Veļasmašīna

Aprīkojums Sociālās aprūpes centram “Rožlejas” (turpmāk tekstā- SAC) tika iegādāts projekta “Aprīkojuma iegāde Sociālās aprūpes centram “Rožlejas”” (Nr. 22-03-AL21-A019.2206-000002) ietvaros, kas tika īstenots atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekts mērķis ir nodrošināt sociālās aprūpes centra "Rožlejas" klientu un darbinieku vajadzībām atbilstošu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanu. Iegādātais aprīkojums atvieglotu un uzlabotu SAC darbinieku ikdienas darbu un dotu finansiālu ietaupījumu.

Projekta realizācijā tika iegādātas profesionālās veļas mazgāšanas mašīna un veļas žāvēšanas mašīna.

2023. gadā Sociālās aprūpes centrā “Rožlejas” uzstādītās profesionālās veļas mazgāšanas mašīna un veļas žāvēšanas mašīna kopumā ir atvieglojis 11 SAC "Rožlejas" darbinieku ikdienas aprūpi, kuras kvalitatīvāk, efektīvāk un ātrāk sniegt šo aprūpes pakalpojumu. Veļas mazgāšanas un žāvēšanas pakalpojumu ir saņēmuši 36 SAC iemītnieki.

Projekta kopējais budžets - 9986,13 EUR, no kurām ELFLA finansējums - 8551,92 EUR un pašvaldības līdzfinansējums - 1434,21 EUR.

Aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu veica SIA “Prolux”.

 

Logo