Nac_ERAF

2020. gada 9. jūlijā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un Līvānu novada domi tika parakstīta vienošanās par Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 5.6.2.0/20/I/010 “Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1.kārta” īstenošanu.

Projekta mērķis - veicot industriālās zonas pielāgošanu jaunu uzņēmumu izvietošanai, nodrošināt kvalitatīvu, pieejamu un pievilcīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu novadā.

Uz doto brīdi būvdarbi ir pilnībā pabeigti – objekts ir nodots ekspluatācijā 2022. gada 25. martā.

Projekta ietvaros tika utilizētas vecās mazuta tvertnes, nojaukti teritorijā esošie grausti. Objektā ir izbūvēta lietus ūdens novadīšanas sistēma un asfaltēts noliktavu laukums, kā arī veikta vājstrāvas tīklu pārbūve un apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbi.

Darbus veica SIA “RR NORD” (iepriekšējais nosaukums SIA “Riga rent”). Būvuzraugs – IK “Aleksejs Ivanovs”.

Projektā plānotie rezultāti:

  • Veikta ēku un būvju nojaukšana, inženiertīklu demontāža un pārbūve, veikta teritorijas sakārtošana, t.sk. noliktavu laukuma izbūve; 
  • Uzņēmumā radītas 3 jaunas darba vietas; 
  • Uzņēmējs piesaistījis investīcijas vismaz 459 220 EUR apmērā; 
  • Par 1,8220 ha samazināta degradētā teritorija. 

Projekta realizācijas laiks: 24 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas 768 823,06 EUR apmērā, t.sk. 738 785,85 EUR ir attiecināmās izmaksas, no kurām:

  • Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums 83,44% - 616 429,91 EUR,
  • Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 4,40% - 32 532,03 EUR,
  • Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums 10,27% - 75 871,51 EUR,
  • Privātās attiecināmās izmaksas 1,89% - 13 952,40 EUR,
  • Neattiecināmās izmaksas - 30 037,21 EUR.

Projekts tiek realizēts 5.6.2 specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām 2. kārta” ietvaros.