Izglītība

Šī gada 30. maijā Jersikas pamatskolā norisinājās ģimenēm veltīts pasākums Sporta un karjeras diena, ar kuras norisi ikviens tika aicināts svinēt mācību gada noslēgumu un vasaras sākumu. Pasākums tika rīkots ar mērķi atraktīvā un izzinošā veidā atzīmēt Latvijas veselības nedēļu 2019 un iepazīt dažādas profesijas, ielūkojoties to pārstāvju darba ikdienā.  Šogad noslēguma pasākumā akcents tika likts tieši uz karjeras jomu, tādējādi uzsverot karjeras izglītības nozīmi ne tikai skolēnu, bet arī vecāku dzīvē. Pasākuma ietvaros pārsvarā tika piesaistīti vietējie profesiju pārstāvji un skolas darbinieki, tādējādi parādot bērniem to, ka iespējas darboties dažādās nozarēs ir tepat, Līvānu novadā. Pasākumu rīkoja pedagoģe karjeras konsultante Rasma Svikle sadarbībā ar sociālo zinību un sporta skolotāju, 6. klases audzinātāju Kristīni Piļščikovu un skolas vadību

Dienas sākums plkst. 9.00 tika atklāts ar K. Piļščikovas uzrunu, kurā viņa aktualizēja informāciju par Latvijas veselības nedēļu 2019 un iepazīstināja klātesošos ar profesiju pieturām, aicinot aktīvi iesaistīties gan skolēnus, gan vecākus un pedagogus. Tālāk, atbilstoši programmai, skolēni pa klašu grupām apmeklēja profesiju un sacensību pieturas.

Kā viena no nopietnākajām pieturām bija ārsta palīga jeb mediķa pietura, kuru vadīja Lilija Jaudzema. Tajā ikvienam bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par to, kā rīkoties nelaimes gadījumu vai citu riskantu ikdienas situāciju brīžos, kā izmantot nestuves, apsaitēt ievainotu brūci, glābt otru no aizrīšanās u.tml. Paralēli tam Lilija iepazīstināja skolēnus arī ar ārsta palīgam nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, profesijas plusiem un mīnusiem, nepieciešamo izglītību un atbildēja uz jautājumiem.

Nākamajā, galdnieka pieturā, dalībniekus gaidīja bluķa zāģēšanas sacensības, kuras vadīja mājturības skolotājs Raimonds Tūmiņš. Tajās skolēniem ar rokas zāģi bija jānogriež kilogramu smags bluķis, kurš pēc tam tika svērts, noskaidrojot nozāģētā svaru. Uzvarēja tā komanda, kuras bluķa svars bija vistuvākais norādītajam daudzumam. Šajā sacensībā pirmo vietu ieņēma 3. klase ar audzinātāju Lāsmu Ķiploku.

Skolas absolvente, vizuālā tēla stiliste Madara Čivča dalībniekus uzņēma stilista pieturā, kurā ikvienu iepazīstināja ar savu profesiju, pastāstot un parādot ar ko nodarbojas ikdienā, kādi ir darba instrumenti un kur viņa apgūst konkrēto profesiju. Madara bija sagatavojusi arī ar profesiju saistītu vārdu kartiņas, kuras bija jāsaliek, tādējādi iepazīstot 3 profesijas, ko sevī apvieno vizuālā tēla stilists un nepieciešamos darba instrumentus. Nodarbības noslēgumā skolēni praktiski iepazina sejas apgleznošanu.

Kinologa pieturā interesenti tika iepazīstināti ar konkrēto profesiju Valsts policijas pārstāvja Ginta Vuškāna vadībā, kurš savu ceļu uz Jersikas pamatskolu bija mērojis no Jēkabpils. Viņš stāstīja par sava darba ikdienu, dažādajām situācijām un ar dienesta suņu palīdzību rādīja, kā dzīvnieki tiek apmācīti meklēt narkotikas un sprāgstvielas. Ikvienam bija iespēja vērot dienesta suņus darbībā un uzdot jautājumus.

Zirgkopja pieturā, kuru vadīja Irēna Seimane no Rēzeknes, katrs varēja iepazīt zirgkopja profesiju, uzzināt par darba ikdienu, nozares perspektīvām un grūtībām, nepieciešamajām zināšanām un rakstura īpašībām, kā arī uzklausīt zirgkopes pašas stāstu, kā viņai radusies interese par šo nozari. Ikviens varēja uzdot jautājumus, uz kuriem Irēna arī atbildēja. Mazākajiem skolēniem bija iespēja pavizināties ponija mugurā, kas viņiem ļoti patika.

