Līvānu novada pašvaldība informē, ka ar 2023.gada 24.jūlija stājies spēkā Līvānu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 3 “Lokālplānojums Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumiem – Līvānu pilsētas centra teritorijai”.

 

Līvānu novada pašvaldība 2023.gada 24.jūlijā saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr. 15-2/4241 “Par lokālplānojumu Līvānu pildētas centra teritorijai”, kurā norādīts, ka ir uzsākta 2023.gada 27.aprīļa saistošo noteikumu Nr.3 “Lokālplānojums Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumiem – Līvānu pilsētas centra teritorijai. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” īstenošana.

 

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27194

 

Paldies visiem, kas piedalījās plānošanas dokumenta izstrādē!

 


Ar Līvānu novada domes 27.04.2023. lēmumu Nr. 5-13 ir apstiprināti Līvānu novada domes saistošie noteikumi Nr.3 “Lokālplānojums Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024. gadam grozījumiem - Līvānu pilsētas centra teritorijai. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27194

 

 

Noslēgusies Lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024. gadam grozījumiem - Līvānu pilsētas centra teritorijai 3.0 redakcijas publiskā apspriešana.

 

Lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024. gadam grozījumiem - Līvānu pilsētas centra teritorijai pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana no 2023. gada 17. februāra līdz 18. martam

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu publiskās apspriešanas sanāksmei būs iespēja pievienoties arī attālināti.

Saite uz sanāksmi - https://ieej.lv/x7WmI

Publiskā apspriešana ir uzsākta ar Līvānu novada pašvaldības domes 2023. gada 26. janvāra lēmumu Nr.1-8 „Par lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024. gadam grozījumiem - Līvānu pilsētas centra teritorijai pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma 3.0 redakcija:

Ar Lokālplānojuma 3.0 redakcijas materiāliem var iepazīties arī portālā Ģeolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24367) un papīra izdruku veidā Līvānu novada domes Vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 77, Līvānos un pagastu pārvaldēs pašvaldības darba laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023.gada 7.martā plkst. 17.00 Rīgas ielā 105, Līvānos Līvānu novada kultūras centrā, mazajā zālē.

Priekšlikumus var iesniegt līdz 2023. gada 18. martam (ieskaitot):

  • Elektroniski Ģeoportālā (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24367);
  •  Pa pastu (pasta vai elektroniskā paraksta zīmogs) Līvānu novada domei, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 vai uz epastu pasts@livani.lv, adresējot Plānošanas un attīstības daļai (pa pastu iesniegtajos priekšlikumos iesniedzējam jānorāda adrese, uz kuru nosūtāma atbilde pa pastu vai elektroniskā adrese);
  •  Ievietojot urnā, kas atrodas pie Līvānu novada domes ieejas, Rīgas ielā 77, Līvānos, kā arī pie ieejas Rožupes pagasta pārvaldē (Skolas ielā 7, Rožupē, Rožupes pagastā), pie ieejas Rudzātu pagasta pārvaldē (Miera ielā 1, Rudzātos, Rudzātu pagastā), pie ieejas Jersikas pagasta pārvaldē (Liepu ielā 5, Jersikā, Upeniekos, Jersikas pagastā), pie ieejas Turku pagasta pārvaldē (Zundānos, Turku pagastā), pie ieejas Sutru pagasta pārvaldē (Uzvaras ielā 5, Sutros, Sutru pagastā).

Priekšlikumu iesniegšanai var izmantot veidlapu

Lai iepazītos ar lokālplānojuma redakciju klātienē un saņemt konsultācijas, jāpiesakās Līvānu novada Būvvaldē (tālruņa numuru 65307272).

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA “Grupa93”, Torņa iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 27373939.

Lokālplānojuma pasūtītājs: Līvānu novada dome, Rīgas ielā 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja - Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Jeļena Hnikina (tel.: 29644399, jelena.hnikina@livani.lv).

 

 

26.01.2023. DOMES SĒDĒ APSTIPRINĀTIE DOKUMENTI

 

30.06.2022. DOMES SĒDĒ APSTIPRINĀTIE DOKUMENTI

 

Paziņojums par lokālplānojuma atcelšanu

Ar Līvānu novada domes 27.01.2022. lēmumu Nr. 2-11 ir apstiprināti Līvānu novada domes saistošie noteikumi Nr.2 “Par Līvānu novada domes 2021. gada 5. jūlija saistošo noteikumu Nr. 13 “Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritorijas, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu” un uzsākta jaunas lokālplānojuma redakcijas izstrāde.

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19989) un tiesību aktu vietnē likumi.lv (https://likumi.lv/ta/id/329804-par-livanu-novada-domes-2021-gada-5-julija-saistoso-noteikumu-nr-13-livanu-pilsetas-sabiedriska-centra-teritorijas-kura).

 

27.01.2022. DOMES SĒDĒ APSTIPRINĀTIE DOKUMENTI

2022.gada 27.janvāra domes sēdes lēmums Nr. 2-11 (04.02.2022.)

