Līvānu novada izglītības attīstības stratēģija 2022. - 2027. gadam ir vidēja termiņa nozares plānošanas dokuments, kas nosaka Līvānu novada izglītības attīstības prioritātes, rīcības virzienus un konkrētas darbības, kā arī to īstenotājus izglītības nozares attīstības mērķu īstenošanai.

Līvānu novada izglītības attīstības stratēģijas 2022. - 2027. gadam mērķis ir sniegt objektīvu ieskatu par Līvānu novada izglītības iestādēm, to piedāvātajiem pakalpojumiem un izglītības jomas situāciju kopumā, kā arī atspoguļot Līvānu novada izglītības attīstības stratēģiskos virzienus, prioritāros mērķus un galvenās plānotās rīcības 6 gadu periodam.


Plānošanas dokuments izstrādāts pamatojoties uz “Attīstības plānošanas sistēmas likumu”, “Reģionālās attīstības likumu”, “Teritorijas attīstības plānošanas likumu”, “Jaunatnes likumu”, “Izglītības likumu”, likuma „Par pašvaldībām” 14.pantā noteikto, kā arī balstoties uz spēkā esošiem Līvānu novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem. 
Līvānu novada izglītības attīstības stratēģija 2022. - 2027. gadam ir apstiprināta Līvānu novada domes sēdē 2022.gada 24.novembrī un ir pamats Līvānu novada pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai izglītības nozarei.