 29239682.

Pielikumā: Pielikumā: 2023.gada 25. maija Līvānu novada domes lēmums Nr. 6-16 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.29, Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā atkārtotu (otro) izsoli”.

Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 29, Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā atkārtotās (otrās) izsoles noteikumi.

Dzīvoklis

 

Līvānu novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot atkārtotā (trešajā) mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.74, Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra numurs 7611 900 1129, kas sastāv no 1-istabas dzīvokļa ar kopējo platību 43,3 m2 un 398/30355 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0903 001.

Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) - 4080,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.

Izsole notiks 2023. gada 10.jūlijā pulksten 12.00, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, sēžu zālē (1. stāvā).

Objekta nosolītājs augstāko nosolīto cenu samaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2023.gada 06.jūlija plkst. 12.00 piesakās uz Objekta izsoli un līdz 2023.gada 06. jūlijam (ieskaitot) iemaksā Līvānu novada pašvaldības kontā - SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV14UNLA0050018690074 - dalības maksu 20,00 EUR un nodrošinājuma naudu 400,00 EUR.

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā - Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, līdz 2023. gada 06. jūlija plkst.12.00.

Papildu informāciju par Objektu var iegūt Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261).

Ar objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” darbinieku Kuzminu Oļegu, tālrunis saziņai 29239682.

Pielikumā: 2023.gada 25.maija Līvānu novada domes lēmums Nr. 6-19 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.74, Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā, atkārtoto (trešo) izsoli”.

Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 74, Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā atkārtotās (trešās) izsoles noteikumi.

Dzīvokļa plāns.

Dzīvoklis

 

Līvānu novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot atkārtotā (otrajā) mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.52, Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra numurs 7611 900 1128, kas sastāv no 1-istabas dzīvokļa ar kopējo platību 36,0 m2 un 360/30355 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0903 001.

Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) - 4320,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.

Izsole notiks 2023. gada 10.jūlijā pulksten 12.30, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, sēžu zālē (1. stāvā).

Objekta nosolītājs augstāko nosolīto cenu samaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2023.gada 06.jūlija plkst. 12.00 piesakās uz Objekta izsoli un līdz 2023.gada 06. jūlijam (ieskaitot) iemaksā Līvānu novada pašvaldības kontā - SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV14UNLA0050018690074 - dalības maksu 20,00 EUR un nodrošinājuma naudu 400,00 EUR.

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā - Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, līdz 2023. gada 06. jūlija plkst.12.00.

Papildu informāciju par Objektu var iegūt Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261).

Ar objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” darbinieku Kuzminu Oļegu, tālrunis saziņai 29239682.

Pielikumā: 2023.gada 25.maija Līvānu novada domes lēmums Nr. 6-21 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.52, Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā, atkārtoto (otro) izsoli”.

Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 52, Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā atkārtotās (otrās) izsoles noteikumi.

 

 

 

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

  • dzīvokļa īpašumu Nr.53 Rīgas ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra Nr.7611 900 1048. Izsoles sākumcena EUR 144, nodrošinājums – EUR 14,40, izsoles solis – EUR 20;
  • dzīvokļa īpašumu Nr.54 Rīgas ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra Nr.7611 900 1048. Izsoles sākumcena EUR 136, nodrošinājums – EUR 13,60, izsoles solis – EUR 20;
  • dzīvokļa īpašumu Nr.78 Rīgas ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra Nr.7611 900 1067. Izsoles sākumcena EUR 132, nodrošinājums – EUR 13,20, izsoles solis – EUR 20.

Izsoles sākums – 05.05.2023., izsoles noslēgums – 05.06.2023. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 25.05.2023. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf.Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021413, 67021397.

 

 

Dzīvokļa īpašuma Nr. 52, Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā izsole

Norises vieta: https://izsoles.ta.gov.lv

Norises datums: izsoles sākums 12.04.2023. plkst. 13.00, izsoles noslēgums 12.05.2023. plkst. 13.00

 

Līvānu novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.52, Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra numurs 7611 900 1128, kas sastāv no 1-istabas dzīvokļa ar kopējo platību 36,0 m2 un 360/30355 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0903 001.

Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) - 5400,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.

Izsoles sākums 2023. gada 12.aprīlī plkst. 13.00, noslēgums 2023.gada 12.maijā plkst. 13.00.

