DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par darba kārtību. Ziņo Ginta Kraukle.
 2. Domes priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora infomācija. Ziņo Ginta Kraukle.
 3. Par Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošanu. Ziņo Ināra Kalvāne.
 4. Par izmaiņām Līvānu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā. Ziņo Ināra Kalvāne.
 5. Par Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” nolikumu. Ziņo Ināra Kalvāne.
 6. Par Līvānu novada domes konkursa skolēniem “Mana biznesa ideja 2021” nolikuma apstiprināšanu. Ziņo Ināra Kalvāne.
 7. Par Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo Ināra Kalvāne.
 8. Dzīvokļu jautājums Nr.1. Ziņo Ināra Kalvāne.
 9. Dzīvokļu jautājums Nr.2. Ziņo Ināra Kalvāne.
 10. Dzīvokļu jautājums Nr.3. Ziņo Ināra Kalvāne.
 11. Dzīvokļu jautājums Nr.4. Ziņo Ināra Kalvāne.
 12. Dzīvokļu jautājums Nr.5. Ziņo Ināra Kalvāne.
 13. Dzīvokļu jautājums Nr.6. Ziņo Ināra Kalvāne.
 14. Par Vides uzraudzības un kārtības komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
 15. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
 16. Par asenizācijas pakalpojuma maksas apstiprināšanu. Ziņo Ginta Kraukle.
 17. Par Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu apstiprināšanu  vienam izglītojamajam pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 2021.gada 1.septembra līdz 31.decembrim. Ziņo Ginta Kraukle.
 18. Par līdzekļu piešķiršanu Jaunsilavas ciemata notekūdeņu attīrīšanas dīķu tīrīšanai. Ziņo Ginta Kraukle.
 19. Par līdzekļu piešķiršanu Līvānu stikla un amatniecības centram. Ziņo Ginta Kraukle.
 20. Par līdzekļu piešķiršanu Biedrībai “Veloklubs Līvāni”. Ziņo Ginta Kraukle.
 21. Par finansējuma mērķa maiņu Līvānu novada domes Jersikas pagasta pārvaldei. Ziņo Ginta Kraukle.
 22. Par līdzekļu piešķiršanu noliktavas angāra Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā pagaidu energosertifikāta izstrādei. Ziņo Ginta Kraukle.
 23. Par līdzekļu piešķiršanu ēkas Skolas ielā 7, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā energosertifikāta aktualizācijai. Ziņo Ginta Kraukle.
 24. Par līdzekļu piešķiršanu projektā “Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 2.kārta” neiekļaujamo izmaksu finansēšanai. Ziņo Ginta Kraukle.
 25. Par Līvānu novada kultūras centra amatu vienību sarakstu. Ziņo Ginta Kraukle.
 26. Par amatu savienošanu. Ziņo Ginta Kraukle.
 27. Par Jersikas pamatskolas amatu vienību sarakstu no 2021.gada 1.septembra. Ziņo Ginta Kraukle.
 28. Par Līvānu Bērnu un jauniešu centra amatu vienību sarakstu no 2021.gada 1.septembra. Ziņo Ginta Kraukle.
 29. Par Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas amatu vienību sarakstu no 2021.gada 1.septembra. Ziņo Ginta Kraukle.
 30. Par Līvānu 1.vidusskolas amatu vienību sarakstu no 2021.gada 1.septembra. Ziņo Ginta Kraukle.
 31. Par Līvānu 2.vidusskolas amatu vienību sarakstu no 2021.gada 1.septembra. Ziņo Ginta Kraukle.
 32. Par Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas amatu vienību sarakstu no 2021.gada 1.septembra. Ziņo Ginta Kraukle.
 33. Par Rudzātu vidusskolas amatu vienību sarakstu no 2021.gada 1.septembra. Ziņo Ginta Kraukle.
 34. Par Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” amatu vienību sarakstu no 2021.gada 1.septembra. Ziņo Ginta Kraukle.
 35. Par Jaunsilavas pamatskolas amatu vienību sarakstu no 2021.gada 1.septembra. Ziņo Ginta Kraukle.
 36. Par Rožupes pamatskolas amatu vienību sarakstu no 2021.gada 1.septembra. Ziņo Ginta Kraukle.
 37. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algu. Ziņo Ginta Kraukle.
 38. Par valsts mērķdotācijas sadali interešu izglītības pedagogu atlīdzībai 2021. gada septembra - decembra mēnešiem. Ziņo Ginta Kraukle.
 39. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7611 001 2326 Rīgas ielā 2S, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu valstij Iekšlietu ministrijas personā. Ziņo Ginta Kraukle.
 40. Par dzīvokļa īpašuma Avotu ielā 1B-15, Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai. Ziņo Ginta Kraukle.
 41. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 6a-37, Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai. Ziņo Ginta Kraukle.
 42. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 37-10, Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai. Ziņo Ginta Kraukle.

