Lai iedzīvotājiem nodrošinātu ērti pieejamu informāciju par atkritumu dalītas vākšanas iespējām visā Latvijas teritorijā, Valsts vides dienests sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts reģionālās attīstības aģentūru ir izveidojuši vienotu tīmekļvietni www.skiroviegli.lv

“Šķiro viegli” ļauj iedzīvotājiem ērti atrast sev tuvākās atkritumu dalītas vākšanas vietas, saņemt nepieciešamo informāciju par atkritumu veidiem, kas attiecīgajā vietā tiek pieņemti.

Uzraksts Šķiro un krāsaini atkritumu konteineri

Par atkritumu apsaimniekošana Līvānu novadā

Līvānu novads iekļaujas Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Atkritumu apsaimniekošanu Līvānu novadā nodrošina pāsvaldības SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība". Uzņēmuma mājas lapa: https://www.livanudzks.lv/ Līvānu novadā radušies sadzīves atkritumi tiek transportēti uz Dienvidlatgales reģionālo sadzīves atkritumu poligonu Daugavpils novada Demenes pagastā. Atkritumu savākšana tiek organizēta Līvānu pilsētā un 5 pagastos (Rožupe, Turki, Sutri, Jersika un Rudzāti). Pilsētā atkritumu apsaimniekošanas sistēma iekļaujas 97 daudzdzīvokļu mājas ar pagalmiem, kur atkritumu apsaimniekošana notiek pēc fakta – pēc savāktā atkritumu daudzuma.

Līvānu pilsētā kopā ir ierīkoti 25 dalīto atkritumu savākšanas punkti. Galvenie atkritumu radītāji Līvānu novadā ir mājsaimniecības (70%), rūpniecības un komerciālie uzņēmumi (16%), valsts un pašvaldības institūcijas un iestādes (8%). 6% sastāda celtniecības atkritumi. Uzlabojoties kā savākšanai, tā uzskaitei, 2013.gadā savākto atkritumu daudzums krasi pieauga, bet pēdējos gados tas ir diezgan stabils, ar nelielu samazināšanās tendenci, kas seko līdzi iedzīvotāju skaita samazinājumam. Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi privātmājām Līvānu pilsētā un novadā tiek sniegti uz atkritumu apsaimniekošanas līguma pamata.

Līvānu pilsētā daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ir izveidoti atkritumu laukumi ar 114 konteineriem 16 punktos. Pie mazajām daudzdzīvokļu mājām izvietoti 30 atkritumu savākšanas konteineri. 

2019.gadā kopā Līvānu novadā tika apsaimniekotas 2146,332 tonnas dažādu atkritumu, no tiem:

 • 1777,46 tonnas (82,8%) nešķirotie sadzīves atkritumi, kas nogādāti tālākai šķirošanai un apglabāšanai poligonā “Cinīši”;
 • 27,2 tonnas (1,3%) lielgabarīta atkritumi, kas nogādāti apglabāšanai poligonā “Cinīši”;
 • 18,86 tonnas (0,9%) būvgruži un citi bioloģiski nenoārdāmie atkritumi, kas nogādāti apglabāšanai poligonā “Cinīši”;
 • 322,812 tonnas šķiroto atkritumu, kas nodoti tālākai pārstrādei SIA “Eco Baltia vide”, SIA “Zaļais cikls”, SIA “Fikss”, SIA “7R” (15%), no tiem lielākais īpatsvars: stikla lauskas – 51,4%; kartons, papīrs – 35%; PET mix – 3,3%; citas plastmasas – 3,9%; pārējie (skārda bundžas, metāllūžņi, sadzīves tehnika, riepas) – 6,4%.

Galvenie bīstamo atkritumu radītāji pēc apjoma ir uzņēmumi, kuri veic mehānisko transporta līdzekļu apkopi, un medicīnas iestādes. Juridisko personu radītos bīstamos atkritumus uzglabā katra uzņēmuma vai iestādes teritorijā un regulāri nodod savākšanas punktos tālākajai utilizācijai. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība“ ir noslēgusi līgumu ar SIA „Lampu demerkurizācijas centrs” par savākto bīstamo atkritumu utilizēšanu. Lampas tiek uzglabātas slēgtā telpā, konteiners tiek iztukšots pēc pieteikuma atkarībā no savāktā atkritumu daudzuma.

Atkritumu apsaimniekošanunovada pagastos nodrošina arī LDzKS.

Jersikas pagasta teritorijā 224 pagasta mājsaimniecībām, pagasta pārvaldei un Jersikas pamatskolai ir noslēgti individuālie līgumi par atkritumu izvešanu vienu reizi mēnesī. Tāpat ir iespēja nopirkt speciālus vienreizējus plastmasas maisus atkritumu īslaicīgai uzglabāšanai. Sākot ar 2017.gadu, iedzīvotājiem ir iespēja bez samaksas nodot šķirotos atkritumus (plastmasa, stikls, kartons).

