Izglītība Projekti
Izglītības kvalitātes valsts dienesta, ESF fonda logo

Kopš 2018. gada Līvānu novada dome ir iesaistījusies Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.3.4. projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura mērķis ir veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

2021./2022. gada 1. semestrī pašvaldība sadarbībā ar 4 Līvānu novada izglītības iestādēm – Jersikas, Rožupes, Jaunsilavas pamatskolām un Rudzātu vidusskolu turpina īstenot projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Šajā semestrī projektā ir iesaistīti 29 izglītojamie (7 no Jersikas pamatskolas, 8 no Rudzātu vidusskolas, 7 no Jaunsilavas pamatskolas  un 7 no Rožupes pamatskolas), kuriem ir izstrādāti un apstiprināti Individuālie atbalsta pasākumu plāni (turpmāk - IAP), kuru ietvaros izglītojamajiem ir iespēja saņemt pedagogu konsultatīvo atbalstu. Projekta ietvaros plānoto IAP īstenošanas uzraudzību un konsultatīvo atbalstu nodrošina 30 pedagogi (6 no Jersikas pamatskolas, 7 no Rožupes pamatskolas, 7 no Jaunsilavas pamatskolas un 10 no Rudzātu vidusskolas).

Projekta aktivitātes dod ievērojamu ieguldījumu skolniekiem attieksmes maiņā, mācību uzlabošanā un savstarpējā komunikācijā, jo īpaši šajā laikā, kad skolniekiem ir jūtamas COVID-19 pandēmijas radītās sekas attālinātā mācību procesa dēļ.