2022.gada 27.janvāra Līvānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2 (04.02.2022.)

2022.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 paskaidrojuma raksts (04.02.2022.)

Darba uzdevums lokālplānojumam (04.02.2022.)

 

30.06.2022. DOMES SĒDĒ APSTIPRINĀTIE DOKUMENTI

 

 

05.07.2021. ĀRKĀRTAS DOMES SĒDĒ APSTIPRINĀTIE DOKUMENTI

2021.gada 5.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmums Nr. 11-3 (12.07.2021.) 

Oficiālā publikācija Latvijas Vēstnesī Nr.: 2021/134.TP1 Paziņojums par "Par Lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas apstiprināšanu" apstiprināšanu (15.07.2021.) Atcelti ar 2022.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2.

2021.gada 5.jūlija Saistošie noteikumi Nr.13 (12.07.2021.)

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (12.07.2021.)

Funkcionālais zonējums un galvenie izmantošanas aprobežojumi (12.07.2021.)

Paskaidrojuma raksts (12.07.2021.)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā saņemts juridiskas personas 2021.gada 14.septembra iesniegums, kurā lūgts apturēt apstiprināto lokālplānojumu Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritorijai, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas. Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta regulējumam,  Lokālplānojums pēc apstrīdēšanas termiņa beigām tiks izvērtēts. Līdz turpmākam ministrijas lēmumam Lokālplānojums nav īstenojams.(23.09.2021.)

PAPILDUS MATERIĀLI

Prezentācija (12.07.2021.)

Paziņojums par “Par Lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas apstiprināšanu”(12.07.2021.)

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS MATERIĀLI

Ziņojums par publiskās apspriešanas norisi: EDOC;PDF (22.06.2021.)

2. pielikums. Pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem (21.06.2021.)

Publiskās apspriešanas sanāksmes protokols: EDOC; PDF (18.06.2021.)

Publiskās apspriešanas sapulces 08.06.2021. prezentācija (14.06.2021.)

Publiskās apspriešanas sanāksme (01.06.2021.)

Lokālplānojuma izstrādes informācija (13.05.2021.)

PAZIŅOJUMS par Lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai (06.05.2021.)

Iesniegums par lokālplānojuma pilnveidoto redakciju (06.05.2021.)

 

 

29.04.2021. DOMES SĒDĒ APSTIPRINĀTIE DOKUMENTI

 

2021.gada 29.aprīļa domes sēdes lēmums Nr. 7-12 (06.05.2021.)

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (06.05.2021.)

Funkcionālais zonējums un galvenie izmantošanas aprobežojumi (06.05.2021.)

Paskaidrojuma raksts (06.05.2021.)

 

 

 

 

Oficiālā publikācija Latvijas Vēstnesī Nr.: 2021/63.TP1 Paziņojums par lokālplānojuma atcelšanu (31.03.2021)

Paziņojums par lokālplānojuma atcelšanu un pilnveidošanu (24.03.2021.)

Ar Līvānu novada domes 23.03.2021. ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 4-1 ir apstiprināti Līvānu novada domes saistošie noteikumi Nr.7  “Par Līvānu novada domes 2020.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritorijas, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” atcelšanu”, kā arī ar Līvānu novada domes 23.03.2021. ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 4-2 ir uzsākta jaunas pilnveidotas lokālplānojuma redakcijas izstrāde.

Ar lokālplānojuma izstrādēs procesu un saistošajiem noteikumiem var iepazīties arī Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18938).

23.03.2021. ĀRKĀRTAS DOMES SĒDĒ APSTIPRINĀTIE DOKUMENTI

Līvānu novada domes ārkārtas sēdes lēmums Nr.4-1 par Līvānu novada domes 2020.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritorijas, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” atcelšanu (24.03.2021.)

2021.gada 23.marta ārkārtas sēdes lēmuma Nr. 4-1 pielikumi:

2021.gada 23.marta saistošie noteikumi Nr. 7 “Par Līvānu novada domes 2020.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritorijas, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” atcelšanu” un paskaidrojuma raksts (24.03.2021.)

Līvānu novada domes ārkārtas sēdes lēmums Nr.4-2 par lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, pilnveidošanu (24.03.2021.)


26.11.2020. DOMES SĒDĒ APSTIPRINĀTAIS DOKUMENTS (atcelts saskaņā ar 23.03.2021. ārkārtas domes sēdes lēmumu Nr.4-1)

Saistošo noteikumu darbība apturēta saskaņā ar 2021. gada 10. marta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu Nr. 1-132/2460 “Par Līvānu novada domes 2020. gada 26. novembra saistošo noteikumu Nr. 14 "Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritorijas, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" darbības apturēšanu”.

Oficiālā publikācija Latvijas Vēstnesī Nr.: 2020/238.TP2 Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu (09.12.2020) un Oficiālā publikācija Latvijas Vēstnesī Nr.: 2020/240.TP1 Precizējot iepriekš publicēto (11.12.2020)/ publicēti "Līvānu novada vēstīs" Nr.12(197) 2020.gada 17.decembrī/