Objekta nosolītājs augstāko nosolīto cenu samaksā 30 dienu laikā pēc izsoles noslēguma. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 540,00 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa – 20,00 EUR apmērā Līvānu novada pašvaldības, norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV14UNLA0050018690074, un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;

dalības maksa 20.00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Ar izsoles noteikumiem, kārtību un nosacījumiem, ar kādiem persona var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā var iepazīties Līvānu novada pašvaldības tīmekļvietnē https://www.livani.lv/lv/nekustamo-ipasumu-izsoles (Pašvaldība -> Izsoles-> Nekustamo īpašumu izsoles) un https://izsoles.ta.gov.lv

Papildu informāciju par Objektu var iegūt Līvānu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261). Ar objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” darbinieku Kuzminu Oļegu, tālrunis saziņai 29239682.

 

Pielikumā:

 

 

 

Līvānu novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr. 29, Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra numurs 7611 900 1192, kas sastāv no 1-istabas dzīvokļa ar kopējo platību 31,9 m2 un 3000/270061 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0507 001.

Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) - 5000,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.

Izsole notiks 2023. gada 13. aprīlī pulksten 10.00, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, sēžu zālē (1. stāvā).

Objekta nosolītājs augstāko nosolīto cenu samaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2023. gada 11. aprīļa plkst 12.00 piesakās uz Objekta izsoli un līdz 2023. gada 11. aprīlim (ieskaitot) iemaksā dalības maksu 20,00 EUR un nodrošinājumu 500,00 EUR ieskaitot Līvānu novada pašvaldības kontā: SEB banka, UNLALV22, konta Nr. LV14UNLA0050018690074.

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā - Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, līdz 2023. gada 11. aprīļa plkst.12.00.

Papildu informāciju par Objektu var iegūt Līvānu novada pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261).

Ar objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” darbinieku Kuzminu Oļegu, tālrunis saziņai 29239682.

 

Pielikumā: 2023.gada 23.februāra Līvānu novada domes lēmums Nr. 3-7 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.29, Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā - izsoli”.

Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 29, Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā izsoles noteikumi.

 

Pielikumi:

 

Dzīvoklis
Dzīvoklis
Dzīvoklis
Dzīvoklis
Dzīvoklis

Līvānu novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.74, Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra numurs 7611 900 1129, kas sastāv no 1-istabas dzīvokļa ar kopējo platību 43,3 m2 un 398/30355 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0903 001.

  • Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) - 5100,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
  • Izsole notiks 2023. gada 16.martā pulksten 13.00, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, sēžu zālē (1. stāvā).

Objekta nosolītājs augstāko nosolīto cenu samaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2023.gada 14.marta plkst. 12.00 piesakās uz Objekta izsoli un līdz 2023.gada 14.martam (ieskaitot) iemaksā Līvānu novada pašvaldības kontā - SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV14UNLA0050018690074 - dalības maksu 20,00 EUR un nodrošinājuma naudu 500,00 EUR.

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā - Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, līdz 2023. gada 14.marta plkst.12.00.

Papildu informāciju par Objektu var iegūt Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261).

Ar objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” darbinieku Kuzminu Oļegu, tālrunis saziņai 29239682.

Pielikumā:

 

vecs dzivoklis
vecs dzivoklis
vecs dzivoklis
vecs dzivoklis
Dzīvokļa plāna rasējums

 

Nekustamā īpašuma dzīvoklis Nr.20, Lāčplēša iela 23, Līvāni  izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja rīko izsoli nekustamajam īpašumam Lāčplēša ielā 23-20, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra Nr. 7611 900 0988, kas sastāv no dzīvokļa Nr.20 (kopplatība 36,4 m2) un kopīpašuma 364/30355 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 76110030903001). Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 452920.

  • Īpašuma izsoles sākumcena 3300 EUR. Izsoles solis - 150 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
  • Izsoles sākuma datums ir 2023.gada 31.janvārī plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums  2023.gada 2.martā plkst.13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 20.februārim, izmantojot elektronisko vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē, iemaksājot nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 330 EUR - zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas, reģ.nr. 25077712171, depozīta kontā nr.: LV43TREL9199089001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Papildus informācija par izsoli pieejama pie zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas Raiņa bulvāris 3-1.kab., Preiļi, LV-5301, tālr. 29183199, e-pasts: zanna.osipova@lzti.lv

 

Nekustamā īpašuma dzīvoklis Nr.30, Krustpils iela 14, Līvāni  izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja rīko izsoli nekustamajam īpašumam Krustpils ielā 14-30, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra Nr. 7611 900 0216, kas sastāv no dzīvokļa Nr.30 (kopplatība 53,1 m2) un kopīpašuma 531/15136 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 76110052040001) kopīpašuma 531/15136 domājamā daļa (kadastra apzīmējums 76110052040). Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 455930.

