konkurss

Līvānu novada pašvaldība izsludina konkursu “Mazo Grantu projektu konkurss” ar iespēju saņemt Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējumu līdz 1500,00 eiro apmērā.

Projektu konkursa mērķis: Atbalstīt radošus un sabiedriski nozīmīgus Līvānu novada iniciatīvas grupu projektus, kas veicina kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu, pilsētas un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, sadarbībā ar pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām.

Projektu pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt:

 1. biedrības un nodibinājumi, to struktūrvienības, kuru juridiskā adrese ir Līvānu novadā un kas savu darbību veic Līvānu novada teritorijā;
 2. iedzīvotāju iniciatīvas grupas (ne mazāk kā 10 cilvēki), kas apvienojušās projekta realizācijai.

 

Projekti iesniedzami šādu sabiedrisko aktivitāšu rīkošanai un sabiedriskā labuma sniegšanai Līvānu novada iedzīvotājiem:

 1. vides aizsardzības pasākumu organizēšana;
 2. sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana un aktīvās atpūtas vietu veidošana;
 3. Līvānu pilsētas un novada atpazīstamības veicināšana caur radošiem projektiem, mākslas telpas, inovāciju un radošo industriju projektiem;
 4. idejiski jaunu, radošu un kvalitatīvu kultūras pasākumu rīkošana;
 5. veselīga dzīvesveida un drošas vides veicināšana;
 6. lietderīga brīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem;
 7. sporta aktivitātes un pasākumi;
 8. mūžizglītības nodrošināšana un novada vēstures popularizēšana;
 9. sociāli mazaizsargāto un dažādu tautību iedzīvotāju integrācijas veicināšana, sabiedrības saliedēšana;
 10. jauniešu sociāli ekonomiskā izaugsme, konkurētspēja un iekļaušana sabiedrībā.

Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir no 2023. gada 03.maija līdz 2023. gada 02. jūnija. plkst. 15.00

Papildu informācija, vēršoties pie Līvānu novada pašvaldības Plānošanas un attīstības speciālistes Sigitas Sīmanes, tālr: 26553452, e-pasts: sigita.simane@livani.lv