Datums 16. aprīlis, 2024
Laiks10.00
Vieta Domes sēžu zāle

2024.gada 16.aprīlī plkst.10.00 notiks privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas sēde.

 

Darba kārtība:

1. Pašvaldības nekustamā īpašuma “Upmaliņa”, Turku pagastā, Līvānu novadā, izsole.

2. Pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7686 003 0251, Turku pagastā, Līvānu novadā, izsole.

3. Par nekustamā īpašuma “Papardes” Līvānu novadā, Jersikas pagastā nosacītās cenas noteikšanu.

4. Par nekustamā īpašuma “Ceriņdārzs” Līvānu novadā, Jersikas pagastā, Iesalniekos nosacītās cenas noteikšanu.

5. Par pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības nodošanu atsavināšanai.

 

Sēdi vada: Gatis Pastars – komisijas priekšsēdētājs

Sēdi protokolē: Ligita Ancāne - Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītājas vietniece nekustamo īpašumu jomā