DARBA KĀRTĪBA: 

 1. Par Līvānu novada domes nekustamo īpašumu un zemes lietu komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu. Ziņo Ginta Kraukle.
 2. Par dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu. Ziņo Ginta Kraukle.
 3. Par ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu. Ziņo Ginta Kraukle.
 4. Par Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisiju. Ziņo Ginta Kraukle.
 5. Par Administratīvo aktu strīdu komisiju. Ziņo Ginta Kraukle.
 6. Par Māra Elkšņa izslēgšanu no Kultūras komisijas sastāva. Ziņo Ginta Kraukle.
 7. Par grozījumiem 2021.gada 5. jūlija Līvānu novada domes lēmumā 11-1 “Novada domes pastāvīgo komiteju izveidošana un pastāvīgo komitejas locekļu ievēlēšana”.. Ziņo Ginta Kraukle.
 8. Par projektu „Meža ekoloģiskās vērtības uzlabošana Līvānu novada domes īpašumā „Vuškārnieku mežs””. Ziņo Ginta Kraukle.
 9. Par līdzekļu piešķiršanu drošības barjeras nomaiņai Rīgas ielā (posmā no 1,030 km līdz 1,073 km), Līvānos, Līvānu novadā.. Ziņo Ginta Kraukle.

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par darba kārtību. Ziņo Andris Vaivods.
 2. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo Andris Vaivods, Uldis Skreivers.
 3. Par Līvānu novada domes noteikumiem „Kārtība, kādā Līvānu novada dome piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē izglītojamajiem no 1,5 gada līdz obligātās pirmsskolas izglītības uzsākšanai”. Ziņo Ināra Kalvāne.
 4. Par izglītojamo skaita noteikšanu atsevišķiem klašu komplektiem Līvānu 2.vidusskolā. Ziņo Ināra Kalvāne.
 5. Par izglītojamo skaita noteikšanu atsevišķiem klašu komplektiem Rožupes pamatskolā. Ziņo Ināra Kalvāne.
 6. Par saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti”. Ziņo Ināra Kalvāne.
 7. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”. Ziņo Ināra Kalvāne.
 8. Dzīvokļu jautājums Nr.1. Ziņo Ināra Kalvāne.
 9. Dzīvokļu jautājums Nr.2. Ziņo Ināra Kalvāne.
 10. Dzīvokļu jautājums Nr.3. Ziņo Ināra Kalvāne.
 11. Dzīvokļu jautājums Nr.4. Ziņo Ināra Kalvāne.
 12. Dzīvokļu jautājums Nr.5. Ziņo Ināra Kalvāne.
 13. Dzīvokļu jautājums Nr.6. Ziņo Ināra Kalvāne.
 14. Dzīvokļu jautājums Nr.7. Ziņo Ināra Kalvāne.
 15. Dzīvokļu jautājums Nr.8. Ziņo Ināra Kalvāne.
 16. Dzīvokļu jautājums Nr.9. Ziņo Ināra Kalvāne.
 17. Par saistošajiem noteikumiem. Ziņo Jānis Magdalenoks.
 18. Par aizņēmumu no Valsts kases  investīciju projekta “Teritorijas pie Jaunsilavas pamatskolas labiekārtojuma atjaunošana” īstenošanai. Ziņo Andris Vaivods.
 19. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas  2019. – 2025. gadam III daļas - Rīcību plāna  un  IV daļas - Investīciju plāna  aktualizācijas uzsākšanu. Ziņo Andris Vaivods.
 20. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo Andris Vaivods.
 21. Par skolēnu ēdināšanas līguma grozījumiem. Ziņo Andris Vaivods.
 22. Par Līvānu novada pašvaldības dotācijas daļas apstiprināšanu Rudzātu vidusskolas izglītojamo ēdināšanai. Ziņo Andris Vaivods.
 23. Par Līvānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežceļi” nodošanu īpašumā bez atlīdzības valstij. Ziņo Andris Vaivods.
 24. Par saistošajiem  noteikumiem „Par Līvānu novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu”. Ziņo Andris Vaivods.
 25. Par grozījumiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–2025.gadam 4.daļā “Investīciju plāns 2019-2021”. Ziņo Andris Vaivods.
 26. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo Ginta Kraukle.
 27. Par izglītojamo skaita noteikšanu atsevišķiem klašu komplektiem Jersikas pamatskolā. Ziņo Andris Vaivods.
 28. Par līdzekļu piešķiršanu investīciju projekta „Līvānu  novada pilsētas ielas un pagasta ceļu pārbūve” īstenošanai. Ziņo Andris Vaivods.
 29. Par aizņēmumu no Valsts kases investīciju projekta „Līvānu  novada pilsētas ielas un pagasta ceļu pārbūve” īstenošanai. Ziņo Andris Vaivods.
 30. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Ziņo Andris Vaivods.
 31. Par apliecinājumu “vidējās jūdzes” pieslēgumu izveidē. Ziņo Andris Vaivods.
 32. Par Attīstības plānošanas komisiju. Ziņo Andris Vaivods.
 33. Par Dzīvokļu jautājumu komisiju. Ziņo Andris Vaivods.
 34. Par Vēlēšanu komisiju. Ziņo Andris Vaivods.
 35. Par Sporta komisiju. Ziņo Andris Vaivods.
 36. Par Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisiju. Ziņo Andris Vaivods.
 37. Par Vides uzraudzības un kārtības komisiju. Ziņo Andris Vaivods.
 38. Par Kultūras komisiju. Ziņo Andris Vaivods.
 39. Par Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisiju. Ziņo Andris Vaivods.
 40. Par Administratīvo komisiju. Ziņo Andris Vaivods.
 41. Par Rožupes pagasta valdi. Ziņo Andris Vaivods.
 42. Par Turku pagasta valdi. Ziņo Andris Vaivods.
 43. Par Sutru pagasta valdi. Ziņo Andris Vaivods.
 44. Par Jersikas pagasta valdi. Ziņo Andris Vaivods.
 45. Par Rudzātu pagasta valdi. Ziņo Andris Vaivods.
 46. Par izglītojamo skaita noteikšanu atsevišķam klašu komplektam Līvānu 1.vidusskolā. Ziņo Andris Vaivods.

