Kura atrodas Līvānu novads?

Līvānu novads atrodas Latvijas austrumu daļā.

Līvāni atrodas 170 kilometru attālumā no galvaspilsētas Rīgas.

Kas ir Līvānu novads?

Līvānu novads ir teritorija, kura sastāv no:

 • Līvānu pilsētas
 • Jersikas pagasta
 • Rožupes pagasta
 • Rudzātu pagasta
 • Sutru pagasta
 • Turku pagasta

Ja Tu dzīvo vai esi deklarējies Līvānu novadā, tad Tu esi Līvānu novada iedzīvotājs.

Kas ir Līvānu novada pašvaldība?

Līvānu novada pašvaldību veido iedzīvotāju ievēlēta Dome un tās izveidotas iestādes. 

Pašvaldības uzdevums ir rūpēties par Līvānu novada iedzīvotājiem.

Kādi ir pašvaldības galvenie uzdevumi?

Pašvaldības galvenie uzdevumi ir:

 • rūpēties par ūdensapgādi un kanalizāciju
 • rūpēties par siltumapgādi
 • rūpēties par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
 • rūpēties par notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu
 • gādāt par ielu, ceļu un laukumu būvniecību, remontu un uzturēšanu
 • gādāt par ielu, laukumu apgaismošana
 • gādāt par parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana
 • rūpēties par atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole
 • gādāt par kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošanu un uzturēšanu
 • gādāt par iedzīvotāju izglītību
 • rūpēties par kultūru un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību
 • nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu
 • nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību
 • sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
 • gādāt par bērnu tiesību un interešu aizsardzību
 • rūpēties par bezdarba samazināšanu
 • piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā
 • un citi uzdevumi

Kas ir Līvānu novada dome?

Līvānu novada Domi veido 15 deputāti. 

Domes vēlēšanas notiek reizi četros gados.

Līvānu novada Domi vada Domes priekšsēdētājs un Domes priekšsēdētāja vietnieks.

Viņus ievēl no deputātu vidus.

Domes sēdes notiek katru mēnesi ceturtajā ceturtdienā.

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi attiecas uz visiem Līvānu novada iedzīvotājiem.

Kas ir Līvānu novada pašvaldības administrācija?

Deputātu pieņemto lēmumu izpildi nodrošina pašvaldības administrācija un iestādes. 

Domes administrācijas un iestāžu darbu vada izpilddirektors.

Izpilddirektoru ieceļ Domes deputāti. 

Kas ir Līvānu novada pašvaldības iestādes?

Lai gādātu par pašvaldības uzdevumu izpildi, Dome ir izveidojusi pašvaldības iestādes. 

Iestādes vada Domes iecelts vadītājs. 

Iestādes vadītājs ir pakļauts pašvaldības izpilddirektoram.

Kur atrodas Līvānu novada pašvaldība?

Līvānu novada pašvaldība atrodas Līvānos, Rīgas ielā 77.

Kā sazināties ar Līvānu novada pašvaldība?

Jūs varat atnākt uz Domes ēku Rīgas ielā 77, Līvānos.

Jūs varat atsūtīs vēstuli pa pastu, rakstot uz adresi Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316.

Jūs varat piezvanīt pa tālr. +37165307250.

Jūs varat uzrakstīt e-pastu, rakstot uz e-pastu: pasts@livani.lv

Kāds ir Līvānu novada pašvaldības darba laiks?

Līvānu novada pašvaldības darba laiks:

 • pirmdienās: 8.00-12.00 un 13.00-17.00
 • otrdienās: 8.00-12.00 un 13.00-17.00
 • trešdienās: 8.00-12.00 un 12.30-17.00
 • ceturtdienās: 8.00-12.00 un 12.30-17.00
 • piektdienās: 8.00-12.00 un 12.30-15.30
 • sestdienās, svētdienās un svētku dienās pašvaldība ir slēgta

Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks ir par vienu stundu īsāks.

Kādos jautājumos Līvānu novada pašvaldība var jums palīdzēt?

Lai uzzinātu vai pašvaldība var jums palīdzēt, piezvaniet pa tālr. +37165307250 un izstāstiet savu problēmu.