  • Īpašuma izsoles sākumcena 7100 EUR. Izsoles solis - 100 EUR
  • Izsoles sākuma datums ir 2023.gada 31.janvārī plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums  2023.gada 2.martā plkst.13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 20.februārim, izmantojot elektronisko vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē, iemaksājot nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 710 EUR - zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas, reģ.nr. 25077712171, depozīta kontā nr.: LV43TREL9199089001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Papildus informācija par izsoli pieejama pie zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas Raiņa bulvāris 3-1.kab., Preiļi, LV-5301, tālr. 29183199, e-pasts: zanna.osipova@lzti.lv

 

Mutiska izsole starp pirmpirkuma tiesīgām personām pašvaldībai piederošajam zemes starpgabalam “Magones”, Sutru pagastā, Līvānu novadā

Līvānu novada pašvaldība rīko mutisko izsoli ar augšupejošu soli starp pirmpirkuma tiesīgām personām pašvaldībai piederošajam zemes starpgabalam “Magones”, Sutru pagastā, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7682 003 0322, kas sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 0,93 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 7682 003 0261. Izsoli organizē Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.

Objekta nosacītā cena, kas ir arī izsoles sākumcena - 2483,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.

Izsole notiks 2022.gada 14.decembrī plks.10.00 Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 77, Līvānos, sēžu zālē (1. stāvā).

Objekta nosolītājs augstāko nosolīto cenu samaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes gabalu ir īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, ir reģistrētas zemesgrāmatā. Atsavināmajam zemes gabalam pieguļošās zemes vienības ar šādiem kadastra apzīmējumiem: 76820030225, 76820030223, 76820030301, 76820030070. Pieguļošo īpašumu īpašnieki mēneša laikā var iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2022. gada 09.decembra plkst.12.00 piesakās uz izsoli un līdz 2022. gada 09.decembrim (ieskaitot) iemaksā dalības maksu 20,00 euro (divdesmit euro, 00 centi), ieskaitot Līvānu novada pašvaldības kontā: SEB banka, UNLALV22, konta Nr. LV14UNLA0050018690074.

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads.

Papildu informāciju par objektu var iegūt Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261) vai Sutru pagasta pārvaldē (tālrunis saziņai 26360920, 65329150).

Ar izsolāmo objektu var iepazīties dabā iepriekš sazinoties ar Sutru pagasta pārvaldes vadītāju Paulīnu Zariņu, tālr. 26360920, 65329150.

 

Pielikumā:

Pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – dzīvokli Nr.74, Lāčplēša ielā 23, Līvānos izsole

Līvānu novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.74, Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra numurs 7611 900 1129, kas sastāv no 1-istabas dzīvokļa ar kopējo platību 43,3 m2 un 398/30355 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0903 001.

Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) - 5100,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.

Izsole notiks 2022. gada 12.oktobrī pulksten 13.30, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, sēžu zālē (1. stāvā).

Objekta nosolītājs augstāko nosolīto cenu samaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2022.gada 10.oktobra plkst. 12.00 piesakās uz Objekta izsoli un līdz 2022.gada 10.oktobra (ieskaitot) iemaksā Līvānu novada pašvaldības kontā - SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV14UNLA0050018690074 - dalības maksu 20,00 EUR un nodrošinājuma naudu 500,00 EUR.  

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā - Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, līdz 2022. gada 10.oktobra plkst.12.00.

Papildu informāciju par Objektu var iegūt Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261).

Ar objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” darbinieku Kuzminu Oļegu, tālrunis saziņai 29239682.

Pielikumā:

vecs dzivoklis
vecs dzivoklis
vecs dzivoklis

Izsole pašvaldībai piederošajam zemes starpgabalam “Daugavmala”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā

          Līvānu novada pašvaldība rīko mutisko izsoli ar augšupejošu soli starp pirmpirkuma tiesīgām personām pašvaldībai piederošajam zemes starpgabalam “Daugavmala”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7652 005 0009, kas sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 0,37 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0071.  Izsoli organizē Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.

