Aktualitātes Informācija presei

Šodien Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs dodas reģionālajā vizītē uz Līvāniem. Ministram ieplānota tikšanās ar Līvānu novada domes vadību, lai runātu par pašvaldībai būtiskiem jautājumiem.

Tāpat ministrs un pašvaldības pārstāvji pārrunās Līvānu līdzšinējo pieredzi vietvarai sastrādājoties ar novadā izveidoto iedzīvotāju padomi.

Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) likumprojektu “Pašvaldību likums”, paredzētas iedzīvotāju padomes kā konsultatīvas kolektīvas institūcijas, kuru darbības mērķis ir nodrošināt pagastu un pilsētu iedzīvotāju interešu pārstāvību pašvaldību domēs. Likumprojekts nosaka, ka iedzīvotāju padomi paredzēts ievēlēt teritoriālā iedalījuma vienībā (pagastā vai pilsētā, izņemot valstspilsētas un novadu administratīvos centrus) atbilstoši aktuālajiem Fizisko personu reģistra datiem par deklarēto iedzīvotāju skaitu attiecīgā gada 1. janvārī. Ja iedzīvotāju skaits pārsniedz 1500, būs jāievēl padome 5-7 locekļu sastāvā, savukārt, ja iedzīvotāju skaits nepārsniedz 1500- var ievēlēt padomi 5 locekļu sastāvā. Tāpat likumprojekts paredz vēl iespēju veidot vairākās viena novada teritorijās kopīgu padomi 5-7 locekļu sastāvā.  Atbilstoši VARAM apkopotajai informācijai, kur skatīti šobrīd pieejamie Iedzīvotāju reģistra dati par deklarēto iedzīvotāju skaitu uz 2020. gada jūliju,  padome būtu jāievēl 121 teritoriālā iedalījuma vienībā, savukārt padomes ievēlēšana pārējās teritorijās būtu pašvaldības izvēles jautājums.

Ministram plānots Līvānu Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) apmeklējums. VPVKAC ir ministrijas mērķtiecīgi veidota politika, kas pašvaldībām sniedz iespēju nodrošināt saviem iedzīvotājiem pieejamus ne tikai pašvaldības sniegtos pakalpojumus, bet arī citus valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai. VARAM rit darbs pie Pleša uzsāktās digitālās transformācijas reformas, kas paredz arī būtiski paplašināt VPVKAC tīklu visā Latvijā. Līdz 2023. gadam plānots izveidot 592 klientu apkalpošanas centrus – katrā pagastā pa šādam centram, galvenokārt, bibliotēkās. Pakalpojumu centri darbosies, īstenojot pakalpojumu piegādi vairākos līmeņos, sadarbojoties ar iestādēm, pašvaldībām un izmantojot to savstarpēji papildinošās kompetences.

Plešam Līvānos paredzēta arī tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem, apskatot revitalizētās teritorijas, kas piemērotas uzņēmējdarbības veikšanai. Tiks pārrunāti nozīmīgākie investīciju projekti pašvaldībā, tostarp Līvānu novada pašvaldības investīciju projekti, kas saņēmuši valsts aizdevumu Covid-19 radīto seku mazināšanai un ekonomikas sildīšanai.

Lai arī Līvānu novada robežas pašvaldību reformas neskar, ministrs ar pašvaldības vadību plāno pārrunāt arī aktuālos jautājumus administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas gaitā un turpmākā novada attīstības redzējumā.