DARBA KĀRTĪBA: 

 1. Par darba kārtību. Ziņo Andris Vaivods.
 2. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo Andris Vaivods.
 3. Par Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes locekļa kandidātu. Ziņo Ināra Kalvāne.
 4. Par pievienošanos Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās. Ziņo Ināra Kalvāne.
 5. Par Latvijas Pašvaldību savienības 31. kongresa delegātiem. Ziņo Ināra Kalvāne.
 6. Dzīvokļu jautājums Nr.1. Ziņo Ināra Kalvāne.
 7. Dzīvokļu jautājums Nr.2. Ziņo Ināra Kalvāne.
 8. Dzīvokļu jautājums Nr.3. Ziņo Ināra Kalvāne.
 9. Dzīvokļu jautājums Nr.4. Ziņo Ināra Kalvāne.
 10. Dzīvokļu jautājums Nr.5. Ziņo Ināra Kalvāne.
 11. Par kopīgas depozīta iepakojuma pieņemšanas vietas izveidošanu. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
 12. Par grozījumiem zemesgabala nomas līgumā. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
 13. Par zemes gabala nodošanu nomai Nr.1. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
 14. Par zemes gabalu nodošanu nomai Nr.2. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
 15. Par Līvānu stikla un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā saražoto stikla izstrādājumu cenu. Ziņo Andris Vaivods.
 16. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo Andris Vaivods.
 17. Par izdevumu apmaksu. Ziņo Andris Vaivods.
 18. Par telpu nomu. Ziņo Andris Vaivods.
 19. Par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu. Ziņo Andris Vaivods.
 20. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai Nr.1. Ziņo Andris Vaivods.
 21. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai Nr.2. Ziņo Andris Vaivods.
 22. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai Nr.3. Ziņo Andris Vaivods.

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Līvānu novada Bāriņtiesu. Ziņo Andris Vaivods.

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Novada domes pastāvīgo komiteju izveidošana un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana. Ziņo Andris Vaivods.
 2. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo Andris Vaivods.
 3. Par lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, apstiprināšanu. Ziņo Andris Vaivods.
 4. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo Ginta Kraukle.

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Ziņo I. Raubiška
 2. Novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. Ziņo A.Vaivods

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Valda Labinska priekšlikumu. Ziņo Andris Vaivods.
 2. Par papildus jautājuma "Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu" iekļaušanu darba kārtībā. Ziņo Andris Vaivods.
 3. Par darba kārtību. Ziņo Andris Vaivods.
 4. Priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo Andris Vaivods, Uldis Skreivers.
 5. Dzīvokļu jautājums Nr.1. Ziņo Ināra Kalvāne.
 6. Dzīvokļu jautājums Nr.2. Ziņo Ināra Kalvāne.
 7. Dzīvokļu jautājums Nr.3. Ziņo Ināra Kalvāne.
 8. Dzīvokļu jautājums Nr.4. Ziņo Ināra Kalvāne.
 9. Dzīvokļu jautājums Nr.5. Ziņo Ināra Kalvāne.
 10. Dzīvokļu jautājums Nr.6. Ziņo Ināra Kalvāne.
 11. Dzīvokļu jautājums Nr.7. Ziņo Ināra Kalvāne.
 12. Par pirmsskolas grupas neatvēršanu Līvānu 2.vidusskolā 2021./2022. mācību gadā. Ziņo Ināra Kalvāne.
 13. Par izmaiņām Līvānu novada Bāriņtiesas sastāvā. Ziņo Ināra Kalvāne.
 14. Par saistošajiem noteikumiem “Par Līvānu novada kapsētu uzturēšanu un izmantošanu”. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
 15. Par finansējuma mērķa maiņu. Ziņo Andris Vaivods.
 16. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo Andris Vaivods.
 17. Par līdzdalību SIA "Līvānu siltums". Ziņo Andris Vaivods.
 18. Par dalības maksas apstiprināšanu. Ziņo Andris Vaivods.
 19. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2021. gada 27. maija lēmumā Nr. 8-34 “Par nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā”. Ziņo Andris Vaivods.
 20. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo Andris Vaivods.
 21. Par līdzekļu piešķiršanu projekta „Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 2.kārta” īstenošanai. Ziņo Andris Vaivods.
 22. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Andris Vaivods.

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par darba kārtību. Ziņo Andris Vaivods.
 2. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo Andris Vaivods, Uldis Skreivers.
 3. Par Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošanu. Ziņo Ināra Kalvāne.
 4. Dzīvokļu jautājums Nr.1. Ziņo Ināra Kalvāne.
 5. Dzīvokļu jautājums Nr.2. Ziņo Ināra Kalvāne.
 6. Dzīvokļu jautājums Nr.3. Ziņo Ināra Kalvāne.
 7. Dzīvokļu jautājums Nr.4. Ziņo Ināra Kalvāne.
 8. Dzīvokļu jautājums Nr.5. Ziņo Ināra Kalvāne.
 9. Dzīvokļu jautājums Nr.6. Ziņo Ināra Kalvāne.
 10. Dzīvokļu jautājums Nr.7. Ziņo Ināra Kalvāne.
 11. Dzīvokļu jautājums Nr.8. Ziņo Ināra Kalvāne.
 12. Dzīvokļu jautājums Nr.9. Ziņo Ināra Kalvāne.
 13. Dzīvokļu jautājums Nr.10. Ziņo Ināra Kalvāne.
 14. Dzīvokļu jautājums Nr.11. Ziņo Ināra Kalvāne.
 15. Dzīvokļu jautājums Nr.12. Ziņo Ināra Kalvāne.
 16. Par ciema statusa atcelšanu. Ziņo Andris Vaivods.
 17. Par adrešu informācijas precizēšanu Jersikas pagastā. Ziņo Andris Vaivods.
 18. Par adrešu informācijas precizēšanu Turku pagastā. Ziņo Andris Vaivods.
 19. Par sakņu dārzu līgumu pagarināšanu. Ziņo Andris Vaivods.
 20. Par zemes vienības nodošanu nomai. Ziņo Andris Vaivods.
 21. Par finansējuma mērķa maiņu. Ziņo Andris Vaivods.
 22. Par Līvānu novada uzņēmējdarbības atbalsta konkursa „Līvānu novads VAR 2021” rīkošanu. Ziņo Andris Vaivods.
 23. Par Līvānu novada “Jubilejas nakts tirdziņš” nolikumu. Ziņo Andris Vaivods.
 24. Par Līvānu novada pašvaldības 2020. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņo Andris Vaivods.
 25. Par Līvānu novada “Vasaras Saulgriežu tirdziņš” nolikumu. Ziņo Andris Vaivods.
 26. Par līdzekļu piešķiršanu ūdensvada tīkla ūdens skaitītāja mezgla remontam Līvānu novada Kultūras centrā. Ziņo Andris Vaivods.
 27. Par zemes vienību nodošanu atsavināšanai. Ziņo Andris Vaivods.
 28. Par pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo Andris Vaivods.
 29. Par līdzdalību SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”. Ziņo Andris Vaivods.
 30. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai Nr.1. Ziņo Andris Vaivods.
 31. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai Nr.2. Ziņo Andris Vaivods.
 32. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai Nr.3. Ziņo Andris Vaivods.
 33. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai Nr.4. Ziņo Andris Vaivods.
 34. Par nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā. Ziņo Andris Vaivods.
 35. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanas un visaptverošas atjaunošanas projektiem. Ziņo Andris Vaivods.
 36. Par līdzekļu piešķiršanu ventilācijas remontam Sociālā aprūpes centrā "Rožlejas". Ziņo Andris Vaivods.
 37. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo Andris Vaivods.

