Aktualitātes Noderīgi Vide
zvejas tīklu kaudze

Līvānu novada pašvaldība atgādina, ka, lai persona pretendētu uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Daugavā (ar murdu) vai Jersikas ezerā (tīklu), iesniegumi par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašvaldībā var iesniegt no 1.janvāra līdz 1.martam.

Iznomājot rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, priekšroka prioritārā secībā (iesniegumu iesniegšanas secībā) dodama:

- personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Līvānu novada pašvaldības administratīvā teritorija;

- personām, kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

- un citi.

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums ar fiziskām personām pašpatēriņa zvejai tiek slēgts uz vienu gadu.

Ja tiek konstatēti zveju regulējošo normatīvo aktu vai iepriekš noslēgtā līguma un licences pārkāpumi, pamatojoties uz atbildīgo amatpersonu ziņojumu zvejas tiesību nomas līgums tiek izbeigts un Persona zaudē tiesības uz zvejas rīku limitu.

Papildus informējam, ka, uzsākot rūpniecisko zveju pašpatēriņam, atbilstoši 2023.gada 9.maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 227 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” prasībām zvejas rīku marķēšanā un atrašanās vietu apzīmēšanā rūpnieciskajā zvejā iekšējos ūdeņos ievēro šādus nosacījumus:

 • zvejas rīka marķēšanas zīmi izgatavo no gaiša putuplasta, baltmetāla vai cita ūdensizturīga materiāla, un tās izmērs nedrīkst būt mazāks par 3 x 6 centimetriem;
 • uz marķēšanas zīmes norāda informācijas sistēmas automātiski piešķirtu pastāvīgu zvejas atļaujas (licences) numuru;
 • zvejas rīka marķēšanas zīme diennakts tumšajā laikā papildus ir aprīkota ar atstarojošu elementu;
 • zvejas rīkus, kuri saskaņā ar līgumu tiek izmantoti zinātniskajai izpētei, papildus marķē ar attiecīgās pētniecības iestādes zīmi;
 • burtu un ciparu lielumam un uzrakstu nodiluma pakāpei jābūt tādai, lai uzraksti un apzīmējumi ir skaidri salasāmi;

Marķēšanas zīmes piestiprina:

 • pie tīkla – abos galos pie augšējās auklas ne tālāk par vienu metru no tīkla linuma galiem;
 • pie murda bez spārniem – lielākā loka (loku) vidū;
 • pie murda ar spārniem – katra spārna galā augšmalā ne tālāk par vienu metru no gala;


Zvejas rīku atrašanās vietas apzīmē ar zīmēm, kas redzamas virs ūdens, šādā veidā:

 • tīkla abos galos un murda abos vistālāk izvērstajos punktos pievieno nostiprinātas vai peldošas vertikālas stoderes (kārtis) ar vienādas krāsas (izņemot baltu) karodziņiem, kuru malas nav īsākas par 20 centimetriem. Pie stoderēm virs ūdens virsmas vai ledus papildus piestiprina arī zvejas rīka marķējuma zīmi;
 • tīklus, kuru garums pārsniedz 50 metru, un murdus, kuru sētas garums pārsniedz 50 metru, papildus pēc katriem 50 metriem apzīmē ar papildu stoderēm;
 • kuģojamās upēs zvejas rīkiem upes labajā krastā papildus pievieno stoderi ar sarkanu karodziņu, bet kreisajā krastā – stoderi ar zaļu karodziņu