Aktualitātes Projekti

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021. gada 1. novembra vēstuli Nr. 15-2/9636 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 13” ar  Līvānu novada domes 2022.gada 27.janvāra sēdes lēmumu Nr.2-11 tika veikti grozījumi 2020.gada 30.janvāra lēmumā Nr. 3-4, kā arī tika pieņemts lēmums pilnveidot lokālplānojumu, izstrādājot lokālplānojumu Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024. gadam grozījumiem - Līvānu pilsētas centra teritorijai.

Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2022.gada 30.jūnija sēdes lēmumu Nr.11-30 tika veikti grozījumi 2022.gada 27.janvāra sēdes lēmumā Nr.2-11.

Tuvākajā laikā uzsāksies darbs pie lokālplānojuma redakcijas 3.0. izstrādes.

Informācija par lokālplānojuma izstrādes gaitu ir pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv, un informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt arī Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 77, Līvānos, kā arī sazinoties ar plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja vietnieci - Ivetu Dobeli (tel: 26386256) vai būvvaldes vadītāju Diānu Rjaboškapovu (tel: 65307272).

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs – Līvānu novada pašvaldība, reģistrācijas numurs: 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, tālr.65307250, pasts@livani.lv.