Uzņēmējdarbības atbalsta konkurss „Līvānu novads VAR 2021”

Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrs sadarbībā ar Līvānu novada pašvaldību rīko uzņēmējdarbības atbalsta konkursu „Līvānu novads VAR 2021”. Pieteikumu pieņemšana tiks uzsākta 31.maijā, bet noslēgsies 30.jūnijā. Konkursā var piedalīties Līvānu novadā reģistrētās mazās un vidējās komercsabiedrības un saimnieciskās darbības veicēji. Konkurss tiek rīkots jau ceturto gadu.

Konkursa mērķis – sniegt pašvaldības finansiālu atbalstu mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību produkcijas un pakalpojumu klāsta pilnveidošanu, jaunu darba vietu veidošanu Līvānu novadā.

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir konkursa kārtībā Līvānu novada pašvaldības ikgadējā pamatbudžeta ietvaros. Kopējais piešķirtais finansējums projektu līdzfinansēšanai 2021.gadā sastāda 5000,00 EUR. Vienam projektam maksimāli pieļaujamais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir  līdz 2000,00 EUR.

Pieteikumus konkursam (projekta pieteikumu un citus konkursa nolikumā norādītos dokumentus) var iesniegt līdz 30.jūnijam slēgtā, aizlīmētā aploksnē, uz kuras norāda pieteicēju, projekta nosaukumu, norādi „Līvānu novads VAR 2021” un “neatvērt līdz konkursa  pieteikuma termiņa beigām”.

Projekta dokumentus var iesniegt: klātienē no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, piektdien no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00 Līvānu novada domē Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, 1.stāvā, Klientu apkalpošanas centrā; elektroniski,  nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@livani.lv un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu; sūtot pa pastu Līvānu novada domei, Rīgas ielā 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 (sūtot pa pastu, pasta zīmogs ir ne vēlāk kā līdz konkursa beigu termiņa pēdējai dienai).

Konkursa nolikums un pieteikums:

Kontaktpersona Līvānu novada domes projektu un attīstības speciāliste, Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājas p.i. Aiga Balule telefons 65307800, e-pasts: luac@livani.lv