 

DARBA KĀRTĪBU:

 

 1. Par darba kārtību. Ziņo Andris Vaivods.
 2. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo Andris Vaivods, Uldis Skreivers.
 3. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”. Ziņo Ināra Kalvāne.
 4. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017.gada 26.janvāra noteikumos Nr.1 „Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošana”. Ziņo Ināra Kalvāne.
 5. Dzīvokļu jautājums Nr.1. Ziņo Ināra Kalvāne.
 6. Dzīvokļu jautājums Nr.2. Ziņo Ināra Kalvāne.
 7. Dzīvokļu jautājums Nr.3. Ziņo Ināra Kalvāne.
 8. Dzīvokļu jautājums Nr.4. Ziņo Ināra Kalvāne.
 9. Dzīvokļu jautājums Nr.5. Ziņo Ināra Kalvāne.
 10. Par saistošajiem noteikumiem "Par sabiedrisko kārtību Līvānu novadā". Ziņo Jānis Magdaļenoks.
 11. Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par Līvānu novada kapsētu uzturēšanu un izmantošanu”. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
 12. Par lokālplānojuma, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
 13. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
 14. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumā Nr. 3-27 “Par aizņēmumu no Valsts kases”. Ziņo Andris Vaivods.
 15. Par Līvānu stikla un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā saražoto stikla izstrādājumu cenu. Ziņo Andris Vaivods.
 16. Par nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoli. Ziņo Andris Vaivods.
 17. Par līdzekļu piešķiršanu Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai. Ziņo Andris Vaivods.
 18. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa parāda labprātīgu izpildi. Ziņo Andris Vaivods.
 19. Par grozījumiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–2025.gadam 3.daļā “Rīcību plāns 2019-2025”,  4.daļā “Investīciju plāns 2019-2021” un tā pielikumā Nr.1. “ITI projektu idejas periodam 2019-2025”. Ziņo Andris Vaivods.
 20. Par grozījumiem lēmumā par zemes nomas līguma slēgšanu. Ziņo Andris Vaivods.
 21. Par izmaiņām Sociālās aprūpes centra “Rožlejas” amatu vienību sarakstā. Ziņo Andris Vaivods.
 22. Par līdzekļu piešķiršanu teritorijas apzaļumošanas darbu veikšanai. Ziņo Andris Vaivods.
 23. Par līdzekļu piešķiršanu bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai. Ziņo Andris Vaivods.
 24. Par zaudējumu atlīdzinājumu Jānim Sondoram. Ziņo Andris Vaivods.
 25. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo Andris Vaivods.
 26. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2021.gada 25.marta lēmumā Nr. 5-42 “Par izmaiņām amatu vienību sarakstā”. Ziņo Andris Vaivods.
 27. Par Līvānu novada pašvaldības gada pārskata par 2020.gadu apstiprināšanu. Ziņo Andris Vaivods.
 28. Par zemes vienības nodošanu nomai. Ziņo Andris Vaivods.
 29. Par līdzekļu piešķiršanu Līvānu pilsētas 95 gadu jubilejas nedēļas norišu nodrošināšanai. Ziņo Andris Vaivods.

