NVO
Attēls ar pārnovadu fonda logo un foto no pasākuma

Mazo grantu projektu konkursā "Iedzīvotāji veido savu vidi" ir atbalstīti 19 projekti Preiļu novadā un 11 projekti Līvānu novadā.

Preiļu novada pieprasīto grantu kopējā summa ir 9899,96 EUR. Tā kā ne visi projektu iesniedzēji pretendēja uz maksimāli pieejamo summu 550,00 EUR, tad radās izdevība atbalstīt vēl vienu projektu. Kopējais pieejamais finansējums Preiļu novada iniciatīvām bija 9900,00 EUR.

Līvānu novadā pieejamais finansējums projektiem ir 4950,00 EUR. Taču Līvānu novadā no pagājušajiem gadiem ir izveidojies finansējuma pārpalikums, kas deva iespēja atbalstīt vairāk projektu. Kopumā atbalstīti 11 projekti par kopējo grantu summu 5300,00 EUR.

Projektu pieteikumus vērtēja komisija 5 cilvēku sastāvā. Projekti tika vērtēti pēc 7 administratīvajiem kritērijiem un 6 kvalitātes kritērijiem. Kvalitātes kritēriji tika vērtēti piecu punktu skalā, projektu pieteikumi tika rindoti dilstošā secībā.

Projektu īstenošanas laiks no 28. 04. 2022. līdz 31. 10. 2022.

Mazo grantu "iedzīvotāji veido savu vidi" finansējuma avots ir Preiļu novada pašvaldība un Līvānu novada pašvaldība. Projektu ieviešanu administrē nodibinājums "Viduslatgales pārnovadu fonds".

 

Finansējumu ieguvušie projekti Līvānu novadā:

 1. IIG “Rožupieši” “Izjūti ģimenes spēku!” EUR 537,48. Ģimenes dienas pasākums Rožupes pagasta ģimenēm. Pasākumā tiks apgūtas senās amatu prasmes (keramika, sveču liešana, rokdarbi) un notiks sporta aktivitātes. Iegādātās lielformāta spēles varēs izmantot dažādos pasākumos.
 2. Jersikas pamatskolas bērnu deju kolektīvu vecāku IG “Aud, māsiņ, platas jostas!” EUR 500,00. Tiks iegādātas 12 tautiskās jostas Jersikas pamatskolas deju kolektīva dejotājām, skolēni dosies ekskursijā uz Skrindu muzeju vērot un izzināt aušanas darbus.
 3. B-a “Pomorje” “Autostāvietes ierīkošana Vecticībnieku baznīcas Līvānu novada Rudzātu pagasta Mālkalnā”; EUR 550,00. Autostāvvietas ierīkošana, kas kompleksā ar akas un tualetes ierīkošanu ļaus noslēgt klostera rekonstrukciju un uzsākt mūku uzņemšanu klosterī.
 4. Liena Brūvere “Rudzātu muižas vēsturiskā izpēte un folkloras materiālu par muižu apkopošana I kārta/daļa            “; EUR 550,00. Rudzātu muižas vēsturiskā izpēte un folkloras materiālu apkopošana.
 5. MK “Ašinieki” “Apsildes un ventilācijas sistēmas uzstādīšana  mednieku kluba “Ašinieki” saieta namā”; EUR  550,00. Telpas apkures ierīkošana mednieku kluba saieta ēkā.
 6. IIG “Gribu, varu, daru” “Dārza bioatkritumu pārstrāde un izmantošana”; EUR 430,70. Bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošana un pārstrāde Rožupes pamatskolā.
 7. IIG “Savējais starp savējiem” “Brīvdabas pastaigu taka Grīva”; EUR 506,00. Norāžu izgatavošana Grīvas takas marķēšanai.
 8. IIG “Kultūras entuziasti” “Publisko afišu stendu atjaunošana Līvānu pilsētā”; EUR 550,00. Atjaunoti 3 afišu stendi, kas atrodas pie Vecā tirgus laukuma, kultūras centra sānā un pie veikala “Monikas beķereja”.
 9. Dace Jankovska “Jersikas piemiņas akmens (nacionālajiem partizāniem ) teritorijas apzaļumošana”; EUR 301.20. Apzaļumots un labiekārtots Jersikas pagasta piemiņas akmens, lai tas iekļautos ainavā, blakus esošajam vēstures lieciniekam Ozolam.
 10. IIG “Bez rūpēm” “Par bezrūpīgu brīvo laiku”; EUR 500,00        . Tiks iegādāta un uzstādīta tualete pie bērnu rotaļu laukuma “Pirātu kuģis”.
 11. B-a “Baltā māja" “Būt kopā”; EUR 324, 00. Biedrības “Baltā māja” 25 dzimšanas dienas svinības 2022. gada 28 maijā - brāļu Ata un Jāņa Auzānu koncerts.

