Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2020.gada 30.janvāra sēdes lēmumu Nr.3-4 “Par lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumiem izstrādes uzsākšanu” tiek veikta lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, izstrāde.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs – Līvānu novada dome, reģistrācijas numurs: 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, tālr.65307250, dome@livani.lv.

Informācija par lokālplānojuma izstrādes gaitu būs pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv, un informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt arī Līvānu novada domē, Rīgas ielā 77, Līvānos, kā arī sazinoties ar plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietnieci - Ivetu Dobeli (tel: 65307815) vai būvvaldes vadītāju Diānu Rjaboškapovu (tel: 65307272).