KĀ PIESLĒGTIES CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAI UN ŪDENSVADAM LĪVĀNOS?

Lai pieslēgtos pie Līvānu pilsētas ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkliem, nepieciešams:

  1. 1. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam jāierodas SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” Ūdens un kanalizācijas iecirknī, Biedrības ielā 2, Līvānos, kur jāaizpilda iesniegums par pieslēguma izveidi un datu aizsardzības veidlapa. Kopīgi tiek izveidota pieslēguma skice līdz attiecīgajai ēkai. Pēc tehnisko noteikumu sagatavošanas ar klientu sazināsies un vienosies par to saņemšanu.
  2. Pēc tehnisko noteikumu izsniegšanas klientam ir jādodas uz Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļu (303.kabinets, Rīgas iela 77, Līvāni), kur tiks sagatavots pieteikums rakšanas darbu veikšanai, kurā tiks norādīts, kādi saskaņojumi darbu veikšanai ir nepieciešami. Nepieciešamo saskaņošanu ar Lattelecom un Sadales tīkls veic SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”. Saskaņošana ar blakus esošās zemes īpašnieku, ja tāda nepieciešama, jāveic pašam klientam.
  3. Kad ir saņemti visi saskaņojumi, Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļa klientam izsniedz rakšanas atļauju. Tas viss iedzīvotājam ir bez maksas.
  4. Jāveic izbūve atbilstoši saskaņotajai rakšanas atļaujai. Darbus var veikt pats klients vai kāds pakalpojumu sniedzējs. Būvdarbu un materiālu izmaksas sedz būvniecības pasūtītājs (klients).
  5. Kad būvdarbi tuvojas noslēgumam, klientam jādodas uz SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” kasi, Rīgas ielā 2b, Līvānos, kur jāsamaksā 27,67 euro par skaitītāja mezgla izbūvi. Par pašu komercuzskaites mēraparātu klientam nav jāmaksā, jo to uzstāda SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par saviem līdzekļiem.
  6. Pieslēgšanu tīkliem, uzskaites skaitītāju plombēšanu veic SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” darbinieki. Maksa par veiktajiem darbiem netiek prasīta.
  7. Pēc visu būvdarbu veikšanas SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” atbildīgie darbinieki pieņem veikto tīklu pieslēguma izbūvi ekspluatācijā, sastādot aktu/atzinumu.
  8. Pēc izbūves akta/atzinuma sastādīšanas klientam jāgriežas Līvānu novada domē Būvniecības un infrastruktūras daļā, lai veiktu atzīmi par rakšanas daru pabeigšanu.
  9. SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” sagatavo pakalpojuma sniegšanas līgumu, pēc kura parakstīšanas ir atļauts lietot pakalpojumu

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā par pieslēgšanos pilsētas ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkliem sazinieties ar:

vai ar SIA “Līvānu dzīvokļu un  komunālā  saimniecība” Ūdens un kanalizācijas iecirkņa vadītāja vietnieku Māri Cirsenieku pa tālr.  29609047.

Līvānu novada domes Saistošo noteikumu Nr.14 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība  Līvānu novadā” (pieņemti 2017.gada 30.novembrī) 11.punkts nosaka: “Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības gadījumā, ja pieguļošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīkli un pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas. Esošām būvēm kanalizācijas pieslēgšana centralizētajiem kanalizācijas tīkliem jāizdara 5 gadu laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas, ja pieguļošajā ielā atrodas centralizētās kanalizācijas tīkli un ja zemes vienībā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst normatīvajos aktos un tehniskajā dokumentācijā attiecīgajai sistēmai izvirzītajām prasībām, kā rezultātā var tikt radīts ekoloģisks kaitējums apkārtējai videi.”