 

Finansējumu ieguvušie projekti Preiļu novadā:

 1. Iniciatīvu grupa “Aglonas radošie jaunieši” “Ar dziesmu pa dzīvi!” Aglonas Kultūras nama bērnu popgrupas skatuves tērpu iegāde; EUR 550, 00. Tiks uzšūti 15 skatuves tērpi popgrupas dalībniekiem.
 2. IIG “Orīši” “Orīšu kapsētas labieārtošana”; EUR 550,00. Tiks sakārtota Saunas pagasta Orīšu kapsētas teritorija, atjaunots žogs un vārti.
 3. SC “Smelteriešu cimdiņš” “Daudzfunkcionāla atpūtas vieta kopīga brīvā laika pavadīšanai jauniešiem Smelteros”;  EUR 530,00. Tiks iekārtota vieta, kur jauniešiem pilnvērtīgi atpūsties un pavadīt brīvo laiku, radīt un vadīt dažādas ciemam un novadam nepieciešamas aktivitātes, piemēram, kino vakarus, brīvdabas koncertus, sporta spēles, brīvdabas teātra izrādes, ģimeņu svētkus, dzimtu saietus.
 4. IIG “Sabiedrotie” “Āra tenisa spēles iespēju nodrošināšana Aglonas pagastā”; EUR 550,00. Tiks nodrošinātas āra tenisa spēles iespējas Aglonas pagastā.
 5. Jauniešu iniciatīvas grupa “Aizkalnieši” “Draudzības ugunskurs”; EUR 546,36. Tiks iegādāta portatīva, pārvietojama un labiekārtota ugunskura vieta un tam nepieciešamie piederumi – jauniešu un vietējo iedzīvotāju atpūtas dažādošanai pasākumos un pie dabas.
 6. IIG “Mēs-Vārkavai” “Bērnu rotaļu laukumu atjaunošana Vārkavā”; EUR 550,00. Tiks atjaunots bērnu rotaļu laukums Vārkavā, Rimicānu PII filiāles “Cimdiņš” bērniem un viesiem.
 7. IIG Kaimiņi “Senai kapsētai- sirsnīgas rūpes”; EUR 550.00. Tiks sakopta un labiekārtota Rušonas kapsēta, izveidoti apstādījumi.
 8. B-a “Sabiedriskais centrs “Aizkalne”” “Nāc, piesēdies Aizkalnē!”; EUR          550,00. Tiks labiekārtots esošais atpūtas laukums Aizkalnē, uzstādot polikarbonāta lapeni un iegādājoties saliekamos solus un lampiņu virteni.
 9. Saunas pag. Smelteru iniciatīvas grupa „Mūžības avots” “Saunas pagasta Betišķu kapsētas kapličas remonts”; EUR     550,00. Kapličas logu nomaiņa un sienu krāsošana.
 10. Sabiedriskais centrs ”Nianse” “Svinību telpas labiekārtošana Saunas pagasta      iedzīvotāju vajadzībām”; EUR 295,00. Tiks “atdzīvināta” bijusī Priekuļu skolas ēka, iekārtojot zāli svinību un sabiedrisku pasākumu rīkošanai.
 11. IIG “Darīsim paši” “Mana pietura – Pelēči”; EUR 550,00. Tiks apgleznota Pelēču ciemata pietura, izveidota košumkrūmu dobe pie Pelēču ciemata pieturas un labiekārtots laukums pie pagasta pārvaldes.
 12. Pelēču pagasta jauniešu IIG “Pelēči” “Vieta, kur KOPĀ būt un POZITĪVI emocijas gūt!” EUR 550.00. Lapenes un ugunskura vietas iekārtošana, basketbola laukuma atjaunošana.
 13. IIG “Jaunaglonieši” “Vēstures elpa Kameņecā”; EUR 550,00. Tiks atjaunots Jaunaglonas krucifikss, papildinot tā teritoriju ar jauniem soliņiem. Izveidots  informatīvs stends ar “Kameņecas” vēsturiskajām bildēm.
 14. IIG “Jasmuiža” “Izbaudi Jasmuižas parku!” EUR 549,60. Jasmuižas parka kokos plānots izvietot pītos krēslus-šūpoles, sarīkot Jašas upes posma sakopšanas talku, kā arī sarīkot projekta prezentācijas pasākumu, kur plānota dzejiski muzikāla pastaiga Jasmuižas parkā.
 15. Galēnu pagasata IIG “Galēni” “Šūpoles Galēnu parkam”; EUR 550,00.         Galēnu parkā uzstādītas jaunas šūpoles, veidojot pievilcīgāku vidi.
 16. B-a “Saulrozītes” “Teritorijas labiekārtošana Sīļukalna pagasta centrā”; EUR 550,00.  Izveidots atpūtas vietu ar soliem, košumdobi ar daudzgadīgiem krāšņumaugiem un baskāju taku no dažādu veidu akmeņiem.
 17. Preiļu NVO centrs “Biedrības “Preiļu nevalstisko organizāciju centrs” institucionālās kapacitātes stiprināšana demokrātiskai, iekļaujošai un līdzdalīgai sabiedrības veidošanai”; EUR 550,00. Vienas dienas nometne biedru organizācijām. Pieredzes brauciens uz Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centru.
 18. B-a “Mēs bibliotēkai” “Spēlējiet koši un droši          “; EUR 550,00. Projektā iecerēts uzsākt Preiļu Galvenās bibliotēkas (Kārsavas ielā 4) teritorijā atpūtas un lietderīgas laika pavadīšanas zonas labiekārtošanu, kurā tiks ierīkots gumijas seguma laukums āra spēlēm un aktivitātēm.
 19. B-a “Moskvinas vecticībnieki” “Tradicionālo vecticībnieku tērpu iegāde garīgās dziedāšanas kora dziedājumiem”; EUR 279,00. Tradicionālo vecticībnieku tērpu iegāde garīgās dziedāšanas kora dziedājumiem.