Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Mēneša laikā, kopš pastāvīgi dzīvojat jaunajā dzīvesvietā, Jums sava dzīvesvieta ir jādeklarē.
Savu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas deklarāciju Jums ir iespēja iesniegt klātienē attiecīgajā pašvaldībā, kurā atrodas deklarējamā adrese, vai portālā www.latvija.lv elektroniski. Klātienē Jūsu dzīvesvietas adresi ir iespējams deklarēt arī Jūsu notariāli pilnvarotajai personai.
Ārzemnieks - persona, kas nav Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, bet ir persona, kura ir saņēmusi Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju dzīvesvietu var deklarēt klātienē arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:

  1. Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls (pase vai personas apliecība); pilnvarotai personai – pilnvara;
  2.Dzīvesvietas deklarēcija (aizpilda iestādē);
  3.Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā;
  4.Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā).

 2. Pakalpojuma apmaksas kārtība
  Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 16.07.2013. noteikumu Nr.398 redakcijā – valsts nodevas apmērs ir 4.27 euro.
  Apmaksa: Nodevu var samaksāt Līvānu novada domes kasē skaidrā naudā vai ar maksājumu karti vai pārskaitot uz Līvānu novada domes norēķinu kontu kredītiestādē: AS Citadele banka, konts: LV79PARX0004642660004, kods: PARXLV22; AS SEB BANKA, konts: LV14UNLA0050018690074, kods: UNLALV2X; AS Swedbank, konts: LV30HABA0551035067596, kods: HABALV22.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojumu var saņemt klātienē.

Saņemt pakalpojumu