Atšķirībā no komitejām, kurās strādā tikai vēlēti Līvānu novada domes deputāti, komisijās darbojas arī Līvānu novada iedzīvotāji.

Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja - Jersikas pagasta valdes priekšsēdētāja,
Jānis RUŠENIEKS, Jersikas pagasta iedzīvotājs,
Inese JAUNUŠĀNE, deputāte, Jersikas pamatskolas direktore,
Aivars BARKOVSKIS, Jersikas pagasta iedzīvotājs,
Evita DAIBE, Jersikas pagasta iedzīvotāja,
Māris SKRIMBLIS, Jersikas pagasta iedzīvotājs,
Juris ŠKAPARS, Jersikas pagasta iedzīvotājs.
Meldra VILCĀNE, atbildīgā par valdes darbu

Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs - Rožupes pagasta valdes priekšsēdētājs,
Gunta JAUDZEMA, SAC “Rožlejas” vadītāja,
Maija JASINSKA, Rožupes pagasta iedzīvotāja,
Svetlana GRIGA, Rožupes pagasta iedzīvotāja,
Sanita DUBOVSKA, Rožupes pamatskolas direktora p.i.,
Sanita Pinupe, Rožupes kultūras nama vadītāja,
Gatis PASTARS, Līvānu novada domes deputāts.
Spīdola VAIVODE, atbildīgā par valdes darbu

Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja - Rudzātu pagasta valdes priekšsēdētāja,
Ramiss AĻIJEVS, deputāts, uzņēmējs,
Velta RUDZĀTE, Rudzātu pagasta iedzīvotāja,
Valentīna VAIVODE, Rudzātu vidusskolas direktore,
Edgars VAIVODS, Rudzātu speciālās internātpamatskolas direktors,
Skaidrīti BRŪVERE, Rudzātu pagasta iedzīvotāja,
Maija PRAŅEVSKA, Rudzātu pagasta iedzīvotāja.
Ligita DOMULĀNE, atbildīgā par valdes darbu

Kristīne KIRILOVA, Turku pagasta pārvaldes vadītāja - Turku pagasta valdes priekšsēdētāja,
Aigars GRUGULIS, Turku pagasta iedzīvotājs,
Inese BRŪVERE, Turku Saieta nama vadītāja,
Pēteris ROMANOVSKIS, deputāts,
Miķelis BALTMANIS, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas zemes ierīcības inženieris,
Ligita IESALNIECE, Turku pagasta iedzīvotāja,
Janīna USĀRE, Jaunsilavas pamatskolas direktore.
Kristīne KIRILOVA, atbildīgā darbiniece

Māris GRIGALIS, deputāts - Sutru pagasta valdes priekšsēdētājs,
Staņislavs KORSAKS, Sutru pagasta pārvaldes komunālās saimniecības vadītājs,
Anna VRUBĻEVSKA, Sutru pagasta iedzīvotāja,
Linda USĀNE, Sutru pagasta iedzīvotāja,
Marija VASIĻEVSKA, Sutru pagasta iedzīvotāja,
Valda PINTĀNE, Sutru pagasta iedzīvotāja,
Ivans MATROSOVS, deputāts.
Paulīna ZARIŅA, atbildīgā darbiniece

Ināra KALVĀNE, deputāte - komisijas priekšsēdētāja,
Jānis MAGDAĻENOKS, deputāts,
Andrejs PATMALNIEKS, SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētāja palīgs,
Antra VILCĀNE, Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja,
Valdis LABINSKIS, deputāts,
Ivans MATROSOVS, deputāts,
 

Ginta KRAUKLE, domes priekšsēdētāja vietniece,
Miķelis BALTMANIS, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas zemes ierīcības inženieris,
 

Aija USĀNE, Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece - komisijas priekšsēdētāja,
Jānis Pastars, Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas nekustamo īpašumu speciālist,
Ilona STEPIŅA, SIA “Līvānu siltums” speciāliste,
Ramiss AĻIJEVS, deputāts, uzņēmējs,
Ivars CAUNĪTIS-BRASLIS, SIA “Līvānu siltums” atslēdznieks,
Andrejs PATMALNIEKS, SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētāja palīgs.
Jānis PASTARS, atbildīgais darbinieks

 

Māris GRIGALIS, deputāts - komisijas priekšsēdētājs,
Marija VAIVODE, Rožupes pagasta iedzīvotāja, medicīnas darbiniece,
Kristīne JAUDZEMA, Sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem, 
Ivars BIDZĀNS, Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” darbinieks,
Jeļena BEREZOVSKA, SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” juriskonsulte,
Marija PASTARE, novada iedzīvotāja.
Laura DUMBROVSKA, Līvānu novada domes Juridiskās daļas juriskonsulte, atbildīgā darbiniece

