Izglītība Projekti
Krāsains valsts jaunatnes programmas logo

Starp Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Līvānu novada domi 2021. gada 21. oktobrī ir parakstīts līgums par projekta Nr.VP2021/4-12 “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Līvānu novada Rožupes pamatskolā un Rudzātu vidusskolā”.

Projektā ir iesaistījušās 2 Līvānu novada skolas – Rožupes pamatskola un Rudzātu vidusskola.

Projekta mērķis: Nostiprināt psihoemocionālo un pilsoniskās līdzdalības kompetenci Līvānu novada Rudzātu vidusskolā un Rožupes pamatskolā, veidojot pilsoniski aktīvu, līdzdalībā balstītu jauniešu paaudzi pēc Covid-19 laikmetā.

Mērķa grupa: izglītības iestāžu 104 audzēkņi vecuma posmā no 5. – 12. klasei

Galvenās aktivitātes:

 • paneļdiskusijas;
 • emociju izpratnes spēles;
 • interaktīvās emociju sienas izveide un tāfeles sienas izveide;
 • mentālās telpas izveide;
 • nodarbības ar kouču par labbūtību un sevis apzināšanos;
 • stresa mazināšanas nodarbības, stresa bumbiņu izgatavošana;
 • pufu veidošana, pufu apgleznošana un to izmantošana emociju spēlēs;
 • dekorāciju izveide;
 • videostāsta izveide.

Plānotie rezultāti un ietekme:

 • notikušas 5 paneļdiskusijas, 6 nodarbības ar kouču un 4 stresa mazināšanas nodarbības, izspēlētas spēles “Emociju spēles”, “Jūtu.Sajūtu.Emociju spēles”, kuru laikā jaunieši izpratuši emociju nozīmi savā dzīvē, prot atpazīt emocijas, novērtē savstarpējās komunikācijas un attiecību nozīmi, zina, kā rīkoties dažādos dzīves emocionālākajos brīžos. Skolas pašpārvalde un arī izglītojamie ir iesaistījušies spēļu vadīšanā;
 • izveidota interaktīvā emociju siena un tāfeles siena, kā rezultātā ir radīta noskaņa un atbilstošs telpas iekārtojums, kas kalpo kā uzmundrinājums, pašizpausmes avots dažādām, ar mentālo veselību saistītām aktivitātēm, veicina pašiniciatīvu. “Interaktīvās emociju sienas” un tāfeles sienas izmantošana tiks iekļauta klases stundu tematikā, atbalsta personāla nodarbībām, ārpusstundu pasākumos un būs brīvi pieejama ikvienam skolēnam.

Projekta ietvaros uzsāktās aktivitātes būs iespējams turpināt arī pēc projekta noslēguma, jo projekta ietvaros izveidotās lietas/telpas paliks un, sākoties jaunam mācību gadam, arvien jaunām klasēm izveidotās telpas liksies kas jauns un nebijis, un viņi būs arvien ieinteresēti iesaistīties šo telpu sniegtajās iespējās. Savukārt skolēniem, kuri iesaistījās tās izveidē, būs vēlme to katru gadu uzlabot un paplašināt šo telpu sniegtās iespējas.

Projekta aktivitāšu realizācijas rezultātā jauniešiem tiks radīta vēlme ikdienā vairāk padomāt par savu mentālo veselību, vairāk rūpēties par to. Saprast, ka tas nav nekas slikts – lūgt palīdzību no citiem, ja tev radušās kādas problēmas. Kopumā šīs aktivitātes arī saliedēs jauniešus un radīs vēlmi biežāk kopā iesaistīties pasākumos, nodarbībās, kā arī tikties ar skolas psiholoģi un sociālo pedagoģi.

Projekta kopējās izmaksas 2000.00 EUR.

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023. gadam ietvaros.