Līvānu novada izglītības attīstības stratēģija 2016. - 2020. gadam ir vidēja termiņa nozares plānošanas dokuments, kas nosaka Līvānu novada izglītības attīstības prioritātes, rīcības virzienus un konkrētas darbības, kā arī to īstenotājus izglītības nozares attīstības mērķu īstenošanai.

Līvānu novada izglītības attīstības stratēģijas 2016. - 2020. gadam mērķis ir sniegt objektīvu ieskatu par Līvānu novada izglītības iestādēm, to piedāvātajiem pakalpojumiem un izglītības jomas situāciju kopumā, kā arī atspoguļot Līvānu novada izglītības attīstības stratēģiskos virzienus, prioritāros mērķus un plānotās rīcības 5 gadu periodam.

Plānošanas dokuments izstrādāts pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktā noteikto, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtajā daļā, kā arī Reģionālās attīstības likuma 13.pantā noteikto. Līvānu novada izglītības attīstības stratēģija 2016. - 2020. gadam ir apstiprināta Līvānu novada domē 2016.gada 30.jūnijā un ir pamats Līvānu novada pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai izglītības nozarei.