          Objekta nosacītā cena, kas ir arī izsoles sākumcena - 900,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.

          Izsole notiks 2022.gada 12.oktobrī plks.13.00 Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, sēžu zālē (1. stāvā). 

          Objekta nosolītājs augstāko nosolīto cenu samaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles.

          Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes gabalu ir īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, ir reģistrētas zemesgrāmatā. Atsavināmajam zemes gabalam pieguļošās zemes vienības ar šādiem kadastra apzīmējumiem: 7652 005 0193, 7652 005 0194, 7652 005 0195. Pieguļošo īpašumu īpašnieki mēneša laikā var iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

          Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2022. gada 10.oktobra plkst.12.00 piesakās uz izsoli un līdz 2022. gada 10.oktobrim (ieskaitot) iemaksā dalības maksu 20,00 euro (divdesmit euro, 00 centi), ieskaitot Līvānu novada pašvaldības kontā: SEB banka, UNLALV22, konta Nr. LV14UNLA0050018690074.

          Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads.

          Papildu informāciju par objektu var iegūt Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261) vai Jersikas pagasta pārvaldē (tālrunis saziņai 29550782, 65329542).

          Ar izsolāmo objektu var iepazīties dabā iepriekš sazinoties ar Jersikas pagasta pārvaldes vadītāju Anitu Lietaunieci, tālr. 29550782, 65329542.

 

Pielikumā:

vecs dzivoklis
vecs dzivoklis
vecs dzivoklis
vecs dzivoklis

Pārdod izsolē pašvaldībai piederošu zemesgabalu

Līvānu novada pašvaldība rīko mutisko izsoli ar augšupejošu soli starp pirmpirkuma tiesīgām personām pašvaldībai piederošajam zemes starpgabalam “Magones”, Sutru pagastā, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7682 003 0261, kas sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 0,93 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 7682 003 0261.  Izsoli organizē Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.

          Objekta nosacītā cena, kas ir arī izsoles sākumcena - 2483,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.

          Izsole notiks 2022.gada 12.augustā plks.10.00 Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 77, Līvānos, sēžu zālē (1. stāvā).  

          Objekta nosolītājs augstāko nosolīto cenu samaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes gabalu ir īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, ir reģistrētas zemesgrāmatā. Atsavināmajam zemes gabalam pieguļošās zemes vienības ar šādiem kadastra apzīmējumiem: 76820030225, 76820030223, 76820030301, 76820030070. Pieguļošo īpašumu īpašnieki mēneša laikā var iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

          Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2022. gada 11.augusta plkst.12.00 piesakās uz izsoli un līdz 2022. gada 11.augustam (ieskaitot) iemaksā dalības maksu 20,00 euro (divdesmit euro, 00 centi), ieskaitot Līvānu novada pašvaldības kontā: SEB banka, UNLALV22, konta Nr. LV14UNLA0050018690074.

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads.

Papildu informāciju par objektu var iegūt Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261) vai Sutru pagasta pārvaldē (tālrunis saziņai 26360920, 65329150).

Ar izsolāmo objektu var iepazīties dabā iepriekš sazinoties ar Sutru pagasta pārvaldes vadītāju Paulīnu Zariņu, tālr. 26360920, 65329150.

 

 

Pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – dzīvokļa izsole

Līvānu novada pašvaldība, adrese Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, tel. nr. 65307250, nodod atsavināšanai, pārdodot atkārtotajā (otrajā) mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.28, Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra numurs 7611 900 1127, kas sastāv no 1-istabas dzīvokļa ar kopējo platību 35,8 m2 un 358/30355 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0909 001.

Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) - 5016,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.

Izsole notiks 2022. gada 27.jūnijā pulksten 13.00, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, sēžu zālē (1. stāvā).

Objekta nosolītājs augstāko nosolīto cenu samaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2022.gada 20.jūnijam piesakās uz Objekta izsoli un līdz 2022.gada 20.jūnijam (ieskaitot) iemaksā Līvānu novada pašvaldības kontā - SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV14UNLA0050018690074 - dalības maksu 20,00 EUR un nodrošinājuma naudu 500,00 EUR.  