Rožupes pagastā ir divi atkritumu savākšanas laukumi (Rožupē), kur notiek sadzīves atkritumu šķirošana. Atkritumu izvešana pagastā notiek vienu reizi mēnesī. LDzKS ir noslēgusi 291 atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar Rožupes pagasta mājsaimniecībām, Rožupes pagasta pārvaldi, Rožupes pamatskolu un AAPC „Rožlejas”.

Rudzātu pagastā ir noslēgti līgumi par atkritumu izvešanu ar 193 pagasta mājsaimniecībām, Rudzātu pagasta pārvaldi, Rudzātu vidusskolu, Rudzātu speciālo internātpamatskolu un 2 uzņēmumiem. Atkritumu izvešanu nodrošina 1 reizi mēnesī. Pagasta iedzīvotājiem ir nodrošināta atkritumu šķirošana. Pieejami 3 atkritumu šķirošanas laukumi: pie Rudzātu vidusskolas, Rudzātu pagasta pārvaldes un Rudzātu speciālās internātpamatskolas.

Sutru pagastā uz līguma pamatiem tiek apkalpotas 154 mājsaimniecības, Sutru pagasta pārvalde un skola. Daļa iedzīvotāju izmanto „maisu sistēmu”, iegādājoties speciāli trafarētus maisus. Atkritumu šķirošana tiek veikta pagasta teritorijā 2 vietās – pie Sutru pagasta ēkas un pie bijušās pamatskolas ēkas.

Turku pagastā izveidoti dalītās atkritumu šķirošanas laukumi Jaunsilavās, Turkos un Zundānos. Ir noslēgti līgumi par atkritumu apsaimniekošanu ar 230 Turku pagasta mājsaimniecībām, pagasta pārvaldi, Jaunsilavas pamatskolu un 2 uzņēmumiem.


Ko drīkst un ko nedrīkst mest atkritumu konteineros? 

Aicinām iedzīvotājus nemest konteineros pilnus iepakojumus (piemēram, gurķu burkas, piena pakas, pilnas vai pustukšas pudeles), bet pirms izmešanas tos iztukšot un izskalot.

Zaļš konteiners (arī zvans) – stiklam:

 • Drīkst ievietot: burkas un pudeles (tukšas).
 • Nedrīkst: spuldzes, keramikas izstrādājumus, spoguļus, logu stiklus.

Dzeltens konteiners – plastmasai:

 • Drīkst ievietot: dzērienu PET pudeles, kanniņas, piena, šampūna un citas līdzīgas pudeles, kurām ir PETE vai HDPE marķējums.
 • Nedrīkst: vienreizējos traukus, eļļas pudeles, saldējuma, jogurta un krējuma iepakojumus, olu kastes u.c.

Zils konteiners – papīram:

 • Drīkst ievietot: kartonu, kartona kastes (saplacinātas), avīzes, brošūras, katalogus, kā arī iepakojuma plēvi, tehnisko plēvi un cita veida plēvi.
 • Nedrīkst: netīru un slapju papīru un kartonu, izstrādājumus, kas satur foliju.

Nešķirotie sadzīves atkritumi (gan konteineri, gan marķētie maisi):

 • Viss, ko nevar sašķirot: čipsu pakas, konfekšu iepakojums, vienreizējās lietošanas trauki, apģērbs, apavi, jogurta un krējuma iepakojumi, dažāda veida olu kastes u.c.

Atkritumu pieņemšanas punktā Rīgas ielā 2b, Līvānos, tiek pieņemti šādi šķirotie atkritumi:

 • Celtniecības atkritumi (par samaksu);
 • Nolietotas autoriepas (par samaksu);
 • Apgaismes iekārtas un luminiscentās spuldzes (par samaksu);
 • Akumulatori;
 • Elektriskās un elektroniskās iekārtas;
 • Tehniskais stikls (logu stikls);
 • Metāls, metāla iepakojums (konservu kārbas, skārda bundžas);
 • Lielgabarīta atkritumi (mēbeles).

Lauksaimniekiem ir iespēja, zvanot pa vienoto tālruni 24408000 un izvēloties 1. tēmu vai ierodoties personīgi Rīgas ielā 2b, Līvānos, pieteikt sekojošu atkritumu nodošanu:

 • Plēve (celtniecības, siltumnīcu, kūdras);
 • Skābbarības ruļļu tīkls (par samaksu 27,72 EUR ar PVN par 1m3);
 • Bigbag maisi.