Izsoles
Līvānu novada gerbonis

Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, pamatojoties uz 2021.gada 25.novembra Līvānu novada domes sēdes lēmumu Nr.18-22 “Par zemes vienības nomas tiesību izsoli”, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma, kurš atrodas  Jersikas pagastā, Līvānu novadā nomas tiesību izsoli.

Nomas objekts ir neapbūvēta zemes vienība 3,41 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0093, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā.

Nomas objekta izmantošanas mērķis ir lauksaimnieciskā darbība.

Pieteikšanās izsolei līdz 2021.gada 30.decembra 13.00.

Uzzināt vairāk: