Aktualitātes
Attēls ar Līvānu logo un tekstu ar baltiem burtiem uz zila fona

Aicinām izvirzīt kandidātus apbalvojumam “Līvānu Goda pilsonis”

Līdz 12.oktobrim aicinām pieteikt pretendentus augstākā Līvānu novada apbalvojuma – Līvānu Goda pilsonis – piešķiršanai 2021. gadā.

Par Līvānu Goda pilsoni var kļūt ikviens vietējā sabiedrībā zināms cilvēks, kas devis nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada attīstībā vai veidojis pozitīvu Līvānu novada tēlu Latvijā un/vai ārvalstīs.

Lai pieteiktu kandidātu, iedzīvotājiem līdz 2021. gada 12.oktobra plkst. 17.00 ir jāiesniedz iesniegums Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā. Iesniegumā brīvā formā jāapraksta pretendenta sasniegumi un nopelni, kā arī jāsniedz pretendenta un pieteicēja kontaktinformācija. Iesniegums jāparaksta vismaz 10 novada iedzīvotājiem (ar paraksta atšifrējumu), kuri ir pilngadīgi un deklarēti Līvānu novadā. Pretendentus var pieteikt arī valsts un pašvaldības iestādes, nevalstiskās organizācijas.

Apbalvojums šogad tiks pasniegts LR Proklamēšanas dienai veltītā pasākuma laikā 18. novembrī Līvānu novada Kultūras centrā. Līvānu Goda pilsonim pasniedz piemiņas velti – sudraba nozīmīti ar Līvānu novada simboliku, kā arī piešķir naudas balvu 500 EUR apmērā (pirms nodokļu nomaksas).

Papildus informāciju varat saņemt, zvanot pa tālruni 65307270 (Līvānu novada domes Sabiedrisko attiecību daļa), e-pasts: indra.upeniece@livani.lv.

Aicinām izvirzīt pretendentus apbalvojumam Līvānu novada domes Atzinības raksts

Līvānu novada pašvaldība aicina līdz 12. oktobrim pieteikt apbalvojumam “Līvānu novada domes Atzinības raksts” cilvēkus, ar kuriem varam lepoties, kuri devuši ieguldījumu novada attīstībā vai palīdzējuši līdzcilvēkiem.

Brīvas formas pieteikumā jāiekļauj sekojoša informācija: izvirzāmā kandidāta vārds, uzvārds, nodarbošanās, dzīvesvieta, kontaktinformācija; kandidāta dzīves gājuma aprakstus un izvirzīšanas motivācija; kandidāta pieteicēja (pieteicēju) kontaktinformācija.

Apbalvojums var tikt piešķirts nominācijās “Sabiedriskais darbs”, “Izglītība”, “Kultūra”, “Sports”, “Medicīna”, “Labdarība”, ”Mecenātisms”, “Pašaizliedzīga rīcība”, “Uzņēmējdarbība” (apakšnominācijas “Gada uzņēmējs”, “Lauku uzņēmējs”, “Jaunais uzņēmējs”).

Kandidātus var izvirzīt Līvānu novada domes deputāti, domes komitejas, komisijas, valsts un pašvaldību institūcijas, Līvānu novadā reģistrētas juridiskas personas, biedrības, nodibinājumi vai iedzīvotāji (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Līvānu novada administratīvajā teritorijā un kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu un deklarētās dzīvesvietas adresi).

Kandidātu izvirzīšana notiek rakstveidā, iesniedzot iesniegumu Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 77, Līvānos, vai izmatojot oficiālo elektronisko adresi.

Apbalvojumu personai piešķir ar Līvānu novada domes sēdes lēmumu un pasniedz LR Proklamēšanas dienai veltītā pasākuma laikā 18. novembrī Līvānu novada Kultūras centrā.