Aktualitātes Noderīgi Uzņēmējdarbība
stikla godalgas - zaļi asniņi

Līvānu novada pašvaldība rīko uzņēmējdarbības atbalsta konkursu „Līvānu novads VAR 2023”, kura mērķis ir sniegt pašvaldības finansiālu atbalstu Līvānu novadā reģistrēto mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību, produkcijas un pakalpojumu klāsta pilnveidošanu un jaunu darba vietu veidošanos Līvānu novadā.

Līvānu novada mazās un vidējās komercsabiedrības un saimnieciskās darbības veicēji var pieteikties finansiālam atbalstam un saņemt līdz 2000,00 EUR iekārtu, aprīkojuma un inventāra iegādei. Kopējais konkursa finansējums sastāda 6000.00 EUR.

Konkursa pieteikumu iesniegšana no 2023.gada 5.jūlija līdz 2023.gada 7.augustam. Atbalsta pretendents projekta dokumentus iesniedz vienā no iespējamiem variantiem :

  • klātienē no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, piektdien no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00 Līvānu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā;
  • elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@livani.lv un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu;
  • sūtot pa pastu Līvānu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 (sūtot pa pastu, pasta zīmogs ir ne vēlāk kā līdz konkursa beigu termiņa pēdējai dienai).

Projekta pieteikums iesniedzams latviešu valodā, datorrakstā, noformēts uz A4 formāta lapām. Pieteikums kopā ar pielikumiem ir cauršūts (ja pieteikums tiek iesniegts papīra formātā). Pieteikums iesniedzams 1 (vienā) oriģināleksemplārā. Projektu iesniedz slēgtā, aizlīmētā aploksnē, uz kuras norāda pieteicēju, projekta nosaukumu, norādi „Līvānu novads VAR 2023” un “neatvērt līdz konkursa pieteikuma termiņa beigām”.

Konkursa komisija izvērtēs projekta pieteikumus triju nedēļu laikā pēc projektu dokumentu iesniegšanas beigu termiņa, rezultāti tiks publicēti pašvaldības mājas lapā www.livani.lv.

Kontaktpersona: Projektu un attīstības speciāliste Sigita Sīmane, telefons 26553452, e-pasts: sigita.simane@livani.lv