Pie skolas dīķa interesenti tika uzņemti airēšanas pieturā, kurā darbojās Māris Skrimblis. Šeit skolēni sacentās laivas airēšanā. Katram dalībniekam tika uzņemts laiks, kurā bija jāuzvelk glābšanas veste, jāiekāpj laivā un jāapairē 2 šķēršļi, jāizkāpj no laivas un jānovelk drošības veste. Sacensībā uzvarēja tas, kurš visas minētās darbības spēja paveikt visātrāk. Pirmo vietu ieguva Raivis Tūmiņš no 8. klases, kurš atzina, ka airēšanas prasmes apguvis Daugavas plašajos ūdeņos.

Rokdarbu pieturā čaklā rokdarbniece, 9. klases audzēknes Diānas mamma Kristīne Andrejeva katru iepazīstināja ar šo interesanto un ne visai vienkāršo amatu, stāstot par nepieciešamajām prasmēm, zināšanām, rakstura īpašībām un iespējām veidot skaistus darinājumus no atlasa lentītēm. Nodarbības noslēgumā katrs interesents varēja izmēģināt savas prasmes matu gumiju un brošiņu veidošanā, tādējādi iepazīstot rokdarbniekam nepieciešamos darba instrumentus.

Paralēli tam tika organizēta arī futbola pietura, kurā katram bija iespēja sacensties metienos. Šo pieturu vadīja Jānis Bulmeisters. Pasākuma noslēgumā skolēni izspēlēja draudzības futbola maču. Dienas beigās K. Piļščikova savā uzrunā ikvienam pateicās par dalību un apbalvoja labākos airēšanas un bluķa zāģēšanas sacensību dalībniekus, kā arī izteica atzinību labākajiem vārtu guvējiem metienu sacensībās futbolā.

Ārsta palīga pieturas vadītāja Lilija Jaudzema: “Ļoti jauks, manuprāt, bērniem ļoti interesants pasākums. Domāju, ka bērniem radās iespaids par katru profesiju, kas tika piedāvāta, tas palīdzēs nākotnē izdarīt izvēli. Man, ārsta palīgam, bija patīkami dzirdēt un redzēt, ka daudzi zina, kā rīkoties situācijās pirms mediķu ierašanās, kad nepieciešams sniegt pirmo palīdzību sev vai draugam”.

Savukārt, airēšanas pieturas meistars Māris atzina, ka tikai 3 no visiem dalībniekiem līdz tam ir airējuši laivu, līdz ar to lielākajai daļai tā ir bijusi iespēja izmēģināt ko jaunu un apgūt kādu no turpmākajai dzīvei nepieciešamajām prasmēm, kā arī saprast to, ka esot uz ūdens, vienmēr ir jāvelk drošības veste.

5. klases meitenēm visinteresantākā likusies vizuālā tēla stilistes Madaras pietura, kas ļoti patikusi un uzrunājusi. 5.kl. skolniece Laura: “Šī bija interesanta diena, tur bija stiliste, stafetes, rokdarbi, medicīna, futbols un laivas airēšana. Liela daudzveidība un dažādas profesijas.” Arī citi skolēni atzina, ka diena bijusi iespaidiem bagāta un piesātināta. Savukārt, rokdarbniece K  Andrejeva atklāja, ka viņas pieturā skolēni izpratuši, cik laikietilpīgs un sarežģīts ir rokdarbnieka amats.

Rokdarbnieka, vizuālā tēla stilista, ārsta palīga un zirgkopja pieturas tika organizētas ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumu karjeras attīstības atbalsta (KAA) pasākumu “Profesiju karuselis” un “Satiec zirgkopja profesijas speciālistu!” ietvaros.

Paldies par iesaistīšanos un atsaucību visu pieturu vadītājiem: Lilijai Jaudzemai, Raimondam Tūmiņam, Madarai Čivčai, Gintam Vuškānam, Irēnai Seimanei, Mārim Skrimblim, Jānim Bilmeisteram un Kristīnei Andrejevai!

Materiālu sagatavoja: Rasma Svikle, pedagogs karjeras kosnultants

Foto no pasākuma