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā - Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, līdz 2022. gada 20.jūnija plkst.12.00.

Papildu informāciju par Objektu var iegūt Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261).

Ar objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” darbinieku Kuzminu Oļegu, tālrunis saziņai 29239682.

Foto kolāža ar attēliem no dzīvokļa

 

Pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – dzīvokli Nr.74, Lāčplēša ielā 23, Līvānos izsole - NOSLĒGUSIES

Līvānu novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.74, Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra numurs 7611 900 1129, kas sastāv no 1-istabas dzīvokļa ar kopējo platību 43,3 m2 un 398/30355 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0903 001.

Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) - 5100,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.

Izsole notiks 2022. gada 12.oktobrī pulksten 13.30, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, sēžu zālē (1. stāvā).

Objekta nosolītājs augstāko nosolīto cenu samaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2022.gada 10.oktobra plkst. 12.00 piesakās uz Objekta izsoli un līdz 2022.gada 10.oktobra (ieskaitot) iemaksā Līvānu novada pašvaldības kontā - SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV14UNLA0050018690074 - dalības maksu 20,00 EUR un nodrošinājuma naudu 500,00 EUR.  

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā - Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, līdz 2022. gada 10.oktobra plkst.12.00.

Papildu informāciju par Objektu var iegūt Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261).

Ar objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” darbinieku Kuzminu Oļegu, tālrunis saziņai 29239682.

Pielikumā:

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Lāčplēša ielā 23 - 28, Līvānos, izsole - NOSLĒGUSIES

Izsole noslēgusies bez rezultāta, jo nav pieteicies neviens dalībnieks.

Līvānu novada pašvaldība, adrese Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, tel. nr. 65307250, nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.28, Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra numurs 7611 900 1127, kas sastāv no 1-istabas dzīvokļa ar kopējo platību 35,8 m2 un 358/30355 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0909 001.

Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) - 5016,00 EURizsoles solis - 100,00 EUR.

Izsole notiks 2022. gada 12. aprīlī pulksten 13.00, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, sēžu zālē (1. stāvā).

Objekta nosolītājs augstāko nosolīto cenu samaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2022.gada 8.aprīlim piesakās uz Objekta izsoli un līdz 2022.gada 8. aprīlim (ieskaitot) iemaksā Līvānu novada pašvaldības kontā - SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV14UNLA0050018690074 - dalības maksu 20,00 EUR un nodrošinājuma naudu 500,00 EUR.  

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā - Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, līdz 2022. gada 8. aprīļa plkst.15.30.

Papildu informāciju par Objektu var iegūt Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261).

Ar objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” darbinieku Kuzminu Oļegu, tālrunis saziņai 29239682.

Izsoles noteikumi

Līvānu novada domes 2022. gada 8. marta lēmums Nr. 5-8 Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē

 

Pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Dzilnes” izsole - NOSLĒGUSIES

2022.gada 17.maijā notika Līvānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzilnes”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā atkārtotā (otrā) izsole. Nekustamo īpašumu par 5175,00 EUR nosolīja Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība “CERIŅI”, reģ. nr. 41501021689.

 

Līvānu novada pašvaldība rīko atkārtotu (otro) atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam “Dzilnes”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7666 011 0079, kas sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 1,85 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 7666 011 0079.

Objekta nosacītā cena, kas ir arī izsoles sākumcena - 5075,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.

Izsole notiks 2022.gada 17.maijā plks.14.00 Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 77, Līvānos, sēžu zālē (1. stāvā).

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2022. gada 13.maija plkst.12.00 piesakās uz izsoli un līdz 2022. gada 13.maijam (ieskaitot) iemaksā dalības maksu 20,00 euro (divdesmit euro, 00 centi) un nodrošinājumu 500,00 euro (pieci simti euro, 00 centi), ieskaitot Līvānu novada pašvaldības kontā: SEB banka, UNLALV22, konta Nr. LV14UNLA0050018690074.

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads.

Papildu informāciju par objektu var iegūt Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā (tālrunis saziņai 65307261) vai Rožupes pagasta pārvaldē (tālrunis saziņai 26543575).

Ar izsolāmo objektu var iepazīties dabā iepriekš sazinoties ar Rožupes pagasta pārvaldes vadītāju Andri Neicenieku, tālr. 26543575.

Domes lēmums un izsoles noteikumi: