Pašgājēja iekrāvēja izsole

Līvānu novada pašvaldība, adrese Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, tel. nr. 65307250, atbilstoši likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” normām paziņo par atsavināmās mantas – pašgājēja iekrāvēja – mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Pašgājējs iekrāvējs, izlaiduma gads – 1988., valsts reģistrācijas numurs T6671LB, rūpnīcas numurs 08832. Tehniskā apskate nav izieta.

Nosacītā cena 1692,89 EUR bez PVN.

Maksāšanas līdzeklis EUR 100% apmērā.

Dalības maksa 20,00 EUR.

 

Pašgājēja iekrāvēju paskatīt dabā un iegūt papildu informāciju var Rudzātu pagasta pārvaldē (tālrunis saziņai 29429044).

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā līdz 2022. gada 22.jūnija plkst. 1500.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2022. gada 22.jūnijam piesakās uz pašgājēja iekrāvēja izsoli un līdz 2022. gada 22.jūnijam (ieskaitot) iemaksā dalības maksu 20,00 EUR (divdesmit euro, 00 centi), ieskaitot Līvānu novada pašvaldības kontā: SEB banka, UNLALV22, konta Nr. LV14UNLA0050018690074.

Mantas izsole notiks 2022. gada 29.jūnijā plkst.1430 Līvānu novada domes sēžu zālē, 102. telpā,  Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā.

Mantas nosolītājs augstāko nosolīto cenu un papildus nosolītai cenai pievienotās vērtības nodokli 21% normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā samaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Pašgājējs izsolei

 

pašgājējs izsolei2