DARBA KĀRTĪBU:

 1. Par mācību procesa organizēšanu Līvānu novada izglītības iestādēs no 2021.gada 27.aprīļa. Ziņo Andris Vaivods.

Darba kārtību:

 1. Par darba kārtību. Ziņo Andris Vaivods.
 2. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo Andris Vaivods.
 3. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017.gada 26.oktobra noteikumos „Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana”. Ziņo Ināra Kalvāne.
 4. Dzīvokļu jautājums Nr.1. Ziņo Ināra Kalvāne.
 5. Dzīvokļu jautājums Nr.2. Ziņo Ināra Kalvāne.
 6. Dzīvokļu jautājums Nr.3. Ziņo Ināra Kalvāne.
 7. Dzīvokļu jautājums Nr.4. Ziņo Ināra Kalvāne.
 8. Dzīvokļu jautājums Nr.5. Ziņo Ināra Kalvāne.
 9. Dzīvokļu jautājums Nr.6. Ziņo Ināra Kalvāne.
 10. Dzīvokļu jautājums Nr.7. Ziņo Ināra Kalvāne.
 11. Dzīvokļu jautājums Nr.8. Ziņo Ināra Kalvāne.
 12. Dzīvokļu jautājums Nr.9. Ziņo Ināra Kalvāne.
 13. Dzīvokļu jautājums Nr.10. Ziņo Ināra Kalvāne.
 14. Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā reģistru. Ziņo Ināra Kalvāne.
 15. Par saistošajiem noteikumiem "Par Līvānu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”. Ziņo Ināra Kalvāne.
 16. Par saistošajiem noteikumiem "Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošajiem ārstniecības speciālistiem". Ziņo Ināra Kalvāne.
 17. Par saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”. Ziņo Ināra Kalvāne.
 18. Par pašpatēriņa rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Līvānu novada pašvaldībā. Ziņo Jānis Magdalenoks.
 19. Par izmaiņām Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisijas nolikumā. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
 20. Par Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisijas sastāvu. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
 21. Par zvejas tiesību nomu Nr.1. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
 22. Par zvejas tiesību nomu Nr.2. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
 23. Par zvejas tiesību nomu Nr.3. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
 24. Par zvejas tiesību nomu Nr.4. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
 25. Par zvejas tiesību nomu Nr.5. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
 26. Par Līvānu novada domes ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
 27. Par dzesēšanas kameras patapinājuma līguma pagarināšanu. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
 28. Par zemes vienības nodošanu nomai. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
 29. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības atzīšanu par starpgabalu Sutru pagastā Līvānu novadā. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
 30. Par Nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai. Ziņo Andris Vaivods.
 31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Nr.1. Ziņo Andris Vaivods.
 32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Nr.2. Ziņo Andris Vaivods.
 33. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Nr.3. Ziņo Andris Vaivods.
 34. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Nr.4. Ziņo Andris Vaivods.
 35. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Nr.5. Ziņo Andris Vaivods.
 36. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Nr.6. Ziņo Andris Vaivods.
 37. Par kļūdaini aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu Nr.1. Ziņo Andris Vaivods.
 38. Par kļūdaini aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu Nr.2. Ziņo Andris Vaivods.
 39. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo Andris Vaivods.
 40. Par telpu nomu Nr.1. Ziņo Andris Vaivods.
 41. Par telpu nomu Nr.2. Ziņo Andris Vaivods.
 42. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo Andris Vaivods.
 43. Par zemes nomas līguma slēgšanu. Ziņo Andris Vaivods.
 44. Izslēgts no darba kārtības.
 45. Par zemes nomas līgumu. Ziņo Andris Vaivods.
 46. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo Andris Vaivods.
 47. Par atbrīvošanu no dividenžu maksāšanas. Ziņo Andris Vaivods.

Darba kārtību:

 1. Par Līvānu novada domes 2020.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritorijas, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” atcelšanu. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, pilnveidošanu. Ziņo A. Vaivods.

