Aktualitātes Noderīgi Sociālais atbalsts
cilvēku ēnas

No 13.decembra stājas spēkā 30.novembra domes sēdē pieņemtie saistošie noteikumi Nr.8 “Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam un audžuģimenei Līvānu novadā”.

Saistošie noteikumi nosaka Līvānu novada pašvaldības pabalstu veidus, apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas un ārpusģimenes aprūpes beigšanās, bārenim, kurš nodots aizbildnībā vai audžuģimenē, un audžuģimenei (t.sk. specializētajai audžuģimenei).

Ar saistošajiem noteikumiem iespējams iepazīties: https://likumi.lv/ta/id/348177-pabalsti-barenim-vai-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-un-audzugimenei-livanu-novada