Aktualitātes

Līvānu novada dome 05.07.2021. pieņēma lēmumu Nr. 11-3 “Par Lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas apstiprināšanu” un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 13 “Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritorijas, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.

 

Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19989, kā arī https://www.livani.lv/lv/lokalplanojums un https://www.livani.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba.