Izglītības kvalitātes valsts dienesta, ESF fonda logo

Kopš 2018. gada Līvānu novada pašvaldība ir iesaistījusies Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.3.4. projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura mērķis ir veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

2021./2022. gada 2. semestrī Līvānu novada pašvaldība sadarbībā ar 4 Līvānu novada izglītības iestādēm – Jersikas, Rožupes, Jaunsilavas pamatskolām un Rudzātu vidusskolu turpināja īstenot projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Šajā semestrī projektā bija iesaistīti 29 izglītojamie (8 no Rudzātu vidusskolas, 7 no Jaunsilavas pamatskolas,  7 no Jersikas pamatskolas un 7 no Rožupes pamatskolas), kuriem tika izstrādāti un apstiprināti Individuālie atbalsta pasākumu plāni (turpmāk - IAP), kuru ietvaros izglītojamajiem bija iespēja saņemt pedagogu konsultatīvo atbalstu. Projekta ietvaros izglītojamajiem tika sniegtas individuālas konsultācijas dažādos mācību priekšmetos, lielākais konsultāciju skaits ir matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, kā arī izglītojamajiem bija iespēja saņemt psihologa un sociālā pedagoga atbalstu. Projektā plānoto IAP īstenošanas uzraudzību un konsultatīvo atbalstu nodrošināja 33 pedagogi (9 no Rudzātu vidusskolas, 8 no Jaunsilavas pamatskolas, 8 no Jersikas pamatskolas un 8 no Rožupes pamatskolas).

Iesaistīšanās projektā palīdz mazināt attālinātā izglītības procesa radītās sekas, konsultācijas sniedz iespēju izglītojamajiem uzlabot sekmes, apgūt iekavēto, veicina motivāciju aktīvāk iesaistīties mācību norisē, kā arī sekmē emocionālo labbūtību un komunikācijas spējas.