Darba kārtību:

 1. Par darba kārtību Nr.1. Ziņo Andris Vaivods.
 2. Par darba kārtību Nr.2. Ziņo Andris Vaivods.
 3. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo Andris Vaivods.
 4. Dzīvokļa jautājums Nr.1. Ziņo Ināra Kalvāne.
 5. Dzīvokļa jautājums Nr.2. Ziņo Ināra Kalvāne.
 6. Dzīvokļa jautājums Nr.3. Ziņo Ināra Kalvāne.
 7. Dzīvokļu jautājums Nr.4. Ziņo Ināra Kalvāne.
 8. Dzīvokļu jautājums Nr.5. Ziņo Ināra Kalvāne.
 9. Dzīvokļa jautājums Nr.6. Ziņo Ināra Kalvāne.
 10. Par saistošajiem noteikumiem „Par pabalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”. Ziņo Ināra Kalvāne.
 11. Par grozījumiem  Līvānu novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”.. Ziņo Ināra Kalvāne.
 12. Par Rudzātu vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā.. Ziņo Ināra Kalvāne.
 13. Par Līvānu novada vēlēšanu iecirkņiem.. Ziņo Ināra Kalvāne.
 14. Par zvejas tiesību nomu Nr.1. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
 15. Par zvejas tiesību nomu Nr.2. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
 16. Par zvejas tiesību nomu Nr.3. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
 17. Par zemes gabala nodošanu nomai Nr.1. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
 18. Par zemes gabalu nodošanu nomai Nr.2. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
 19. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 43-52, Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai. Ziņo Andris Vaivods.
 20. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 4a-40, Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai. Ziņo Andris Vaivods.
 21. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7668 005 0077 Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai. Ziņo Andris Vaivods.
 22. Par Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu 2020.gada izdevumu apstiprināšanu par vienu izglītojamo pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā.. Ziņo Andris Vaivods.
 23. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma pārskatu par 2020.gadu.. Ziņo Andris Vaivods.
 24. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu 2021.gadam.. Ziņo Andris Vaivods.
 25. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programmu 2021. -2023.gadam.. Ziņo Andris Vaivods.
 26. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2021.gada 10.februāra lēmumā Nr. 2-2 “Par amatu vienību sarakstiem un noteiktajām mēneša darba algām”.. Ziņo Andris Vaivods.
 27. Par aizņēmumu no Valsts kases.. Ziņo Andris Vaivods.
 28. Par ziedojuma pieņemšanu. Ziņo Andris Vaivods.
 29. Par Sociālās aprūpes centra „Rožlejas” vadītāju. Ziņo Andris Vaivods.

Darba kārtību:

 1. Par Līvānu novada pašvaldības budžetu 2021.gadam. Ziņo Andris Vaivods.
 2. Par amatu vienību sarakstiem un noteiktām mēneša darba algām. Ziņo Andris Vaivods.
 3. Par domes komisiju un valžu (darba grupu) darba apmaksu. Ziņo Andris Vaivods.

Darba kārtību:

 1. Par darba kārtību. Ziņo Andris Vaivods.
 2. Priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo Andris Vaivods.
 3. Dzīvokļu jautājums Nr.1. Ziņo Ināra Kalvāne.
 4. Dzīvokļu jautājums Nr.2. Ziņo Ināra Kalvāne.
 5. Par kandidatūrām Līvānu novada domes apbalvojuma “Gada balva kultūrā” piešķiršanai. Ziņo Ināra Kalvāne.
 6. Par apbalvojuma “Gada balva sportā” piešķiršanu. Ziņo Ināra Kalvāne.
 7. Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem. Ziņo Ināra Kalvāne.
 8. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
 9. Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Grozījumi Līvānu novada domes 2015.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.18 „Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Līvānu novadā””. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
 10. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2011. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par profesionālās ievirzes izglītības ieguves maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā”. Ziņo Andris Vaivods.
 11. Par īpašuma nodošanu iznomāšanai. Ziņo Andris Vaivods.
 12. Par biedrības “Baltā māja” par sociālās aprūpes mājās pakalpojuma apmaksas palielināšanu. Ziņo Andris Vaivods.
 13. Par dalību pilotprojektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” aktivitātē “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”. Ziņo Andris Vaivods.
 14. Par telpu nomas maksu. Ziņo Andris Vaivods.
 15. Par ēdināšanas nodrošināšanu Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu  1.-4.klašu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā. Ziņo Andris Vaivods.

(Precizēts 27.07.2017. saskaņā ar Līvānu novada domes2016. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 7 “Līvānu novada pašvaldības nolikums”129. punktu)

(Precizēts 27.07.2017. saskaņā ar Līvānu novada domes2016. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 7 “Līvānu novada pašvaldības nolikums”129. punktu)

(Precizēts 27.07.2017. saskaņā ar Līvānu novada domes2016. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 7 “Līvānu novada pašvaldības nolikums”129. punktu)