Afiša

Tehniskais aprīkojums tika iegādāts projekta “Tehniskā aprīkojuma iegāde Līvānu novada pagastu sabiedrisko un kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošanai” (Nr. 22-03-AL21-A019.2205-000004) ietvaros, kas tika īstenots atklāta projektu iesniegumu konkursa Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis: Veicot tehniskā aprīkojuma (skaņas tehnikas) iegādi, sekmēt uz jaunākām tendencēm un tehnoloģijām balstītām lauku dzīves telpas, sabiedrisko, kultūras pasākumu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu Līvānu novada pagastos.

Projekta realizācijā tika iegādāts tehniskais aprīkojums (skaņas tehnika) pasākumu organizēšanai. Nodrošināts amatiermākslas kolektīvu iespēju darboties āras teritorijā, pilnvērtīgāk noorganizēt dažādus pagasta kultūras namu veidotos un producētos pasākumus, tādējādi nodrošinot arī to darbības nepārtrauktību un uzlabošanu.

2023. gadā aparatūra izmantota visos pagastu LR proklamēšanas gadadienas sarīkojumos. Ziemassvētku pasākumos pagastos, kur bijis nepieciešams muzikālais noformējums. Tēva dienas sarīkojumā Rudzātu SN. Deju kolektīvu sadancī Sutru KN. Rožupes sporta svētko. Aparatūra tiek arī izmantota pievienojot pie esošās, lai paplašinātu Līvānu KC apskaņošanas iespējas. Aparatūra tiek izmantota Līvānu novada Kultūras centra struktūrvienību rīkotajos pasākumos, kur ir nepieciešama apskaņošana.

Projekta kopējais budžets - 7796,03 EUR, no kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 7016,43 EUR apmērā un 10% ir Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums 779,60 EUR apmērā.

Aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu veica SIA “AJV Grupa”.

 

Logo