Gatis PASTARS, deputāts - komisijas priekšsēdētājs,
Andris VAIVODS, Līvānu novada domes priekšsēdētājs,
Ginta KRAUKLE, Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece,
Uldis SKREIVERS, Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors,
Aija USĀNE, Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece,
Valdis LABINSKIS, deputāts,
Ivans MATROSOVS, deputāts.
Eriks SALCEVIČS, uzņēmējs.
Baiba VUCENLAZDĀNE, atbildīgā darbiniece

Ginta KRAUKLE, Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece - komisijas priekšsēdētāja,
Ilze GRIEZĀNE, Latgales mākslas un amatniecības centra vadītāja,
Raimonds VINDULIS, mākslinieks,
Gatis PASTARS, deputāts,
Anna BOGDĀNE, Līvānu pilsētas iedzīvotāja.
Kristīne Vaivode, atbildīgā darbiniece

Jānis MAGDAĻENOKS, deputāts - komisijas priekšsēdētājs,
Māris GRIGALIS, deputāts,
Pēteris ROMANOVSKIS, deputāts,
Kristīne KIRILOVA, Turku pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja,
Andrejs BONDAREVS, deputāts,
Ramiss AĻIJEVS, deputāts, uzņēmējs,
Mārīte VILCĀNE, atbildīgā darbiniece

Andris VAIVODS, domes priekšsēdētājs - komisijas priekšsēdētājs
Uldis SKREIVERS, pašvaldības izpilddirektors
Ināra KALVĀNE, deputāte,
Evita LIEPNIECE, bankas “Citadele” speciāliste,
Marija PASTARE, Līvānu iedzīvotāja,

Ainis VEIGURS, deputāts - komisijas priekšsēdētājs,
Ginta KRAUKLE, Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece,
Ramiss AĻIJEVS, deputāts, uzņēmējs,
Ļevs TROŠKOVS, deputāts,
Roberts CEPURNIEKS, pašvaldības kārtībnieks,
Valentīna PATMALNIECE, SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” komunālās saimniecības iecirkņa vadītāja vietniece,
Gunita VAIVODE, atbildīgā darbiniece.

Jānis Pastars, Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas nekustamo īpašumu speciālist - komisijas priekšsēdētājs,
Miķelis Baltmanis, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas zemes ierīcības inženieris,
Ligita Ancāne, Līvānu novada domes finanšu daļas nodokļu administratore,
Ligita ANCĀNE, atbildīgā darbiniece.

Atbilstošā pagasta pārvaldes vadītājs:

  • Paulīna Zariņa (Sutru pagasts);
  • Anita Lietauniece (Jersikas pagasts);
  • Kristīne Kirilova (Turku pagasts);
  • Ruta Klibiķe (Rudzātu pagasts);
  • Andris Neicenieks (Rožupes pagasts).

Gunita VAIVODE, Līvānu novada domes pārstāve,
Pēteris KALVIŠS-SOIDA, Valsts meža dienesta pārstāvis,
Arnis GRIBONIKS, Lauku atbalsta dienesta pārstāvis,
Viktors FRILIŅŠ, Latvijas mednieku asociācijas pārstāvis,
Aldonis UTINĀNS, Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvis,
Ramiss AĻIJEVS, Biedrības „Zemnieku Saeima” pārstāvis. 

Antra Vilcāne, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja – komisijas priekšsēdētāja,
Jānis Magdaļenoks, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs,
Miķelis Baltmanis, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas zemes ierīcības inženieris,
Inga Bokāne, Juridiskās daļas vecākā juriskonsulte,
Diāna Rjaboškapova, Līvānu novada Būvvaldes vadītāja,
Līga Ancāne, Finanšu daļas galvenā ekonomiste,
Iveta Lavrinoviča, sekretāre

Aija Usāne, Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece
Inese Jaunušāne, Līvānu novada domes deputāte, Jersikas pamatskolas direktore,
Mārīte Vilcāne, Līvānu novada domes deputāte, Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītājas vietniece,
Ilga Peiseniece, Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja,
Edīte Utnāne, Līvānu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste.

Ilze Meldere, Līvānu 1.vidusskolas skolotāja – komisijas vadītāja,
Aija Rožinska, izglītības psihologs,
Ilze Mikule, audiologopēds,
Natālija Vārpsaliete, speciālās izglītības skolotājs,
Vadims Krimans, ārsts, SIA “Līvānu slimnīca” valdes priekšsēdētājs.

Anna Bogdāne, Kultūras komisijas locekle,
Rihards Borovskis, zemnieks-pašnodarbināta persona,
Ināra Gribonika, Līvānu novada domes galvenā grāmatvede,
Ēvalds Kārklis, Rudzātu vidusskolas skolotājs,
Inta Raubiška, Līvānu novada domes Personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja,
Jānis Rubīns, Rožupes pagasta pārvaldes komunālās saimniecības darbinieks,
Lidija Znotiņa, pensionāre.

Līvānu novada vēlēšanu komisijas rezervē:

 

Ineta Bivbāne, Jaunsilavas pamatskolas skolotāja,
Inta Ločmele, Līvānu novada domes grāmatvede.