Izsoles
Līvānu logo un teksts Nomas tiesību izsole

Līvānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, pamatojoties uz 2022.gada 27.janvāra Līvānu novada domes sēdes lēmumu Nr.2-12 “Par zemes vienības nomas tiesību izsoli”, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma, kurš atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoli.

Nomas objekts ir neapbūvēta zemes vienība 0,83 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 005 0181, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā.

Nomas objekta izmantošanas mērķis ir lauksaimnieciskā darbība.

Izsole notiks 2022.gada 10.martā, plkst. 1000 Līvānu novada kultūras centrā, Rīgas ielā 105, Līvānos, Līvānu novadā.

Pieteikumu dalībai izsolē iesniedz līdz 2022. gada 25.februāra plkst. 1300.

Uzzināt vairāk: