Līvānu logo

 

logo projekts

Līvānu novada dome ir saņēmusi finansiālu atbalstu projektam Nr. 22-03-AL21-A019.2205-000004 “Tehniskā aprīkojuma iegāde Līvānu novada pagastu sabiedrisko un kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošanai”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis: Veicot tehniskā aprīkojuma (skaņas tehnikas) iegādi, sekmēt uz jaunākām tendencēm un tehnoloģijām balstītām lauku dzīves telpas, sabiedrisko, kultūras pasākumu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu Līvānu novada pagastos.

Projekta ietvaros ir plānots iegādāties skaņas aprīkojumu pasākumu organizēšanai, lai nodrošinātu amatierkolektīvus ar iespēju darboties ārā teritorijās, pilnvērtīgāk noorganizētu dažādus pagastu kultūras namu veidotos un producētos pasākumus, tādējādi nodrošinot arī to darbības nepārtrauktību un uzlabošanu.

Projektu plānots pabeigt līdz 2023.gada 28.aprīlim.

Projekta kopējās attiecināmas izmaksas sastāda 7796,03 EUR, no kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 7016,43 EUR apmērā un 10% ir Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums 779,60 EUR apmērā.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm