Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
15
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst Līvānu novada domes 2019.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.7 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību Līvānu novada pašvaldībā” noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Līvānu novada pašvaldībā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Papildus LR likumdošanā noteiktajām reģistrācijas prasībām, asenizators iesniedz Līvānu novada domē rakstveida iesniegumu, kuram pievieno attiecīgus dokumentus, apliecinot, ka:
  1. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;
  2. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  3. ir noslēgts līgums ar pašvaldības norādīto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu īpašnieku/-iem.
  Reģistrācijas iesniegumu asenizators var iesniegt: personīgi uzņēmumā; pa pastu; elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

 2. Apstrādes solis
  Lai veiktu reģistrāciju, Reģistrācijas veicējs pārbauda iesniegto informāciju un pārliecinās par:
  1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtajiem asenizatora reģistrācijas datiem, jaasenizators ir juridiska persona;
  2. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē reģistrētajiem datiem par ienākuma nodokļa maksātājiem, ja asenizators ir fiziska persona.
  Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un iesniegt Līvānu novada domē šo informāciju apliecinošus dokumentus.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas ir izpildījis šo noteikumu prasības, iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus, un pēc to izvērtēšanas Reģistrācijas veicējs ir atzinis, ka asenizators atbilst šajos noteikumos izvirzītajām prasībām.
  Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi noteikumos norādītie nepieciešamie dokumenti.
  Reģistrācijas veicējs trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, nosūta informāciju publicēšanai pašvaldības tīmekļa vietnē par asenizatora reģistrāciju normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
  Ja reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas gaitā tiek konstatēti trūkumi, Reģistrācijas veicējs nosūta rakstveida informāciju asenizatoram, norādot to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācijas iesniegums tiek uzskatīts par neiesniegtu un saņemtie dokumenti tiek atgriezti asenizatoram.

Saņemt pakalpojumu