Aktualitātes
Līvānu novada kontūra un teksts par mazo grantu konkursu

Ja jums ir laba ideja, ko esat gatavs īstenot kopā ar domubiedriem, no 25.aprīļa līdz 24. maija plkst. 17.00 iesniedziet pieteikumu Mazo grantu projektu konkursam un saņemiet Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējumu līdz 1000 euro apmērā. Iesniegt projektus var gan biedrības, gan nereģistrētas iedzīvotāju iniciatīvas grupas (vismaz 10 cilvēki).

Šogad projektu idejas vērtēs ne vien konkursa komisija, bet arī iedzīvotāji, balsojot par 1. atlases kārtu izturējušajiem projektiem pašvaldības informatīvajos kanālos.

Projekti iesniedzami šādu sabiedrisko aktivitāšu rīkošanai un sabiedriskā labuma sniegšanai Līvānu novada iedzīvotājiem:

  • vides aizsardzības pasākumu organizēšana;
  • sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana un aktīvās atpūtas vietu veidošana;
  • Līvānu pilsētas un novada atpazīstamības veicināšana caur radošiem projektiem, mākslas telpas, inovāciju un radošo industriju projektiem;
  • idejiski jaunu, radošu un kvalitatīvu kultūras pasākumu rīkošana;
  • veselīga dzīvesveida un drošas vides veicināšana;
  • lietderīga brīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem;
  • sporta aktivitātes un pasākumi;
  • mūžizglītības nodrošināšana un novada vēstures popularizēšana;
  • sociāli mazaizsargāto un dažādu tautību iedzīvotāju integrācijas veicināšana, sabiedrības saliedēšana;
  • jauniešu sociāli ekonomiskā izaugsme, konkurētspēja un iekļaušana sabiedrībā.

Projektu konkursa mērķis: Atbalstīt radošus un sabiedriski nozīmīgus Līvānu novada iniciatīvas grupu projektus, kas veicina kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu, pilsētas un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, sadarbībā ar pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām.

Projekta pieteikums jāiesniedz līdz 24.maija 17.00. Elektroniski parakstītu pieteikumu iesniedz Līvānu novada pašvaldībai e-adresē vai oficiālajā e-pastā: pasts@livani.lv. Ja pieteikumu iesniedz papīra formātā, pretendents projekta dokumentu oriģinālus iesniedz Līvānu novada pašvaldības un Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Līvānu novada pašvaldības ēkas 1. stāvā) vai nosūta pa pastu Līvānu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 (sūtot pa pastu, pasta zīmogs ir ne vēlāk kā līdz konkursa beigu termiņa pēdējai dienai).

Papildu informācija, vēršoties pie Līvānu novada pašvaldības Līvānu novada pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas Indras Upenieces pa tālr.: 65307270 vai e-pastu: indra.upeniece@livani.lv

Konkursa nolikums un pielikumi:

Nolikums projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai (2022.04.28.) Pielikumi (*docx)