Nac_ERAF

2020.gada 15.janvārī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un Līvānu novada domi tika parakstīta vienošanās par Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3.3.1.0/20/I/018  “Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 2.KĀRTA” īstenošanu.

Projekta galvenais mērķis: uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai.

Būvdarbi būvlaukumā tika uzsākti 2021.gada 19.janvārī, un 2021.gada 9.novembrī būvdarbu process noslēdzās nododot objektu ekspluatācijā.

Plānotie projekta rezultāti: 

  • Atbalstīts vismaz 1 komersants;
  • Radītas 24 darba vietas;
  • Piesaistītas investīcijas vismaz 1 407 576,64 EUR apmērā.

Rezultātu sasniedzamībai 2021.gada 15.jūnijā notika pašvaldības nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, daļas izsole, kas beidzās ar rezultātu, un objekts ir nodots nomā uzņēmumam.

Veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai - izveidojot uzņēmējdarbības infrastruktūru (noliktavas angāru un piebraucamo ceļu), ilgtermiņā tiks nodrošināta teritoriālā izaugsme, privāto investīciju piesaiste un jaunu darba vietu radīšana Līvānu industriālajā zonā (turpmāk - LIZ), kā arī attīstot uzņēmējdarbību tiks paaugstināta konkurētspēja Līvānu pilsētā, uzlabojot pilsētas pievilcību, un tās kā reģionālās nozīmes attīstības centra potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai pilsētas un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.

Sakārtota publiskā infrastruktūra un pieejamie pakalpojumi ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ekonomiskās aktivitātes un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamības, un darba vietu izveidošanas nodrošināšanai, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai.

Projekta īstenošana saistās ar Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019–2025.gadam mērķu un uzdevumu izpildi, un tas atbilst attīstības plānošanas dokumenta Rīcību plāna 2019-2025, Investīciju plāna 2019-2021 un Investīciju plāna 2021-2023 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta), Rīcību virziena Nr. 2.5. Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša uzņēmējdarbības vide, Uzdevumam Nr. 2.5.1. Radīt un attīstīt piemērotu tehnisko infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu novadā.

Projekts tiek realizēts 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 2. projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.