Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līvānu Siltums", vienotais reģ. Nr. 40003482591, juridiskā adrese - Zaļā iela 39, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika", un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN)

Tarifa            palielinājums  (%)

Siltumenerģijas ražošana

35,85

55,90

55,93%

Siltumenerģijas pārvade un sadale

16,16

18,36

13,61%

Siltumenerģijas tirdzniecība

1,92

2,06

7,29%

Siltumenerģijas gala tarifs

53,93

76,32

41,52%

           Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums ir 01.11.2022. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā, elektroenerģijas un darba spēka izmaksu palielināšanos. 

           Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu lietotājs var SIA "Līvānu Siltums", Zaļā ielā 39, Līvānos, Līvānu novadā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar SIA "Līvānu Siltums" valdes priekšsēdētāju Valēriju Prilucki, tālr. +371 29259306, vai nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi: livanu_ siltums@livanusiltums.lv

        Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Zaļā ielā 39, Līvānos, Līvānu novadā, e-pasts: livanu_siltums@livanusiltums.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20(divdesmit) dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".