Projekti
ERAF logo

Turpinās projekta “Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 2.KĀRTA” realizācija (noliktavu angāra un pievedceļa būvniecība). 

Šī gada 15.janvārī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un Līvānu novada domi tika parakstīta vienošanās par Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3.3.1.0/20/I/018  “Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 2.KĀRTA” īstenošanu.

Būvdarbi būvlaukumā tika uzsākti 2021.gada 19.janvārī, un 10 mēnešu laikā ir paveikts jau lielākais darbu apjoms, un būvdarbu process pamazām tuvojas noslēguma fāzei.

Projekta galvenais mērķis: uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai.

Projekta ietvaros plānotās darbības:

 • Būvniecības tehniskās dokumentācijas izstrāde
 • Noliktavas angāra izbūve un teritorijas labiekārtošana
 • Piebraucamā ceļa (ielas posma), t.sk. apvienotā velosipēdistu un gājēju celiņa izbūve
 • Iekšējo un ārējo inženiertīklu izbūve
 • Autoruzraudzība un būvuzraudzība
 • Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde
 • Informācijas un publicitātes nodrošināšana

Plānotie projekta rezultāti: 

 • Izbūvēts noliktavas angārs
 • Izbūvēts piebraucamais ceļš (ielas posms)
 • Atbalstīts vismaz 1 komersants
 • Radītas 24 darba vietas
 • Piesaistītas investīcijas vismaz 1 407 576,64 EUR apmērā

Veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai - izveidojot uzņēmējdarbības infrastruktūru (noliktavas angāru un piebraucamo ceļu), ilgtermiņā tiks nodrošināta teritoriālā izaugsme, privāto investīciju piesaiste un jaunu darba vietu radīšana Līvānu industriālajā zonā (turpmāk - LIZ), kā arī attīstot uzņēmējdarbību tiks paaugstināta konkurētspēja Līvānu pilsētā, uzlabojot pilsētas pievilcību, un tās kā reģionālās nozīmes attīstības centra potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai pilsētas un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.

Projektā iekļaujamās kopējās izmaksas 1 854 641,76 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 1 829 914,49 EUR, no kurām: ERAF līdzfinansējums 1 396 935,49 EUR (76,34 %), Valsts budžeta dotācija 72 922,87 EUR (3,99 %), Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums 167 660,82 EUR (9,16 %), privātās attiecināmās izmaksas 192 395,31 EUR (10,51%), t.sk. neattiecināmās izmaksas 24 727,27 EUR.

Projekta realizācijas laiks: 21 mēnesis.

Sakārtota publiskā infrastruktūra un pieejamie pakalpojumi ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ekonomiskās aktivitātes un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamības, un darba vietu izveidošanas nodrošināšanai, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai.

Projekta īstenošana saistās ar Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019–2025.gadam mērķu un uzdevumu izpildi, un tas atbilst attīstības plānošanas dokumenta Rīcību plāna 2019-2025 un Investīciju plāna 2019-2021, 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta), Rīcību virziena Nr. 2.5. Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša uzņēmējdarbības vide, Uzdevumam Nr. 2.5.1. Radīt un attīstīt piemērotu tehnisko infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu novadā.

Projekts tiek realizēts 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 2. projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.